Aktualności

Pismo do prezesa KRLW w sprawie projektu ustaw

Data

14 maja, 2006

Opis


L.dz.MIL-W.012/1/2006                                                            Tarnów.10 maja 2006r

Pan
dr n. wet. Tadeusz Jakubowski
Prezes Krajowej Rady Lekarsko -Weterynaryjnej
w Warszawie.

W związku z otrzymanymi projektami ustaw: „o Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności” oraz „o przekształceniach i zmianach w podziale zadań i kompetencji niektórych inspekcji” – przekazuję następujące stanowisko Prezydium Rady Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Tarnowie podjęte obiegiem w dniu 10 maja 2006 roku.

Prezydium Rady Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Tarnowie stanowczo sprzeciwia się trybowi wprowadzania projektów ustaw ( opisanych na wstępie) w sprawach tak ważnych dla zawodu lekarza weterynarii oraz o powszechnym znaczeniu dla społeczeństwa i poszczególnych obywateli. Ustawy te są również istotne z punktu widzenia zadań weterynarii, a tym samym są istotne dla korporacji. Prezydium Rady Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej sprzeciwia się również co do treści omawianych projektów ustaw.

W odniesieniu do projektu ustawy o Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności podnosimy co następuje :

 1. proponowany tytuł ustawy nie odpowiada jej treści, przede wszystkim dlatego że:
  • przedmiot regulacji objętej ustawą znaczenie przekracza pojęcie znaczeniowe „bezpieczeństwa żywności”,
  • żywność poprzez powołanie do życia Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności nie będzie nadzorowana zgodnie z prawem obowiązującym w UE,
  • model nadzoru nad produkcją żywności pochodzenia zwierzęcego w znaczeniu „od pola do stołu” znaczenie przekracza obszary objęte zadaniami dla nowej inspekcji przewidziane omawianym projektem,
 2. projekt ustawy jest zlepkiem treściowym zapisów wyjętych z różnych
  – aktualnych lub obowiązujących poprzednio – regulacji prawnych z
  zakresu dotyczącego bezpieczeństwa żywności
 3. projekt ten powoduje pomieszanie kompetencji dotychczasowych
  organów inspekcyjnych, przy czym w niektórych postanowieniach
  (w sposób niczym nieuzasadniony) zawęża lub poszerza kompetencje,
 4. w tym np : kompetencje nadzoru nad bezpieczeństwem zdrowotnym nie
  obejmują żywności w handlu detalicznym natomiast obejmują nadzór nad
  jakością handlową artykułów rolno-spożywczych w obrocie.

Powyższe uwagi nie obejmują całej problematyki objętej regulacją wymienionych wyżej ustaw np. nie odnoszą się do szczegółowych rozwiązań oraz zagadnień związanych ze sposobem finansowania, pionizacji inspekcji, możliwości tworzenia rachunku dochodów własnych nowo powoływanej inspekcji oraz sposobu zawierania umów z podmiotami mającymi kooperować z inspekcją, które to tematy są od dawna niezwykle ważne zarówno z punktu widzenia funkcjonowania inspekcji jak również są bardzo istotne dla członków korporacji – urzędowych lekarzy weterynarii.

Przedstawiając powyższe zobowiązujemy Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną do podjęcia stosownych działań mających na celu niedopuszczenie do tego aby omawiane projekty ustaw weszły na drogę legislacyjną w przedstawionym nam kształcie.

z poważaniem
Prezes Rady
Małopolskiej Izb Lekarsko- Weterynaryjnej
dr n. wet. Wacław Czaja

Inne Artykuły

Komunikat Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej MILW

28 listopada, 2023
KOMUNIKAT RZECZNIKA

Nekrolog – lek. wet. Marian Duch

30 października, 2023

Ważny Komunikat Prezesa Rady Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

20 września, 2023
Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy - Lekarze Weterynarii Małopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjne...

Nekrolog – dr n.wet. Marian Jan Czerski

14 września, 2023