Dzisiaj mamy niedziela, 14 sierpnia 2022


UWAGA! W MILW jest brak druków paszportów dla zwierząt do czasu przysłania z KILW - PISMO Z KILW

APEL DO WSZYSTKICH LEKARZY WETERYNARII oraz PRACOWNIKÓW INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ w sprawie poparcia i uczestnictwa w akcji protestacyjnej. Więcej informacji tutaj

PODPISZ SIĘ W LIŚCIE PROTESTACYJNYM


2007-05-02
UCHWAŁA Nr 24/97/II Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 29 listopada 1997 r. w sprawie ustalenia wzoru pieczątki lekarza weterynarii

Na podstawie art.10 pkt l ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U.z 1991r. Nr 8 poz.27; zm. z 1995r.Nr 120, poz.576) uchwala się, co następuje:

§ 1
1. Ustala się jednolity wzór pieczątki lekarza weterynarii, który obowiązani są stosować wszyscy członkowie samorządu lekarsko-weterynaryjnego.
2. Dokumenty (świadectwa zdrowia, opinie, zaświadczenia, ekspertyzy, recepty itp) wystawiane przez wykonującego zawód lekarza weterynarii powinny być podpisane i zaopatrzone pieczątką sporządzoną według wzoru określonego uchwałą.
§ 2
Pieczątka, o której mowa w § l, ma mieć kształt prostokąta o wymiarach nie przekraczających: wysokości 25mm i szerokości 60mm oraz zawierać:
A. Pisane poziomo
  1. imię i nazwisko, przed którym mogą być zamieszczone posiadane stopnie i tytuły naukowe (np.dr, prof.dr hab., mgr) - pisane drukiem pochyłym (kursywą),
  2. LEKARZ WETERYNAII - pisane dużymi literami, bez skrótów,
  3. tytuł specjalisty, nadany przez Komisję ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii - pisana kursywą,
  4. adres (ulica, numer domu i mieszkania, miejscowość i telefon/fax) - pisany kursywą,
B. Pisane pionowo
  1. numer prawa wykonywania zawodu - w prostokątnej ramce, z prawej strony, pionowo, drukiem pogrubionym. Cyfry powinny być ustawione prostopadle do pozostałej treści pieczątki, a ich wielkość i rozmieszczenie powinny zapewniać dobrą czytelność numeru prawa wykonywania zawodu, po odciśnięciu pieczątki na dokumencie.
§ 3
Zachowują swoją ważność pieczątki lekarza weterynarii wykonane według dotychczas obowiązującego wzoru.
§ 4
Traci moc uchwała Nr 34/93/I Krajowej Rady Lekarsko -Weterynaryjnej z dnia 13 listopada 1993r. w sprawie ustalenia wzoru pieczątki lekarza weterynarii.
§ 5
Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.


SEKRETARZ KRL-W
Zbigniew Jarocki

PREZES KRL-W
Andrzej Komorowski

JESZCZE W SPRAWIE WZORU PIECZĄTKI LEKARZA WETERYNARII

W związku z wątpliwościami zgłaszanymi przez Kolegów, a dotyczącymi praktycznej realizacji uchwały nr 34/93/I Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z 13 listopada 1993r. w sprawie ustalenia wzoru pieczątki lekarza weterynarii (Życie Wet. 1994, nr 2, str.40) - Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna wyjaśnia, co następuje:
  1. przed nazwiskiem mogą być zamieszczane posiadane stopnie i tytuły naukowe lekarza weterynarii (np. dr, prof.dr hab.,mgr itp),
  2. tytuł zawodowy - LEKARZ WETERYNARII powinien być wykonany dużymi literami, bez skrótów;
  3. imię i nazwisko, wraz ze skrótami posiadanych stopni i tytułów naukowych oraz adres ( ulica, numer domu i mieszkania, kod . pocztowy, miejscowość i telefon) powinny być pisane drukiem pochyłym (kursywa) ;
  4. numer prawa wykonywania zawodu musi być napisany w prostokątnej ramce, z prawej strony, pionowo, drukiem pogrubionym. Cyfry powinny być ustawione prostopadle do pozostałej treści pieczątki. Wielkość cyfr i ich rozmieszczenie powinna zapewniać dobrą czytelność numeru prawa wykonywania zawodu.
Równocześnie wyjaśnia się, że pieczątka powinna mieć kształt prostokąta o wymiarach nie przekraczających : wysokości 25mm i szerokości 60mm.
Faktyczna wielkość /powierzchnia/ pieczątki będzie więc zależała od ilości danych, które lekarz weteryanarii zamieszcza. Ich rozmieszczenie powinno być estetyczne, uwzględniające jednak określone wyżej ustalenia.

WZÓR
graphics by kordian©, code by ml© 2011