Dzisiaj mamy sobota, 18 września 2021
Biuro MILW pracuje w formie hybrydowej do odwołania tzn. stacjonarnie w siedzibie Izby od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 12 ( w tych dniach są też nadawane przesyłki z paszportami dla lekarzy weterynarii), a w godzinach popołudniowych zdalnie (milw.tarnow@interia.pl)”

Informacja dotycząca przeprowadzenia wyborów w Małopolskiej Izbie Lekarsko - Weterynaryjnej

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


2021-07-23
Od 1 lipca 2021 roku obligatoryjnie muszą być stosowane nowe zasady wystawiania i realizacji recept na produkty lecznicze – w tym także weterynaryjne.
Od 1 lipca 2021 roku obligatoryjnie muszą być stosowane zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 23 grudnia 2020 roku w sprawie recept (Dz.U.2020.2424 z dnia 2020.12.30 – dalej jako Rozporządzenie) nowe zasady wystawiania i realizacji recept na produkty lecznicze – w tym także weterynaryjne. Co prawda większość przepisów Rozporządzenia zaczęło obowiązywać już 1 stycznia 2021 roku, jednak na mocy §19 Rozporządzenie umożliwiło realizację recept do dnia 30 czerwca 2021 roku na zasadach dotychczasowych, co w praktyce oznaczało możliwość ich wystawiania w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku zarówno na zasadach wynikających z przepisów uprzednio obowiązujących (Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 roku w sprawie recept, Dz.U.2018.745 z dnia 2018.04.17) jak i tych wynikających z Rozporządzenia.

Zasadniczo jedyną istotną dla lekarzy weterynarii zmianą jest zmiana zasad wystawiania recept na produkty lecznicze o kategorii dostępności "Rpw", o której mowa w art. 23a ust. 1 pkt 4 ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz produkty lecznicze zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. Kluczową zmianą jest obowiązek wystawienia takich recept z unikalnym numerem identyfikującym (§ 4 ust. 1 pkt 3 i 4 Rozporządzenia).

Warto wspomnieć, że w przypadku osoby wystawiającej receptę będącej lekarzem weterynarii zakresy liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi recepty, na których przepisany zostanie produkt leczniczy zawierający środek odurzający, substancję psychotropową, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii - wydaje wojewódzki inspektor farmaceutyczny właściwy ze względu na adres zamieszkania tej osoby (§ 4 ust. 10 pkt 2 Rozporządzenia). W praktyce oznacza to konieczność złożenia wniosku o wydanie zakresu liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi recepty na produkt leczniczy zawierający środek odurzający, substancję psychotropową, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii w pożądanej przez siebie ilości, do którego należy załączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem prawo wykonywania zawodu (notarialnie) lub oryginał zaświadczenia Izby Lekarsko-Weterynaryjnej o prawie wykonywania zawodu.

W środowisku lekarzy weterynarii oraz farmaceutów pojawiły się wątpliwości co do obowiązku ujawniania na recepcie w postaci papierowej, na której przepisano produkt leczniczy, o którym mowa w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii - danych dotyczących podmiotu, w którym wystawiono receptę, osoby wystawiającej receptę oraz unikalnego numeru identyfikującego receptę także techniką służącą do ich automatycznego odczytu w postaci kodu kreskowego (§ 4 ust. 8 pkt 2 Rozporządzenia). Owa wątpliwość dotyczyła rozbieżności brzmienia Rozporządzenia z zapisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 maja 2003 roku w sprawie wystawiania przez lekarzy weterynarii recept na produkty lecznicze lub leki recepturowe przeznaczone dla ludzi, które będą stosowane u zwierząt. Zgodnie z tym drugim akrem, wystawienie recepty przez lekarza weterynarii polega na czytelnym naniesieniu na awersie recepty treści obejmującej dane tamże określone oraz złożeniu własnoręcznego podpisu przez wystawiającego receptę lekarza weterynarii. Uznać należy, że wspomniany nowy przepis Rozporządzenia nie dotyczył będzie recept wystawianych przez lekarzy weterynarii, a jedynie recept, co do których przewidziano obowiązek umieszczania na nich kodu kreskowego w obowiązujących przepisach prawa (w praktyce więc jedynie recept przeznaczonych dla ludzi).
graphics by kordian©, code by ml© 2011