Wydawanie paszportów

Informacja dla lekarzy uprawnionych do wystawiania paszportów

Data

27 grudnia, 2016

Opis

W związku z nieprawidłowościami w wystawianiu paszportów dla zwierząt towarzyszących oraz w sposobie wprowadzania ich do systemu informatycznego Wetsystems zwracam się z uprzejmą prośbą o zobowiązanie pracowników biur izb okręgowych odpowiedzialnych za paszporty dla zwierząt towarzyszących do stosowania się do zapisów uchwały Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej regulujących wprowadzanie przez nich do systemu informatycznego korekt błędnych wpisów dokonanych w systemie przez upoważnionych lekarzy weterynarii, w szczególności w przypadkach, gdy wprowadzane do systemu zmiany nie mają charakteru korekty „literówki”, a w sposób znaczący zmieniają treść dokumentu urzędowego jakim jest paszport dla zwierząt towarzyszących np. zmiana nazwiska, rasy, numeru transpondera itp.

 

W takich przypadkach należy zwrócić uwagę, iż zgodnie z pkt. 8 Części II „Postanowienia szczegółowe” Dobrej praktyki wystawiania paszportów dla zwierząt towarzyszących przez uprawnionych lekarzy weterynarii biuro danej okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej dokonuje korekty po uprzednim uprawdopodobnieniu przez lekarza weterynarii popełnienia pomyłki. Jako „uprawdopodobnienie” należy traktować przesłanie przez lekarza wnioskującego o dokonanie korekty skanu lub zdjęcie strony paszportu, na której znajdują się korygowane informacje. Wprowadzona korekta musi być zgodna z oryginałem paszportu.

 

Zwracam również uwagę na konieczność przestrzegania zapisu § 5 uchwały nr 55/2015/VI Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 29 września 2015 r. w sprawie prowadzenia rejestru wydanych paszportów dla zwierząt towarzyszących przemieszczanych w celach niehandlowych, zamówienie kolejnej partii druków paszportów (przy czym, zgodnie z § 4 tejże uchwały, jednorazowo nie więcej niż 25 sztuk) możliwe jest w chwili wykorzystania wcześniejszych druków, przy uwzględnieniu pozostania max. 5 sztuk paszportów na stanie lekarza posiadającego upoważnienie do wystawiania paszportów dla zwierząt towarzyszących).

 

Wspomniane na wstępie nieprawidłowości dotyczą również nieterminowego wpisywania do systemu informatycznego wystawionych paszportów przez lekarzy upoważnionych do wystawiania paszportów dla zwierząt towarzyszących, co oznacza nie stosowanie się do pkt. 19 Dobrej praktyki wystawiania paszportów dla zwierząt towarzyszących przez uprawnionych lekarzy weterynarii w brzmieniu: „Obowiązkiem uprawnionego lekarza weterynarii, który wydał paszport jest umieszczenie w programie Wetsystems informacji w terminie 3 dni od dnia wystawienia dokumentu”. W związku z powyższym zostanie w Wetsystems wprowadzona modyfikacja, która uniemożliwi po upływie 3 dni od daty wystawienia paszportu jego wpisanie do systemu przez wystawiającego paszport lekarza weterynarii. Wpisywanie danych po terminie będzie możliwe jedynie przez pracowników biura okręgowej izby zgodnie z zasadami obowiązującymi przy wprowadzaniu przez nich korekt do wpisywanych paszportów.

 

Proszę o powiadomienie o powyższej zmianie lekarzy weterynarii upoważnionych przez Okręgową Radę do wystawiania paszportów dla zwierząt towarzyszących.

 

Jednocześnie informuję, że po otrzymaniu wykładni prawnej z Głównego Inspektoratu Weterynarii został zmieniony w systemie z 3 miesięcy na 12 tygodni wiek psa, przy którym można dokonać wpisu szczepienia przeciw wściekliźnie.

 

Z poważaniem

Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

lek.wet. Jacek Łukaszewicz

Załączniki do pobrania

Pismo w PDF

Inne Artykuły

SPOTKANIE EMERYTÓW

23 kwietnia, 2024
  Uwaga Seniorki oraz Seniorzy Lekarze Weterynarii z terenu województwa małopolskiego. Działają...

WIW Kraków – informacja o wiosennej akcji szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

8 kwietnia, 2024
Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii uprzejmie informuje, że w dniach od 20 do 26 kwietnia 2024 ...

Życzenia Wielkanocne

26 marca, 2024

KOŁO SENIORÓW LEKARZY WETERYNARII woj. Małopolskiego

10 marca, 2024
KOŁO SENIORÓW LEKARZY WETERYNARII woj. Małopolskiego Informacja dla Lekarzy Weterynarii – SENIORÓW –...