Aktualności

Informacja o zmianie w przepisach dla właścicieli Zakładów Leczenia Zwierząt

Data

15 stycznia, 2009

Opis

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 21 listopada 2008r o zmianie ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz.U. z 12 grudnia 2008r) w myśl art. 16 ust 1 nowego brzmienia tego artykułu prowadzenie zakładu leczniczego dla zwierząt jest uznane za działalność regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007r Nr 155 poz. 1095 z późn.zmianami).

Konsekwencją takiego zapisu jest konieczność uzyskania przez każdy zakład leczniczy dla zwierząt wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez właściwą terytorialnie Izbę Lekarsko-Weterynaryjną oraz równolegle wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez właściwego terytorialnie wójta, burmistrza, prezydenta miasta.

Z uwagi na dotychczasowe różnorodne podejście urzędów miast do kwestii utrzymywania zakładów leczniczych dla zwierząt w ewidencji działalności gospodarczej (np. niektóre ZLZ burmistrz w drodze decyzji administracyjnej wykreślił z ewidencji
działalności gospodarczej)
każdy podmiot prowadzący zakład leczniczy dla zwierząt zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi ma obowiązek dostarczenia w terminie 6 miesięcy od daty wejścia w życie tych przepisów dostarczyć do organu rejestrowego pod rygorem wykreślenia zakładu z rejestru

  1. oświadczenia w którym właściciel zakładu leczniczego dla zwierząt potwierdzi kompletność oraz wiarygodność dokumentacji jaką dostarczył organowi rejestrowemu – Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej oraz znajomość przepisów dotyczących wykonywania działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu zakładu leczniczego dla zwierząt
  2. kserokopii aktualnego zaświadczenia o wpisie działalności do ewidencji działalności gospodarczej dokonanego przez właściwego miejscowo wójta, burmistrza, prezydenta miasta.

W załączeniu podajemy :
– treść ustawy z dnia 21 listopada o zmianie ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt

– wzór oświadczenia jakie w terminie 6 miesięcy od daty wejścia w życie w/w ustawy winien złożyć do właściwej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej każdy właściciel zakładu leczniczego dla zwierząt

Inne Artykuły

Regaty

23 maja, 2024

Piknik 22.06.2024 r – Park Strzelecki w Krakowie

23 maja, 2024

Komunikat odnośnie „życia wet.”

22 maja, 2024
OILW rezygnacja z Życia Weterynaryjnego

Oświadczenie ws. Amvet

16 maja, 2024
W związku z licznymi skargami dotyczącymi kampanii informacyjnych podejmowanych na terenie miasta Kr...