Ważne informacje dla członków MILW

Ubezpieczenie członków MILW

Data

3 września, 2006

Opis

Informujemy, że wszyscy członkowie MILW są objęci ubezpieczeniem OC w Polskim Towarzystwie Ubezpieczeniowym S.A. Oddział w Tarnowie. Warunki ubezpieczenia uległy zmianie. Polisa obejmuje szkody powyżej 500 zł, natomiast wysokość uzyskanego odszkodowania nie przekracza kwoty 10000zł.(do wyczerpania). Numer polisy oraz dane ubezpieczyciela są dostępne dla członków MILW w biurze Izby.

Ubezpieczenie OC osoby wykonującej zawód lekarza weterynarii

 1. Zachowując postanowienia OWU, nie pozostające w sprzecz­ności z niniejszą Klauzulą, PTU S.A. obejmuje ochroną ubezpieczeniową ustawową odpowiedzialność cywilną osoby fizycznej wykonującej zawód lekarza weterynarii zgodnie z ustawą o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych z dnia 21.12.1990r. (Dz.U z 2002r. Nr 187, póz. 1567 z późn. zm.) za szkody wyrządzone czynem niedozwolonym, w związku z wykonywaniem czynności zawodowych w zakresie:
  1. badania stanu zdrowia zwierząt,
  2. rozpoznawania i zwalczania chorób zwierząt oraz zapobiegania tym chorobom,
  3. leczenia zwierząt oraz wykonywania zabiegów chirurgicznych,
  4. wydawania opinii i orzeczeń lekarsko-weterynaryjnych,
  5. badania zwierząt rzeźnych, mięsa i innych produktów po­ chodzenia zwierzęcego, z wykluczeniem szkód będących następstwem ww. czynności wyrządzonych Poszkodowa­nym wskutek przeniesienia jakichkolwiek chorób, w tym chorób zakaźnych, jak również za zatrucia pokarmowe,
  6. sprawowania czynności związanych z nadzorem weterynaryjnym nad obrotem zwierzętami oraz warunkami sanitarno- weterynaryjnymi miejsc gromadzenia zwierząt i przetwarzania produktów pochodzenia zwierzęcego,
  7. badania i oceny weterynaryjnej jakości pasz oraz warunków ich wytwarzania,
  8. wystawiania recept na leki i artykuły sanitarne.
 2. Z zachowaniem wyłączeń określonych w § 6 ust. 1 pkt 1)-15), § 6 ust. 1 pkt 17)-20) oraz w § 7 OWU, PTU S.A. nie odpowiada ponadto za szkody:
  1. spowodowane naruszeniem zasad i przepisów dotyczących wykonywanego zawodu oraz postępowaniem sprzecz­nym z zasadami etyki i deontologii weterynaryjnej,
  2. będące wynikiem nie zabezpieczenia, niewłaściwego zabezpieczenia lub błędnego oznaczenia substancji chemicznych, biologicznych lub radioaktywnych, środ­ków farmaceutycznych i materiałów medycznych,
  3. wynikłe z zastosowania eksperymentalnych metod leczniczych,
  4. spowodowane brakiem określonego rezultatu leczenia,
  5. wynikłe wskutek niedotrzymania przez Ubezpieczające­ go terminów czynności i świadczeń weterynaryjnych ustalonych w zobowiązaniach umownych lub zobo­wiązaniach wynikających z przepisów prawa.
  6. Zachowując postanowienia § 12 OWU, odpowiedzialność PTU SA wygasa ponadto z dniem zawieszenia, pozba­wienia lub utraty przez Ubezpieczającego prawa do wyko­nywania zawodu lekarza weterynarii orzeczonego przez okręgową radę lekarsko-weterynaryjną, sąd powszechny lub lekarsko-weterynaryjny.
  7. Udział własny w każdej szkodzie w mieniu wynosi 5% wartości szkody, nie mniej niż 500 zł.
  8. W sprawach nie uregulowanych w treści niniejszej Klauzuli mają zastosowanie wszelkie ustalenia, postanowienia i wyłączenia zawarte w OWU.

Inne Artykuły

Nekrolog Ś.P. lek wet. Jan Siata

5 czerwca, 2024

Regaty

23 maja, 2024

Piknik 22.06.2024 r – Park Strzelecki w Krakowie

23 maja, 2024

Komunikat odnośnie „życia wet.”

22 maja, 2024
OILW rezygnacja z Życia Weterynaryjnego