Dzisiaj mamy wtorek, 21 marca 2023


4.03.2023r. - ODWOŁANE „XIII Mistrzostwa Polski Lekarzy Weterynarii w Narciarstwie Alpejskim”

Więcej informacji tutaj


2007-05-16
Informacje dla nowowstępujących do samorządu lek.-wet
Prawo do tworzenia

Prawo do tworzenia samorządów zawodowych określa Art.17 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r., który stanowi;

 1. W drodze ustawy można tworzyć samorządy zawodowe, reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego i sprawujące piecze nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.
 2. W drodze ustawy można tworzyć również inne rodzaje samorządu. Samorządy te nie mogą naruszać wolności wykonywania zawodu i ograniczać wolności podejmowania działalności gospodarczej.
 • W Polsce demokracja jest realizowana na zasadach trójpodziału władzy (ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza).
 • Władza wykonawcza należy do Prezydenta oraz Rządu, kierowanego przez Premiera.
 • Rząd sprawuje władze poprzez administracje rządową - ministrów, wojewodów i szefów administracji specjalnych.
 • Rząd część władzy, w drodze ustawy, przekazuje samorządom zawodowym.
 • Nadzór rządu /Premiera/ nad działalnością samorządów sprowadza się do kontroli, czy działają one zgodnie z prawem.
 • Spory miedzy Premierem, a samorządem - rozstrzyga niezawisły sąd.
 • W Polsce jest 9 samorządów zawodowych, w tym samorząd lekarzy weterynarii.
 • Zasadą powszechną, obowiązującą wszystkie samorządy, jest obligatoryjna przynależność do izby, wszystkich osób wykonujących dany zawód.
 • Uchwalane przez organy samorządu, zasady postępowania obowiązują wszystkich członków danej korporacji.
 • Normy postępowania członków korporacji określa kodeks etyki zawodowej.

SAMORZĄD ZAWODOWY LEKARZY WETERYNARII

Ustawa z dnia 21 grudnia 1990r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, stanowi że "wykonywanie zawodu lekarza weterynarii polega na ochronie zdrowia zwierząt oraz weterynaryjnej ochronie zdrowia publicznego i środowiska " Zawód lekarza weterynarii może wykonywać osoba, która uzyskała takie prawo z nadania okręgowej rady lekarsko-weterynaryjnej, właściwej ze względu na miejsce przystąpienia po raz pierwszy do wykonywania zawodu,. Samorząd jest niezależny w wykonywaniu swych zadań i podlega tylko przepisom ustawy. Jednostkami organizacyjnymi samorządu, posiadającymi osobowość prawną są: Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna i okręgowe izby lekarsko-weterynaryjne.

 • Najwyższą władzą Krajowej Izby jest Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii, w którym biorą udział delegaci wybrani przez okręgowe zjazdy lekarzy weterynarii.
 • Najwyższą władzą okręgowej izby jest okręgowy zjazd lekarzy weterynarii, w którym uczestniczą wszyscy członkowie tej izby.
 • Okręgowa izba lekarsko-weterynaryjna działa na obszarze jednego lub więcej województw. Ich obszar działania oraz siedziby ustala Krajowa Rada.
 • Okręgową izbę lekarsko-weterynaryjną stanowią lekarze wpisani do rejestru jej członków.
 • Majątek izb lekarsko-weterynaryjnych stanowią fundusze oraz ruchomości i nieruchomości, a w szczególności: składki członkowskie, zapisy, darowizny, dotacje, wpływy z działalności gospodarczej.

UPRAWNIENIA SAMORZĄDU LEKARZY WETERYNARII WYKONYWANE W IMIENIU PAŃSTWA

 • Nadawanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii.
 • Prowadzenie rejestru lekarzy weterynarii.
 • Sprawowanie pieczy i nadzoru nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu lekarza weterynarii.
 • Ustanawianie obowiązujących lekarzy weterynarii zasad etyki i deontologii weterynaryjnej oraz dbałość o ich przestrzeganie.
 • Sprawowanie sądownictwa lekarsko-weterynaryjnego w zakresie odpowiedzialności zawodowej lekarzy weterynarii oraz sądownictwa polubownego.
 • Udział w sprawach specjalizacji zawodowej lekarzy weterynarii.
 • Opiniowanie projektów ustaw i innych aktów prawnych dotyczących ochrony zdrowia zwierząt, weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego, ochrony środowiska i wykonywania zawodu lekarza weterynarii, bądź występowanie o ich wydanie.

PRAWA CZŁONKÓW SAMORZĄDU LEKARSKO-WETERYNARYJNEGO

 • Czynne i bierne prawo wyborcze do organów samorządu.
 • Korzystanie z pomocy izb lekarsko-weterynaryjnych w zakresie rozwijania kwalifikacji zawodowych oraz zapewnienia właściwych warunków wykonywania zawodu.
 • Korzystanie z ochrony i pomocy prawnej organów izb lekarsko-weterynaryjnych.
 • Korzystanie ze świadczeń instytucji izb lekarsko-weterynaryjnych i działalności samopomocowej.

OBOWIĄZKI CZŁONKA SAMORZĄDU LEKARSKO-WETERYNARYJNEGO

 • Przestrzeganie zasad etyki i deontologii weterynaryjnej oraz innych przepisów związanych z wykonywaniem zawodu lekarza weterynarii, a także przestrzeganie uchwał władz i organów samorządu.
 • Regularne opłacanie składki członkowskiej.
graphics by kordian©, code by ml© 2011