Wydawanie paszportów

Wydawanie paszportów dla psów, kotów i fretek

Data

21 sierpnia, 2006

Opis

Informacja dla lekarzy

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy
prowadzący zakłady lecznicze dla zwierząt

W związku z wejściem w życie z dniem 1 października br. rozporządzenia nr 998/2003/WE z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt, stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym i zmieniającego dyrektywę Rady 92/65/EWG (Dz. Urz. WE L 046 z 13.06.2003 r.) oraz koniecznością wydawania paszportów dla zwierząt towarzyszących podróżnym sekretarz stanu w MRiRW Jerzy Pilarczyk upoważnił Krajową Izbę Lekarsko-Weterynaryjną do wydrukowania paszportów i zaopatrzenia w te druki, za pośrednictwem okręgowych izb lekarsko-weterynaryjnych, lekarzy weterynarii, którzy będą wydawali paszporty.

Lekarze weterynarii, którzy zechcą uczestniczyć w procedurze wydawania paszportów muszą spełnić następujące warunki:

  1. posiadać prawo wykonywania zawodu,
  2. prowadzić zakład leczniczy dla zwierząt lub być zatrudnionym w zakładzie leczniczym dla zwierząt
  3. mieć na bieżąco opłacone składki członkowskie
  4. posiadać czytnik mikroczipów.
  5. zna przepisy regulujące zasady wydawania paszportów zwierzętom towarzyszącym

Lekarze weterynarii spełniający powyższe warunki i chcący uczestniczyć w procedurze wydawania paszportów muszą w trybie pilnym złożyć w Okręgowej Izbie Lekarsko Weterynaryjnej wniosek o zarejestrowanie swojej osoby i zakładu leczniczego dla zwierząt w rejestrze osób uprawnionych do wydawania paszportów (pobierz wzór wniosku).Podpisany oryginał wniosku należy przesłać przesyłką pocztową bądź dostarczyć osobiście do właściwej miejscowo Okręgowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej (wnioski przesłane faksem lub drogą elektroniczną muszą być potwierdzone dosłaniem do Okręgowej Izby podpisanego własnoręcznie oryginału wniosku). Okręgowa Izba Lekarsko Weterynaryjna zarejestruje lekarza i zaopatrzy odpłatnie w druki paszportów. Paszporty należy odebrać osobiście lub poprosić o przesłanie pocztą za zaliczeniem pocztowym.

Lekarz weterynarii wystawiający paszport jednocześnie wypełnia dołączony do paszportu druk z danymi zwierzęcia i właściciela zwierzęcia, któremu wydaje paszport. Wypełniony druk należy w ciągu siedmiu dni przesłać do Okręgowej Izby Lekarsko Weterynaryjnej, która będzie dane zawarte w tym druku wprowadzała do systemu informatycznego. Lekarz wystawiający paszport pobiera od właściciela opłatę za wystawiony paszport w kwocie 51 PLN brutto. Opłata nie zawiera kosztów szczepienia zwierzęcia przeciw wściekliźnie oraz kosztów oznakowania zwierzęcia.

Paszport można wydać zwierzęciu, które posiada aktualne szczepienie przeciw wściekliźnie oraz jest oznakowane mikroczipem lub tatuażem. Dla zwierząt, które właściciele zamierzają wywieźć do IRLANDI, WIELKIEJ BRYTANI, MALTY I SZWECJI istnieje dodatkowy warunek zbadania serologicznie krwi tych zwierząt celem określenia poziomu przeciwciał przeciw wściekliźnie. Badanie wykonuje uprawnione laboratorium na koszt właściciela. Lekarz wystawiający paszport przed jego wystawieniem musi mieć wynik tego badania i adnotacje z tego wyniku wpisuje do paszportu.

Więcej informacji na stronie Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej pod adresem: http://www.vetpol.org.pl/paszporty_lekarze.htm

Załączniki do pobrania

Wykazy państw
Rasy psów
Instrukcja dla lekarzy weterynarii wydających paszporty

Inne Artykuły

Klub Seniora – Wspomnienie wspólnie spędzonych chwil w Żywcu

2 lipca, 2024
Wspomnienie wspólnie spędzonych chwil. W dniu 20/21 czerwca 2024r piętnaścioro Seniorów - Lekarzy We...

Uchwała Nr 59/2024/VIII KRLW z dnia 25.06.2024 w sprawie zmiany uchwały nr 85/2016/VI w sprawie wprowadzania Dobrej Praktyki Wystawiania Paszportów Dla Zwierząt Towarzyszących

2 lipca, 2024
uchwała 59-2024-VIII ws zmiany Dobrej Praktyki Wystawiania Paszportów zal do uch 59-2024-VIII Dobra ...

I Konkurs Literacki Małopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej „Dzień z życia Lekarza Weterynarii” – Wyniki

1 lipca, 2024
Szanowne Koleżanki i Koledzy, Jury w składzie : Prof. Teresa Zaniewska, Prof. Mirosław Weltz, Lek we...

Nekrolog Ś.P. lek wet. Jan Siata

5 czerwca, 2024