Dzisiaj mamy sobota, 25 maja 2019
2014-03-20
Dokumenty potrzebne do rejestracji
Dokumenty potrzebne do rejestracji w Małopolskiej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej w Tarnowie celem otrzymania numeru prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii lub pracy na terenie małopolski.

 

Lekarz weterynarii do wniosku ( wzór do pobrania) o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii i wpisanie do Małopolskiej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej obowiązany jest przedłożyć:

  • kserokopię dwóch pierwszych stron dowodu osobistego lub paszportu ( z załączonym dokumentem potwierdzającym numer PESEL i imiona rodziców),
  • kopię dyplomu wydanego przez polską wyższą uczelnię lub kserokopię dokumentu traktowanego równoważnie z dyplomem lekarza weterynarii oraz zaświadczenie o równoważności tego dokumentu z dyplomem lekarza weterynarii lub dokument nostryfikacji dyplomu wydany przez polską wyższą uczelnię weterynaryjną,
  • zaświadczenie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza posiadającego specjalizację w zakresie medycyny pracy,
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych ( wzór do pobrania)
  • ankietę osobową ( pobierz)
  • 160.00 zł opłata wpisowa (płatne w dniu składania przysięgi)
  • oświadzczenie o władaniu językiem polskim ( wzór do pobrania)

 

Rejestracja lekarza wet. migrującego z innej okręgowej Izby do MILW

W celu zarejestrowania się lekarz wet. przechodzący z innej Izby do MILW składa wniosek ( wzór do pobrania ) o przyjęcie i wpisanie do Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Uch Nr 79/2004/III

Wszystkie powyższe dokumenty można przesłać pocztą (listem poleconym)!!!

graphics by kordian©, code by ml© 2011