Aktualności

Wystąpienie Prezesa MILW dr Piotra Żmudy z okazji 25 lecia MILW

Data

13 września, 2016

Opis

Rocznice mają ważne znaczenie w kształtowaniu naszej świadomości i edukacji historycznej. Pozwalają przypomnieć fakty, zdarzenia, okoliczności które odegrały ważną i szczególną rolę w historii, a w naszym przypadku także tej związanej z powstaniem samorządu zawodowego lekarzy weterynarii.
Przed dwudziestu pięciu laty na mocy ustawy z 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko weterynaryjnych, powołano do życia Małopolską Izbę Lekarsko-Weterynaryjną z siedzibą w Tarnowie, która wówczas obejmowała swoim działaniem obszar województw: krakowskiego, tarnowskiego, nowosądeckiego, rzeszowskiego i krośnieńskiego. Była jedną z największych izb lekarsko-weterynaryjnych w Polsce do której należało ponad tysiąc lekarzy weterynarii. Po nowym podziale administracyjnym kraju, jaki miał miejsce w 1999r, w celu przypisania obszaru działania okręgowych izb lekarsko-weterynaryjnych nowo powstałym województwom z dotychczas działającej Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej wydzielono Izbę Podkarpacką.
Obecnie obszar działania Izby Małopolskiej obejmuje terytorium województwa małopolskiego, które powstało z dawnych województw krakowskiego,  nowosądeckiego,  tarnowskiego oraz części ziem należących do województw katowickiego, bielskiego, kieleckiego i krośnieńskiego. Administracyjnie województwo podzielone jest na 22 powiaty, w tym 3 powiaty grodzkie. Pod względem geograficznym jest to bardzo trudny teren do pracy dla lekarzy weterynarii, bowiem 30% powierzchni województwa leży powyżej 500 m nad poziomem morza, a niektóre miejscowości w powiecie tatrzańskim położone  są powyżej 1140m n.p.m. Dużym utrudnieniem dla lekarzy weterynarii w ich codziennych obowiązkach jest również znaczne rozdrobnienie gospodarstw.
Izba Małopolska liczy 942 członków, wśród nich jest 109 pracowników Inspekcji Weterynaryjnej i 760 lekarzy wolnej praktyki oraz 73 emerytów. Na obszarze działania Izby zarejestrowanych jest 436 zakładów leczniczych dla zwierząt, w tym 282  gabinetów, 121 przychodni, 28 lecznic, dwie kliniki i trzy laboratoria weterynaryjne. Gabinety weterynaryjne najczęściej są praktykami jednoosobowymi.
Zaszczytną funkcję prezesa rady pierwszej i drugiej kadencję Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej pełnił Kolega Janusz Mach z Jarosławia, zaś trzecią i czwartą kadencję funkcję prezesa Rady MILW pełnił Kolega Wacław Czaja z Brzeska.
Z historycznego punktu widzenia trzeba w tym miejscu przypomnieć, że pierwszym prezesem Krajowej Rady  Lekarsko –Weterynaryjnej, wybranym na pierwszym Zjeździe Krajowym Lekarzy Weterynarii w czerwcu 1991r. w Bydgoszczy, został dr Andrzej Komorowski z Krakowa który później został również mianowany pierwszym głównym lekarzem weterynarii w Polsce.
Pierwsza kadencja działania Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej to czas organizacji biura i siedziby, którą izba znalazła w budynku Wojewódzkiego Zakładu Weterynarii w Tarnowie dzięki uprzejmości ówczesnego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Tarnowie dr Józefa Janasa. W tym okresie dużo pracy poświecono na ewidencję lekarzy weterynarii wykonujących zawód oraz na wydawanie prawa wykonywania zawodu. Należy w tym miejscu również przypomnieć, że wraz z powstawaniem samorządu lekarskiego, jednocześnie nastąpiła prywatyzacja lecznictwa weterynaryjnego a lekarze weterynarii jako pierwsza grupa zawodowa została sprywatyzowana w związku z przemianami ustrojowo-gospodarczymi w Polsce po 1989r. Należy również dodać, że w ówczesnym województwie krakowskim prywatyzację Państwowych Zakładów Leczniczych dla Zwierząt (PZLZ) przeprowadzono we wzorcowy sposób. O ile w skali kraju skomunalizowano ponad 70% obiektów należących do weterynarii, przez co większość z nich straciła swój charakter i na zawsze została utracona przez weterynarię to w tym województwie 16 PZLZ zostało wykupionych przez lekarzy wolnej praktyki, 3 przejęła inspekcja weterynaryjna, a tylko 4 skomunalizowano. Stało się tak dzięki konsekwentnym staraniom wojewódzkiego lekarza weterynarii dr Kazimierza Czerwonki i życzliwości ówczesnego wicewojewody krakowskiego Jerzego Millera.
W 1994 roku w Krakowie zostaje zwołany Nadzwyczajny Zjazd Lekarzy Weterynarii, na którym zostaje przyjęty pierwszy w historii Kodeks Etyki i Deontologii Weterynaryjnej, który do nowelizacji w 2008r był podstawowym aktem prawnym dotyczącym zasad należytego wykonywania zawodu.
Kolejnym ważnym wydarzeniem w życiu Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej było wydzielenie Izby Podkarpackiej. Zgodnie z uchwałą KRLW Nr 82/2000 z dnia 09.12.2000r. Izba Podkarpacka objęła swym działaniem województwo podkarpackie zgodnie z nowym podziałem administracyjnym kraju. Podział przebiegł spokojnie i na wysokim poziomie dzięki ówczesnym Prezesom : dr Wacławowi Czai który był prezesem Małopolskiej Izby i dr Krzysztofowi Strawie, który był pierwszym prezesem nowo powołanej Izby Podkarpackiej. Najlepszym wyrazem dobrych stosunków pomiędzy tymi Izbami jest ścisła współpraca która istnieje po dzień dzisiejszy.
W grudniu 2003r Sejm RP uchwala ustawę o zakładach leczniczych dla zwierząt, która nałożyła na izby lekarsko-weterynaryjne obowiązek prowadzenia ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt i nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem i spełnianiem wymagań dla poszczególnych kategorii oraz wydawaniem uchwał poświadczających wpis do rejestru Małopolskiej Izby Lekarsko –Weterynaryjnej. Ustawowe zadania nałożone na Izbę zostały wykonane bardzo sprawnie bez pomocy finansowej Państwa.
Nie sposób tu nie powiedzieć o tytanicznej pracy wykonanej przez wszystkie dotychczasowe Rady MILW poszczególnych kadencji, a poświęconej opiniowaniu nowych czy też nowelizowanych aktów prawnych dotyczących szeroko rozumianego wykonywania zawodu lekarza weterynarii. Trzeba tu podkreślić, że ten bardzo profesjonalny głos w wielu wypadkach nie był brany pod uwagę bowiem polityka rządzi się swoimi nie do końca zrozumiałymi zasadami, których skutki  odczuwamy wszyscy w życiu codziennym stosując niedopracowane i nie jasne przepisy prawa.
Rok 2004 zaznaczył się w historii weterynarii bardzo burzliwie bowiem doszło do protestu lekarzy weterynarii wolnej praktyki na skutek skandalicznych rozporządzeń o opłatach i wynagrodzeniach, niemożności podpisywania umów z powiatowym lekarzem weterynarii w ramach prowadzonego zakładu leczniczego dla zwierząt, a dotyczących czynności z wyznaczenia. Powołanie Komitetu Protestacyjnego Ogólnopolskiego Porozumienia Stowarzyszeń lekarzy weterynarii wolnej praktyki były wyrazem głębokiej troski o status zawodu lekarza weterynarii. Komitet strajkowy został powołany w czerwcu 2004r. na spotkaniu w Radomsku. W skład komitetu weszli również członkowie MILW w osobach A. Różański, Zygmunt Babiarz, Wacław Gutt-Mostowy. W dniu 9 sierpnia 2004r. do Warszawy pod gmach Ministerstwa Rolnictwa przybyli pośród całej rzeszy innych lekarzy weterynarii również przedstawiciele Małopolskiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej by pokazać swoje niezadowolenie i dezaprobatę dla działań Ministerstwa Rolnictwa i Głównego Inspektoratu Weterynarii. Protest na terenie małopolski polegający  na odstąpieniu od badania zwierząt rzeźnych i mięsa trwał od 1do 3 dni w zależności od powiatu. Należą się w tym miejscu słowa podziękowania dla dr Krzysztofa Ankiewicza – ówczesnego Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii i Powiatowych Lekarzy Weterynarii za postawę i nie wyciąganie konsekwencji osobowych dotyczących lekarzy biorących udział w proteście. W związku z brakiem przystąpienia dużej części lekarzy wet i dalszej eskalacji protestu na terenie kraju a wyłacznie przejawianiem swoich postaw jedynie w deklaracjach poparcia dla czynnie protestujących, protest został zawieszony. Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna przyjęła stanowisko popierające postulaty zgłoszone podczas protestu lekarzy wolnej praktyki.
Minął rok i w czerwcu 2005 r. doszło do wyborów na czwartą kadencje do władz Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej. Skład rady uległ daleko posuniętym zmianom bowiem weszli do niej przedstawiciele różnych stowarzyszeń lekarzy weterynarii wolnej praktyki. Już na Zjeździe Krajowym została podjęta uchwała dotycząca nie wykonywania monitoringu gruźlicy, białaczki i brucelozy bowiem wynagrodzenie za te czynności nie odzwierciedlało nakładów sił i środków, a umowy z powiatowym lekarzem weterynarii na wykonanie tych zadań nie mogły być podpisywane w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt a jedynie z osobą fizyczną a to z kolei stało w sprzeczności z ustawą prawo farmaceutyczne. Lekarze weterynarii MILW zdecydowanie podporządkowali się uchwale Krajowego Zjazdu i nie wykonywali monitoringu. Szczególnie trzeba podkreślić tutaj podejście lekarzy weterynarii wolnej praktyki z powiatów nowotarskiego i tatrzańskiego, których nieugięta postawa objawiająca się wstrzymaniem monitoringu brucelozy u owiec czym sprowadzili widmo wstrzymania eksportu jagniąt wiosną 2006r. co spowodowało interwencję starostów w Ministerstwie Rolnictwa i w efekcie doszło do podpisania 16 grudnia 2005r. znowelizowanego rozporządzenia w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za czynności wykonywane przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii. Był to wkład lekarzy weterynarii MILW dla ogólnopolskiej społeczności weterynaryjnej.
Mówiąc o protestach należy wspomnieć również o proteście, który miał miejsce w Warszawie 17 kwietnia 2007r, gdzie Izba Małopolska była licznie reprezentowana przez swoich członków zarówno lekarzy wolnej praktyki jak też lekarzy zatrudnionych w Inspekcji Weterynaryjnej.
Akcja protestacyjna miała na celu zwrócenie uwagi decydentom i opinii publicznej na właściwe usytuowanie i organizację Inspekcji Weterynaryjnej, uposażenie pracowników pozwalające na odpowiednią realizację zadań związanych z bezpieczeństwem żywności i ochroną zdrowia publicznego. Protest był koordynowany przez KRLW, wzięło w nim udział ponad 2 tysiące lekarzy weterynarii z całej Polski.
W Krakowie w czerwcu 2007r. odbyła się Sesja Generalna Europejskiej Federacji Lekarzy Weterynarii po raz pierwszy zorganizowana w Polsce, w której uczestniczyli lekarze weterynarii z całego kontynentu. Wielu z nich było w Polsce po raz pierwszy. Dzięki staraniom władz Izby Krajowej i Izby Małopolskiej Kraków stał się dla nich nie tylko wizytówką naszych możliwości zawodowych i organizacyjnych, ale także naszej gościnności i walorów turystycznych  naszego kraju. Organizacja Zgromadzenia Generalnego i imprezy towarzyszące zostały bardzo wysoko ocenione przez władze Federacji.
Tradycją  stały się już uroczyste grudniowe posiedzenia Rady Izby Małopolskiej połączone z kolacją wigilijną, w których biorą udział również małopolski wojewódzki lekarz weterynarii i lekarze powiatowi województwa małopolskiego. Na uroczyste posiedzenia zapraszani są : prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej oraz Główny Lekarz Weterynarii. Częstymi honorowymi gośćmi byli lekarze weterynarii ze Słowacji, co zarazem służy współpracy polskich i słowackich lekarzy weterynarii.
Małopolska Izba Lekarsko–Weterynaryjna gościła na swoim terenie lekarzy weterynarii z Węgier, Czech a nawet Stanów Zjednoczonych Ameryki co miało niewątpliwie duży wpływ na wymianę poglądów i doświadczeń w dziedzinie samorządności zawodowej, postępu nauk weterynaryjnych i osiągnięć klinicznych.
Od kilkunastu lat wielką atrakcją dla lekarzy weterynarii z całej Polski cieszył się karnawałowy bal w zabytkowej kopalni soli w Wieliczce w komorze Warszawa organizowany przez Małopolską Izbę Lekarsko-Weterynaryjną. Głównym organizatorem tych jakże uroczystych spotkań był Kol. Lech Pankiewicz. Udział w takim spotkaniu dostarcza niezapomnianych wrażeń i pozostaje na długo w pamięci.
Od kilkunastu już lat kolejną tradycją naszej Izby stały się organizowane przez Koleżanki i Kolegów lek wet z poszczególnych powiatów spotkania integracyjne. Spotkania te finansowane w całości z kasy MILW w niektórych rejonach wpisały się na stałe w kalendarz działalności Izby w tych rejonach.  
W 2008r. Rada Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej podjęła uchwałę o wykonaniu Sztandaru dla Izby Małopolskiej. Poświęcenie Sztandaru odbyło się 18 kwietnia 2009r.w Tarnowie. Posiadanie Sztandaru jest wyrazem jedności i chęci działania w imię dobra wspólnego dla całej polskiej weterynarii.
Bardzo ważnym wydarzeniem w dwudziestopięcioletniej historii Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej był zakup w2009r lokalu z przeznaczeniem na siedzibę Izby. Zakup ten został całkowicie sfinansowany ze składek lekarzy weterynarii-członków MILW. Do nowego lokalu mieszczącego się w Tarnowie przy ulicy Widok4/2 Izba Małopolska przeniosła się 7 grudnia 2009r. a już 27 stycznia 2010r.odbyło się w tym lokalu pierwsze posiedzenie Rady Małopolskiej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej połączone z uroczystym jej otwarciem i poświęceniem. Należy podkreślić, że zakup siedziby był możliwy dzięki bardzo rozważnej i oszczędnej polityce finansowej moich poprzedników – prezesów Janusza Macha i Wacława Czai oraz dzięki rozłożeniu na raty zaległych składek przez  Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną. Pragnę w tym miejscu poinformować, że zaciągnięty dług został spłacony na dzień 1 września 2011r. Należy stwierdzić, że nowa siedziba Izby to dowód aktywności i rozwoju naszego środowiska. Mam osobistą nadzieję, że to miejsce stanie się łącznikiem pomiędzy przeszłymi, obecnymi i przyszłymi pokoleniami lekarzy weterynarii z Małopolski, a wszyscy traktować je będą jak drugi dom jak również, że wszyscy będą o to miejsce dbali jak o swoją własność, bowiem każdy członek Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej ma swój wkład w to dzieło.
Członkowie Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w dniu 6 października 2015 roku wzięli czynny udział w manifestacji  zorganizowanej  przez Porozumienie Wielkopolskie w Warszawie, w celu podniesienia płac w Inspekcji Weterynaryjnej i wynagrodzeń za czynności z wyznaczenia powiatowego lekarza weterynarii. Wyjazd chętnych wzięcia udziału w manifestacji z terenu całej Małopolski zorganizowała Małopolska Izba Lekarsko-Weterynaryjna. W tej manifestacji wzięło udział 48 lekarzy weterynarii członków MILW.
Nasi członkowie zawsze byli obecni we władzach Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Uczestnictwo to przedstawia się następująco:
I Kadencja:  Prezes dr A. Komorowski, Sekretarz  KRLW Andrzej Marek, członek KRLW Janusz Mach, członek Krajowego  Sądu Jan Grudnik, członek Komisji Rewizyjnej Adam Halkiew.
II Kadencja: Prezes dr A. Komorowski, członkowie KRLW Andrzej Marek, Vice –Prezes KRLW Janusz Mach, członek Komisji Rewizyjnej Adam Halkiew.
III Kadencja: członek KRLW  Wacław Czaja, Zastępca Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Waldemar Sidowski, członek Krajowego Sądu  Piotr Żmuda, członek Komisji Rewizyjnej Tadeusz Pawluś.
IV Kadencja: Członek Prezydium KRLW Wacław Czaja, członek KRLW Piotr Żmuda, zastępca Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Andrzej Różański, członkowie Krajowego Sądu Jan Grudnik, Kazimierz Janik, Członek Komisji Rewizyjnej Tadeusz Pawluś.
V Kadencja: wiceprezes KRLW Piotr Żmuda, członek KRLW Wacław Czaja, zastępca Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Jacek Jakubek, członkowie Krajowego Sądu Bożena Urbaniec, Kazimierz Janik, członek Komisji Rewizyjnej Tadeusz Pawluś.
VI Kadencja: członkowie KRLW Piotr Żmuda, Andrzej Różański, zastępca Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Jerzy Harmata, członkami Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego Kazimierz Janik, Jacek Jakubek, Jan Grudnik.                                 
Wyżej wymienieni lekarze weterynarii zawsze aktywnie i z dużym zaangażowaniem  uczestniczyli i uczestniczą w pracach Krajowej Izby Lekarsko Weterynaryjnej.
Patrząc z perspektywy tych dwudziestu pięciu lat działalności Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej nie byłoby tych wszystkich dokonań gdyby nie osoby które były i są zaangażowane w pracę na rzecz samorządu zawodowego lekarzy weterynarii w Małopolsce. Pragnę wymienić te osoby bowiem to ci ludzie tworzą historię tego zawodu w naszym województwie:
I Kadencja MILW: Prezes Janusz Mach, Vice-prezesi Marian Balon, Jerzy Grabiec, Jan Grudnik, Ryszard Janicki, Ziemowit Ojak, Marek Maciejewski, Sekretarz Józef Janas, Skarbnik Adam Halkiew, Członkowie Rady Andrzej Huza, Andrzej Krzakowski, Tadeusz Muszyński, Tadeusz Pawluś, Beata Sochacka, Roman Strokoń, Marek Wilk, Komisja Rewizyjna Przewodniczący Marian Duch, Członkowie Wiesława Chowaniec, Zdzisław Doniec, Jerzy Harmata, Andrzej Skóra, Jerzy Wohner, Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Franciszek Surma, Zastępcy Stanisław Opioła, Marek Basta, Andrzej Garbacik, Jacek Klich, Kazimierz Kozik, Szczepan Nalepa, Przewodniczący  Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego Leszek Deptuła, Członkowie Lech Pankiewicz, Stanisław Bukowski, Stanisław Glazar, Marian Janeczko, Gabriel Kulpiński, Leszek Sierpiński, Józef Szwec.
II Kadencja MILW: Prezes Janusz Mach, Vice –prezesi: Mariusz Kajpus, Marian Balon, Jerzy Grabiec, Ziemowit Ojak, Halina Michałkiewicz, Jan Molak, Sekretarz: Marek Strzałkowski, Waldemar Sidowski, Skarbnik:  Marian Duch, Bogusław Drapała, Członkowie Rady: Andrzej Mełges, Piotr Derkowski, Mieczysław Damski, Józef Zabawa, Jan Cyrwus, Wojciech Tabęcki, Krzysztof Strawa, Adam Halkiew, Waldemar Sidowski, Bogusław Drapała, Beata Sochacka, Komisja Rewizyjna: Przewodniczący-Jan Grudnik, Członkowie- Marek Maciejowski, Andrzej Gwóźdź, Antoni Król, Roman Strokoń, Krzysztof Klimas, Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej: Jan Serwin, Wacław Czaja, Zastępcy Rzecznika: Szczepan Nalepa, Andrzej Krzakowski, Agata Rembiszewska, Leszek Sierpiński, Jerzy Wohner, Przewodniczący Sądu Lekarsko- Weterynaryjnego: Leszek Deptuła, Członkowie: Lech Pankiewicz, Stanisław Glazar, Gabriel Kulpiński, Jerzy Kopeć, Krzysztof  Wojnarski, Zbigniew Mańko, Józef Szajnik, Włodzimierz Durbacz.
III Kadencja MILW: Prezes Wacław Czaja, Vice-prezesi: Jacek Jakubek, Kazimierz Janik, Piotr Żmuda, Sekretarz -Tadeusz Pawluś, Skarbnik- Stefan Dela, Członkowie Rady: Zygmunt Babiarz, Jan Cyrus, Włodzimierz Durbacz, Tomasz Klocek, Andrzej Różański,Wacław Mueck , Mariusz Stein, Komisja Rewizyjna: Przewodniczący -Bożena Urbaniec, Członkowie: Andrzej Sokacz, Paweł Jerzykowski, Krzysztof Giza, Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej: Lech Pankiewicz, Zastępcy Rzecznika: Stanisław Opioła, Daniel Cieśla, Janusz Stanek, Antoni Król, Przewodniczący Sadu Lekarsko-Weterynaryjnego- Franciszek Surma, Członkowie: Kazimierz Gorlicki, Włodzimierz Janczy, Jacek Kańka, Marek Leś, Szczepan Nalepa, Aleksander Szlachetka, Józef Szerszeń, Krzysztof Zieliński.
IV Kadencja MILW: Prezes- Wacław Czaja, Vice-prezesi: Kazimierz Janik, Piotr Żmuda, Lech Pankiewicz, Sekretarz-Tadeusz Pawluś, Skarbnik- Marek Dudzik, Członkowie Rady: Zygmunt Babiarz, Jan Cyrus, Włodzimierz Durbacz, Janusz Stanek, Kazimierz Gorlicki, Andrzej Różański, Ewa Baziak-Fijałkowska, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej- Tomasz Kędzierski, Członkowie: Patrycja Własnowolska, Paweł Jerzykowski, Waldemar Domański, Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej- Beata Rząsa-Janas, Zastępcy Rzecznika: Jerzy Harmata, Jacek  Kańka, Tomasz Piechulski, Józef Szwec, Przewodniczący Sądu Lekarsko-Weteynaryjnego- Franciszek Surma, Członkowie: Roman Bachulski, Jacek Janas, Stanisław Kawalec, Andrzej Kasprzyk, Marek Leś, Szczepan Nalepa, Stanisław Opioła, Andrzej Zieliński  
V Kadencja MILW: Prezes- Piotr Żmuda, Vice-prezesi: Wacław Czaja, Kazimierz Janik, Lech Pankiewicz, Sekretarz- Tadeusz Pawluś, Skarbnik- Stefan Dela, Członkowie Rady: Zygmunt Babiarz, Jan Cyrwus, Tomasz Kędzierski, Janusz Stanek, Mariusz Stein, Ewa Baziak –Fijałkowska, Jacek Jakubek, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej- Paweł Jerzykowski, Członkowie: Patrycja Własnowolska-Łoza, Magdalena Ciecior-Kuźnicka, Grzegorz Tobiasz, Paweł Wałaszek, Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej- Jerzy Harmata, Zastępcy Rzecznika: Dariusz Kwaśniewicz, Krzysztof Miller, Wacław Mueck, Stanisław Opioła, Tomasz Klocek, Przewodniczący Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego- Wojciech Wójcik, Członkowie: Jacek Janas, Włodzimierz Janczyk, Joanna Kawiecka, Janusz Piątkowski, Tomasz Piechulski, Tomasz Rychlik, Andrzej Talaga, Bożena Urbaniec.
VI Kadencja MILW:  Prezes- Piotr Żmuda, Vice –prezesi: Wacław Czaja, Kazimierz Janik, Lech Pankiewicz, Sekretarz- Tadeusz Pawluś, Skarbnik- Tomasz Kędzierski, Członkowie: Zygmunt Babiarz, Magdalena Ciecior- Kuźnicka, Janusz Stanek, Andrzej Różański, Ewa Baziak –Fijałkowska, Jerzy Harmata, Jacek Jakubek, Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej- Dariusz Kwaśniewicz, Zastępcy Rzecznika: Alina Borkowska, Krzysztof Miller, Kinga Dudzik, Justyna Lipko-Przybylska, Paweł Pęczalski, Mariusz  Szaluś, Grzegorz Tobiasz, Przewodniczący Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego- Wojciech Wójcik, Członkowie: Dorota Gałązka, Adam Jurys, Jacek Kańka, Aneta Kawula, Ireneusz Komenda, Marcin Polaszek, Barbara Strawa, Piotr Andrzej Zieliński, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej- Paweł Jerzykowski, Członkowie: Anna Bęczkowska, Marian Obst, Adam Pawluś.    
Pragnę podkreślić, że funkcjonowanie Małopolskiej Izby Lekarsko –Weterynaryjnej nie byłoby możliwe bez pracowników biura i ich osobistego zaangażowania w osobach Pani Teresy Skrzypek która od początku powstania MILW jest z nami oraz Pani Urszuli Cież i Radcy prawnego Pani Bożeny Wyszyńskiej.                                                                                                                                                                                                                                         
Po dwudziestu pięciu latach istnienia samorządu wielu lekarzy weterynarii wątpi w zasadność istnienia izb lekarsko-weterynaryjnych. Dlatego wyzwaniem na najbliższe lata działalności samorządu zawodowego lekarzy weterynarii jest między innymi poszukiwanie dróg, aby dotrzeć do wszystkich koleżanek i kolegów i zaktywizować ich do działania dla dobra społeczności lekarskiej i samych siebie. Oni muszą poczuć, że samorząd jest ich.
Stwierdzić należy, że art.17 Konstytucji RP jest najważniejszym osiągnięciem samorządnego i demokratycznego społeczeństwa dającym gwarancję funkcjonowania samorządowi lekarsko-weterynaryjnemu jak i innym samorządom zawodów zaufania publicznego. Tej zdobyczy musimy bronić dla dobra Polski, zawodu i społeczeństwa.

Dr n. wet. Piotr Żmuda

Inne Artykuły

Nekrolog Ś.P. lek wet. Jan Siata

5 czerwca, 2024

Regaty

23 maja, 2024

Piknik 22.06.2024 r – Park Strzelecki w Krakowie

23 maja, 2024

Komunikat odnośnie „życia wet.”

22 maja, 2024
OILW rezygnacja z Życia Weterynaryjnego