Aktualności

Stanowisko Okręgowej Rady Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej podjęte na posiedzeniu w dniu 31 stycznia 2007 roku w sprawie zmiany systemu rozliczania wyznaczonych lekarzy weterynarii

Data

4 marca, 2007

Opis


Okręgowa Rada Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej uważa, że sposób rozliczania wyznaczonych lekarzy weterynarii z czynności wykonywanych w imieniu Inspekcji Weterynaryjnej a w szczególności dotyczących badania zwierząt rzeźnych i mięsa oraz wypłaty należnego im wynagrodzenia za wykonane czynności jest nie jasny i budzący kontrowersje i dlatego powinien ulec zmianie.

Wynagrodzenie dla wyznaczonego lekarza weterynarii jest wypłacane na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i wysokości wynagradzania za wykonywane czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii. Zgodnie z § 5 tego rozporządzenia wynagrodzenie dla osoby wyznaczonej nie może przekroczyć wysokości 93% kwoty przychodu uzyskanego z wykonania danej czynności ale naliczane w systemie godzinowym.

Pragniemy stwierdzić, że na dzień dzisiejszy Inspekcja Weterynaryjna pobiera opłaty za badanie zwierząt rzeźnych od podmiotów trudniących się ubojem w sztukach natomiast lekarze weterynarii wyznaczeni do tych czynności są wynagradzani za przepracowaną godzinę. Taki system rozliczania jest nieprzejrzysty i można się w nim doszukiwać licznych nieprawidłowości.

Należy zaznaczyć, że w niektórych ubojniach lekarze weterynarii nie otrzymują wynagrodzenia na poziomie 41zł za godzinę pracy tylko np. 33.75 zł za godzinę pracy ze względu na to, że pobrane opłaty nie wystarczają na pokrycie roboczogodziny lekarza weterynarii.

Stanowisko przedstawiane przez Główny Inspektorat Weterynarii mówiące, że tylko wynagrodzenie za badanie zwierząt rzeźnych i mięsa w systemie godzinowym jest jedynie słuszne i zasadne uznajemy za błędne. Argumenty, że lekarze weterynarii badając w systemie akordowym wykonują swoje czynności nie dokładnie, bowiem interesuje ich ilość sztuk są nieprawdziwe i bardzo powierzchowne. Pragniemy nadmienić, że większość ubojni zakwalifikowanych do handlu posiada automatyczny system przesuwu taśmy i ilość ubijanych sztuk bydła i trzody uzależniony jest od szybkości przesuwu taśmy, a więc ilość badanych sztuk jest z tym ściśle związane.

Należy przypomnieć, że do 2 sierpnia 2004r. System wynagradzania za badanie zwierząt rzeźnych i mięsa był oparty na systemie sztukowym i w poprzednim okresie nigdy nie powodował żadnych problemów bowiem był jasny i przejrzysty zarówno dla powiatowych lekarzy weterynarii i lekarzy wyznaczonych. Tak więc logika nakazuje aby wrócić do sprawdzonego systemu wynagradzania lekarzy za badane sztuki, a to na pewno nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa żywności.

Wnioskujemy o natychmiastowe podjęcie działań w celu zmiany rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków i wysokości wynagradzania za wykonywane czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii. Szybka zmiana pozwoliłaby uniknąć wielu problemów i uchronić zawód zaufania publicznego jakim jest zawód lekarza weterynarii przed posądzeniem o nieuczciwość.

Należy nadmienić, że Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna przedstawiła projekt zmian w omawianym rozporządzeniu jednak do dnia dzisiejszego Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie podjęło żadnych czynności aby wydać nowe rozporządzenie.

Sekretarz Rady MILW

Lek.wet. Tadeusz Pawluś

Prezes MILW
Dr.n.wet. Wacław Czaja

Inne Artykuły

Regaty

23 maja, 2024

Piknik 22.06.2024 r – Park Strzelecki w Krakowie

23 maja, 2024

Komunikat odnośnie „życia wet.”

22 maja, 2024
OILW rezygnacja z Życia Weterynaryjnego

Oświadczenie ws. Amvet

16 maja, 2024
W związku z licznymi skargami dotyczącymi kampanii informacyjnych podejmowanych na terenie miasta Kr...