Informator pozjazdowy

Protokół z przebiegu obrad XVIII Zwyczajnego Zjazdu sprawozdawczo-wyborczego Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Tarnowie.

Data

3 czerwca, 2009

Opis

Obrady XVIII Zwyczajnego Zjazdu sprawozdawczo-wyborczego Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej otworzył prezes MILW dr nauk wet. Wacław Czaja słowami komendy do wprowadzenia na salę obrad sztandaru Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Poczet sztandarowy w składzie kol. lekarzy weterynarii: – Piotr Żmuda, Zygmunt Babiarz i Tadeusz Pawluś dokonali wprowadzenia i usytuowania sztandaru MILW na miejscu eksponowanym na Sali obrad Zjazdu. Następnie prezes MILW Wacław Czaja przywitał wszystkich przybyłych na zjazd zaproszonych gości : Głównego lekarza Weterynarii Janusza Związka, prezesa Krajowej Rady lekarsko-Weterynaryjnej Tadeusza Jakubowskiego, Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii Krzysztofa Ankiewicza, d-ra nauk wet Stanisława Latosa, pierwszego prezesa Małopolskiej Izby Lekarsko -Weterynaryjnej dra Macha, duszpasterza MILW Ojca Jerzego Brusiłę, prezesa Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej Krzysztofa Strawę, wszystkich członków ustępującej rady MILW oraz delegatów – lekarzy weterynarii z województwa małopolskiego wybranych na zebraniach okręgowych na delegatów na Zjazd MILW. W następnej kolejności pan Prezes zaproponował na przewodniczącego Zjazdu kolegę lek. wet. Lecha Pankiewicza. Zjazd jednogłośnie przyjął tę kandydaturę. Nad dalszym przebiegiem obrad przejął pieczę nowo wybrany przewodniczący Zjazdu. Przystąpił on do wyboru prezydium Zjazdu do którego na zastępcę przewodniczącego zgłosił kol. Franciszka Surmę oraz kol. Wacława Czaję. Na sekretarzy Zjazdu padły kandydatury lek. wet. Kazimierza Janika oraz lek. wet. Ewy Baziak – Fijałkowskiej. Zjazd w jednym głosowaniu przyjął kandydatury do prezydium. W tym miejscu przewodniczący Zjazdu kolega Lech Pankiewicz podziękował Zjazdowi za wybór na przewodniczącego obrad i prosił wszystkich wybranych do prezydium o pomoc w przeprowadzeniu obrad Zjazdu.

Przewodniczący zapytał delegatów czy mają jakieś uwagi do regulaminu oraz porządku obrad Zjazdu. Zaproponował dwie zmiany w porządku obrad dotyczące wystąpień zaproszonych gości oraz aby Zjazd dokonał wyboru jednej komisji skrutacyjnej co przyspieszy obrady. Przy braku sprzeciwu oraz innych propozycji poddał pod głosowanie regulamin Zjazdu oraz porządek obrad które w głosowaniu Zjazd przyjął jednogłośnie.

Następnie przewodniczący przystąpił do wyboru komisji zjazdowych : mandatowej, skrutacyjnej, wyborczej, uchwał i wniosków. Po wyborze komisji zjazdowych w składzie :

Komisja mandatowa : Andrzej Talaga, Jan Kowal, Adam Czaplak

Komisja uchwał i wniosków : Stanisław Opioła, Joanna Gałecka, Tomasz Przybylski, Stefan Dela

Komisja regulaminowa : Kazimierz Żak, Barbara Dela, mec. Bożena Wyszyńska

Komisja wyborcza : Grzegorz Tobiasz, Włodzimierz Durbacz, Zygmunt Babiarz

Komisja Skrutacyjna : Marian Obst, Tomasz Przybylski, Bogusław Chromik, Andrzej Robakiewicz, Jan Kowal

Przewodniczący Zjazdu kol. Lech Pankiewicz poprosił o wygłoszenie swojego wykładu nt. żywienia przeżuwaczy gościa z Węgier dra Stanisława Latosa. Dr Latos jest absolwentem Akademii Rolniczej w Lublinie a obecnie pracuje w firmie węgiersko-kanadyjskiej Dra Bata w której piastuje funkcję dyrektora ds. badawczo-rozwojowych. W swoim godzinnym wykładzie wzbogaconym licznymi przezroczami przybliżył zebranym problemy związane z żywieniem przeżuwaczy, z ekonomiką w chowie oraz hodowli w aspekcie żywieniu tych zwierząt.

W tym miejscu przewodniczący odczytał adresy jakie na ręce prezesa MILW wpłynęły od :
Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii Mirosława Weltza, Prezesa Śląskiej Izby dra Michała Konopy, Prezesa Północno-Wschodniej Izby A. Czerniawskiego oraz Prezesa Dolnośląskiej Izby Jana Dorobka

Następnie przewodniczący Zjazdu oddał głos prezesowi Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej Tadeuszowi Jakubowskiemu. Dr Jakubowski zaprezentował Zjazdowi osiągnięcia Krajowej Rady działającej przez ostatnią kadencję. Dziękował członkom Małopolskiej izby za czynny udział w akcjach protestacyjnych jakie z inicjatywy KRLW były organizowane w ostatnich latach. Dużo uwagi poświęcił również sprawom dotyczącym zmianom w obowiązującym prawie związanym z możliwością wykonywania niektórych czynności z wyznaczenia PLW, z możliwością zawierania umów zarówno z lekarzami jak również z podmiotami gospodarczymi – zakładami leczniczymi dla zwierząt.

Po wystąpieniu Prezesa KRLW o zabranie głosu został poproszony Główny Lekarz Weterynarii Dr Związek. Główny lekarz weterynarii w swoim wystąpieniu skupił się na kwestiach finansowania zadań inspekcji, trudności jakie stoją przed Głównym Inspektoratem co do nowelizacji przepisów prawa, zadaniach jakie czekają inspekcję w niedalekiej przyszłości.
Po wystąpieniu J. Związka przewodniczący Komisji Mandatowej kol. Andrzej Talaga odczytał protokół tej komisji w którym komisja ta stwierdziła prawomocność obrad Zjazdu.
Następnie przewodniczący zjazdu Lech Pankiewicz podał komunikat o możliwości składania propozycji uchwał i wniosków jakie można składać do Komisji uchwał i Wniosków przez cały czas obradowania Zjazdu.

Kolejno przewodniczący przystąpił do prezentacji sprawozdań ustępujących organów MILW : prezesa MILW, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Przewodniczącego okręgowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego, Skarbnika MILW, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Zjazd nie dopuścił do czytania poszczególnych sprawozdań z uwagi na opublikowanie i dostarczenie ich każdemu delegatowi na adres domowy. Zjazd przyjął sprawozdania i tym samym udzielił absolutorium ustępującej Radzie przy 9 głosach wstrzymujących się od głosowania.

Teraz Przewodniczący ogłosił składanie kandydatur na stanowisko Presesa MILW. Włodzimierz Durbacz zgłosił jedyną kandydaturę dra Piotra Żmudy.
Następnie przystąpiono do składania kandydatur na stanowisko Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Zgłoszono dwie kandydatury : Jerzy Harmata i Dariusz Kwaśniewicz. W związku z brakiem innych kandydatur zamknięto listy kandydatów na prezesa oraz rzecznika. Przewodniczący Zjazdu zarządził sporządzenie kart do głosowania.
W tym miejscu został poproszony o wystąpienie Prezes MILW I kadencji dr. Janusz Mach który na wstępie serdeczne podziękowania za zaproszenie go do udziału w obradach tego Zjazdu jak też do wzięcia udziału w uroczystości poświecenia sztandaru MILW. Wyraził przy tej okazji wyrazy uznania dla Małopolskiej Izby oraz jej Rady za podjęcie starań oraz ufundowanie pierwszego w historii samorządności zawodowej lekarzy weterynarii sztandaru – symbolu trwania tego samorządu. Małopolska Izba Lekarsko -Weterynaryjna jako pierwsza z izb okręgowych od dnia dzisiejszego posiada swój symbol – sztandar który jak podkreślił dr Mach będzie towarzyszył lekarzom weterynarii z Małopolski w ważnych wydarzeniach zawodowych, będzie mobilizował do działania oraz jednoczył wszystkich lekarzy weterynarii – członków MILW. Dalej dr Mach wyraził uznanie dla Rady MILW za dotychczasową działalność tej rady przez dwie ostatnie kadencje a także dla jej Prezesa dra W. Czai za wkład osobisty w pracach nad opracowaniem i w konsekwencji uchwaleniem przez Krajowy Zjazd lekarzy Weterynarii Kodeksu Etyki Lekarza Weterynarii. Na koniec wystąpienia dr Mach życzył Zjazdowi owocnych obrad oraz podjęcia wielu potrzebnych lekarzom uchwał.

Po wystąpieniu dra Macha przewodniczący Zjazdu kol. Pankiewicz poprosił kandydatów na stanowiska prezesa izby oraz okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej o wystąpienia i przedstawienie Zjazdowi własnej wizji funkcjonowania tych organów MILW pod ich kierownictwem. Jako pierwszy głos zabrał dr nauk wet. Piotr Żmuda – kandydat na stanowisko prezesa MILW. Na wstępie nakreślił własny życiorys oraz karierę zawodową jak też dotychczasowy wkład w życiu samorządu zawodowego lekarzy weterynarii. Podkreślił ze po wyborze na stanowisko prezesa MILW będzie kontynuował dotychczasową koncepcję izby. Dużo czasu poświęcił przedstawieniu najpilniejszych potrzeb nowelizacji obowiązujących przepisów dotyczących zlecania przez PLW czynności, wynagradzania za te czynności, spraw związanych ze zwrotem kosztów używania własnych samochodów do celów służbowych, uproszczenia procedur nabycia oraz użycia leków przez lekarzy wolnej praktyki, zmiany kwalifikacji osób wyznaczanych do czynności pomocniczych przy wykonywaniu badań monitoringowych, kwestii rozliczania godzinowego za nadzory nad ubojem zwierząt jak również wyraził troskę o dalsze funkcjonowanie instytucji wyznaczenia przez PLW po likwidacji kont dochodów własnych PIW. Dr Żmuda zadeklarował również że po wyborze na to stanowisko będzie kontynuował dotychczasową dobrą współpracę z Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii Krzysztofem Ankiewiczem. W ramach tej współpracy widzi możliwość prowadzenia szkoleń dla lekarzy weterynarii. Jak się wyraził nauki przyrodnicze, medyczne w ostatnich latach zrobiły wielki postęp i konieczność kształcenia się przez lekarzy wet nawet tych którzy w niedalekiej przeszłości ukończyli studia jest konieczne. Wyraził tez swoją troskę o lokal w jakim mieści się biuro MILW. Uznał ze to Zjazd winien się wypowiedzieć co do decyzji kupna bądź dzierżawy lokalu MILW.

Następnie swoje wystąpienie rozpoczął kandydat na okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej kol. Jerzy Harmata. W kilku zdaniach przedstawił swój dotychczasowy udział w pracy samorządu zawodowego lekarzy wet. oraz nabyte w tej pracy doświadczenie dające gwarancję dobrego sprawowania funkcji rzecznika odpowiedzialności zawodowej. Przedstawił swoje plany na przyszłość podczas pełnienia tej funkcji jak również nakreślił zadania jakie z mocy przepisów prawa zostały przypisane rzecznikowi.

Jako kolejny głos zabrał drugi kandydat na stanowisko rzecznika odpowiedzialności zawodowej kol. Dariusz Kwaśniewicz. Również przedstawił swoją osobę, swoją karierę zawodową. Podkreślił ze w dotychczasowej pracy zawodowej nabył doświadczenie które przy pomocy kolegów pozwoli mu dobrze sprawować funkcję rzecznika. Zapewniał ze jako rzecznik będzie się starał łagodzić wszelkie spory wynikające na styku właściciel zwierzęcia-lekarz wet.

W tym miejscu obrad przewodniczący komisji wyborczej – kol. Grzegorz Tobiasz odczytał protokół komisji w którym zostały potwierdzone osoby zgłoszone przez delegatów na kandydatów na funkcję prezesa MILW oraz okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej: jeden kandydat na prezesa MILW – dr Piotr Żmuda oraz dwóch kandydatów na stanowisko okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej – kol. Jerzy Harmata oraz kol. Dariusz Kwaśniewicz. Protokół z komisji wyborczej został przekazany komisji skrutacyjnej celem sporządzenia kart do głosowania.

W oczekiwaniu na głosowanie przewodniczący Zjazdu porosił o kontynuowanie zadawania przez delegatów pytań do pana Ministra oraz Prezesa KRLW. Dr Chromik pytał pana ministra Związka o przyczyny przeciągającego się terminu załatwienia spraw o które od lat izba występuje. W odpowiedzi pan Minister przedstawił zawiłości jakie wiążą się z procesem legislacyjnym oraz wprowadzaniem zmian do funkcjonujących już aktów prawnych. Mówił również o swojej wizji co do zadań stawianych w przyszłości przed służbą weterynaryjną (program zwalczania warroozy u pszczół, programy uwalniania kraju od kolejnych jednostek chorobowych, zadanie związane z wzajemną zgodnością w gospodarstwach) z myślą o miejscach pracy dla lekarzy weterynarii. Po wystąpieniu Pana Ministra Związka zjazd przystąpił do wyboru – głosowania – na stanowiska prezesa oraz okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej. W głosowaniu tajnym uzyskano nast. Wyniki głosowania:

Za kandydaturą na prezesa MILW Piotra Żmudy głosowało 80 delegatów

Za kandydaturą na stanowisko okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej poszczególni kandydaci uzyskali następującą ilość głosów : Jerzy Harmata 49 głosów, Dariusz Kwaśniewicz 33 głosy.

Zjazd dokonał wyboru dra Piotra Żmudę na stanowisko prezesa MILW oraz kol. Jerzego Harmatę na stanowisko okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej.

W tym miejscu została ogłoszona przez przewodniczącego Zjazdu przerwa obiadowa.
Po przerwie obiadowej Zjazd przystąpił do wyboru pozostałych organów Izby. Przystąpiono do składania propozycji kandydatur na członków rady MILW, członków okręgowego sądu lekarzy weterynarii, komisji rewizyjnej, zastępców rzecznika odpowiedzialności zawodowej oraz kandydatów na delegatów na Zjazd Krajowy lekarzy Weterynarii.

W wyniku głosowań tajnych Zjazd dokonał wyboru:

Okręgowy Sąd lekarzy Weterynarii:
Andrzej Talaga
Tomasz Rychlik
Bożena Urbaniec
Joanna Kawiecka
Włodzimierz Jończy
Janusz Piątkowski
Jacek Janas
Tomasz Piechulski

Komisja Rewizyjna:
Patrycja Własnowolska-Łoza
Kuźniecka Magdalena
Paweł Jerzykowski
Tobiasz Grzegorz
Paweł Wałaszek

Zastępcy okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej:
Stanisław Opioła
Dariusz Kwaśniewicz
Wacław Mueck
Tomasz Klocek
Krzysztof Miller

Delegaci na Krajowy Zjazd lekarzy Weterynarii:
Jan Cyrwus
Wacław Czaja
Zygmunt Babiarz
Tomasz Klocek
Kazimierz Janik
Krzysztof Ankiewicz
Jacek Ingarden
Bożena Urbaniec
Janusz Stanek
Jacek Jakubek
Mariusz Stein
Wacław Mueck
Lech Pankiewicz
Piotr Żmuda

W dalszej części obrad w przerwie podczas liczenia głosów oddanych w głosowaniu na wybór członków do organów izby o zabranie głosu został poproszony kolejny gość Zjazdu – Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii Krzysztof Ankiewicz. W swoim wystąpieniu odniósł się do współpracy z ustępującą Radą MILW życząc nowej radzie równie dobrych wzajemnych stosunków. Gratulował wszystkim wybranym do organów MILW jak również życzył im powodzenia w przyszłym wypełnianiu swoich obowiązków. Dr Ankiewicz bardzo wysoko ocenił pracę ustępującej Rady oraz jej prezesa dra W. Czai. Odniósł się również z uznaniem do poziomu pracy jaką wykonali lekarze wolnej praktyki. Dziękował wszystkim lekarzom wet. za przyczynienie się do uznania województwa małopolskiego za wolne od EBB. Wysoką oceną dla pracy w nadzorze nad produkcją środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz nadzorze nad obrotem zwierząt dał również wyrazy szacunku wszystkim lekarzom urzędowym. Wojewódzki Lekarz Weterynarii odniósł się również do procesu legislacyjnego nad ustanawianiem prawa weterynaryjnego. Skrytykował postawę oraz słabość przedstawicieli Krajowej Izby oraz Głównego Lekarza Weterynarii w procesie legislacyjnym twierdząc że większą siłę w tych procesach wykazują związki producentów. Jako przykład dał brak do tej pory wydania programu zwalczania salmonelloz u brojlerów co jest powodowane protestami producentów drobiu rzeźnego.

Kolejno głos zabrał nowo wybrany prezes MILW dr Piotr Żmuda. Dziękował wszystkim za zaufanie jakim obdarzono go wybierając na funkcję prezesa MILW. Wystąpił do Zjazdu o podjęcie uchwały w sprawie zakupu lokalu dla MILW. Wniosek ten został zapisany przez komisje uchwał i wniosków. Ustępujący prezes W. Czaja objaśnił delegatom na jakim etapie ustępująca Rada pozostawiła sprawę zakupu lokalu.

Przewodniczący komisji wyborczej odczytał protokół w którym została przedstawiona delegatom listy kandydatów do poszczególnych organów Izby po czym komisja skrutacyjna przystąpiła do sporządzenia kart do głosowania.

Przewodniczący w tym miejscu Zjazdu przedstawił delegatom sponsora dzisiejszych obrad którym okazała się firma farmaceutyczna ze Słowenii z siedzibą w Warszawie. Następnie kol. Pankiewicz zgłosił projekt uchwały w której Zjazd zobowiąże krajową Radę do poczynienia zmian w ordynacji wyborczej samorządu lekarzy weterynarii w taki sposób aby wszystkie środowiska lekarzy weterynarii mogły uczestniczyć w pracach Izby. Z głosem przeciwnym w dyskusji zajął stanowisko kol. Jacek Jakubek który nadmienił że przyczyną braku w życiu Izby lekarzy np. z rejonu krakowskiego nie są błędy w ordynacji wyborczej a postawa samych lekarzy weterynarii którzy w tym życiu nie uczestniczą. Zgodnie z zasadami demokratycznymi mają do tego prawo i nie można na siłę ich uszczęśliwiać. Z uwagi na brak innych wniosków przewodniczący ogłosił 15 min. przerwę w obradach Zjazdu.

Po przerwie Zjazd przystąpił do głosowań projektów uchwał i wniosków spisanymi przez komisję do tego celu powołaną przez Zjazd. Uchwała zgłoszona przez dra Żmudę w sprawie zakupu lokalu została przyjęta przez zjazd. Uchwała w sprawie zgłoszonej przez kol. Wacława Muecka w sprawie przynależności do samorządu zawodowego lekarzy weterynarii została przez zjazd odrzucona. Uchwała w sprawie zmian w ordynacji wyborczej zgłoszona przez kol Pankiewicza została przez Zjazd przyjęta.
Kolejno Zjazd przystąpił do głosowania nad uchwałami Zjazdu dotyczącymi :
Uchwała Nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z działalności organów izby w 2008r-uchwała została przyjęta przez Zjazd
Uchwała Nr 2 w sprawie zatwierdzenia wykonania budżetu MILW za 2008r – uchwała została przyjęta przez Zjazd
Uchwała Nr 3 w sprawie przyjęcia budżetu MILW na 2009r – Zjazd przyjął uchwałę
Uchwała Nr 4 w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej – Zjazd nie przyjął tej uchwały i tym samym moc obowiązującą posiada dotychczasowa uchwała Zjazdu MILW w której składka członkowska wynosi 35 zł miesięcznie od członka – lekarza wet wykonującego zawód oraz 17,50 zł od lek. wet. nie pracującego i 0 zł. od lek wet emeryta.
Uchwała Nr 5 w sprawie przyjęcia regulaminu Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej – uchwała została przyjęta przez Zjazd.
W tym miejscu obrad Zjazdu przewodniczący komisji skrutacyjnej dr. Marian Obst przedstawił oficjalne wyniki wyboru do Rady MILW. W skład Rady weszli następujący lek. wet :
Jan Cyrwus
Wacław Czaja
Ewa Baziak – Fijałkowska
Tomasz Kędzierski
Stefan Dela
Jacek Jakubek
Kazimierz Janik
Zygmunt Babiarz
Mariusz Stein
Lech Pankiewicz
Tadeusz Pawluś
Janusz Stanek
Przewodniczący Zjazdu zaproponował kolejny punkt obrad którym była dyskusja oraz wolne wnioski. Z uwagi na brak chętnych do dyskusji przewodniczący wydał komendę do wyprowadzenia sztandaru MILW po czym dokonał oficjalnego zamknięcia obrad Zjazdu.

Inne Artykuły

Klub Seniora – Wspomnienie wspólnie spędzonych chwil w Żywcu

2 lipca, 2024
Wspomnienie wspólnie spędzonych chwil. W dniu 20/21 czerwca 2024r piętnaścioro Seniorów - Lekarzy We...

Uchwała Nr 59/2024/VIII KRLW z dnia 25.06.2024 w sprawie zmiany uchwały nr 85/2016/VI w sprawie wprowadzania Dobrej Praktyki Wystawiania Paszportów Dla Zwierząt Towarzyszących

2 lipca, 2024
uchwała 59-2024-VIII ws zmiany Dobrej Praktyki Wystawiania Paszportów zal do uch 59-2024-VIII Dobra ...

I Konkurs Literacki Małopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej „Dzień z życia Lekarza Weterynarii” – Wyniki

1 lipca, 2024
Szanowne Koleżanki i Koledzy, Jury w składzie : Prof. Teresa Zaniewska, Prof. Mirosław Weltz, Lek we...

Nekrolog Ś.P. lek wet. Jan Siata

5 czerwca, 2024