Aktualności

Informacje pozjazdowe

Data

9 kwietnia, 2011

Opis

W dniu 3.04.2011r w Tarnowie odbył się XX Zwyczajny Zjazd Sprawozdawczy Małopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej.

Tym razem z uwagi na zmiany organizacyjno – własnościowe w budynku byłego urzędu wojewódzkiego w Tarnowie przy al. Solidarności Rada MILW zmuszona była wyszukać inny lokal na zorganizowanie w nim tegorocznego zjazdu naszej izby. Ostatecznie tegoroczny Zjazd odbył się w lokalu OHP przy ulicy Ignacego Mościckiego Nr 27.

Zjazd jak zwykle rozpoczął się o godz. 10 i jak już stało się normą pierwszym istotnym punktem obrad było wprowadzenie na salę obrad Zjazdu sztandaru MILW. Następnie prezes MILW dr Piotr Żmuda otworzył obrady witając wszystkich przybyłych na Zjazd gości jak również przybyłych delegatów na zjazd z poszczególnych okręgów wyborczych. Już na wstępie prezes wyraził zaniepokojenie tak niską frekwencją na zjeździe. Dla prawomocności obrad zjazdu na sali obrad musi być połowa z wybranych przez zebrania okręgowe delegatów. W tym roku na zjazd przybyło 53 delegatów przy wymaganej dla prawomocności zjazdu liczbie 53 delegatów. Mimo to prezes wyraził ostry sprzeciw takiej postawie osób które same zdeklarowały się reprezentować poszczególne rejony i lekarzy weterynarii tam pracujących. Dla ułatwienia uczestnictwa w zjeździe, nie przeszkadzania w codziennej pracy lekarzy weterynarii Rada kolejny raz wyznaczyła termin obrad zjazdu w dzień wolny od pracy a mimo tego zainteresowanie sprawami zawodowymi jest bardzo słabe czego dowodem była frekwencja na tegorocznym zjeździe.

Po wyborze przewodniczącego Zjazdu którym został kol. Lech Pankiewicz prezes oddał dalsze prowadzenie Zjazdu przewodniczącemu Zjazdu. Realizując przyjęty przez Zjazd program przewodniczący dokonał wyboru zastępcy (kol. Kazimierz Janik), sekretarzy Zjazdu (kol. Ewa Baziak-Fijałkowska, kol. Tadeusz Pawluś), komisji mandatowej (kol. Jerzykowski, kol. Babiarz, kol. Stanek), komisji uchwał i wniosków (kol. Grudnik, kol. Czaja, kol. Opioła), komisji regulaminowej (kol. Wójcik, Kol. Stein, kol. Kawiecka ). Następnie przewodniczący poprosił przybyłych na Zjazd gości w osobach : Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej dr Tadeusz Jakubowski, Główny Lekarz Weterynarii lek wet Janusz Związek, Prezes Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej lek wet Roman Strokoń, Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Krakowie lek wet Krzysztof Ankiewicz, Zastępca WLW lek wet Grzegorz Kawiecki, o zabranie głosu.

Jako pierwszy wystąpił GLW – lek wet Janusz Związek który odniósł się do spraw związanych z tak bulwersującą lekarzy weterynarii sprawą dotyczącą regulacji przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wysokości pobieranych przez IW opłat oraz wysokości wynagradzania lekarzy weterynarii za czynności z wyznaczenia PLW. GLW wyraził opinię że oczekiwane rozporządzenia na pewno ukażą się do końca kwietnia przy czym niestety nie mógł zagwarantować ostatecznych zapisów tych rozporządzeń. W obecnym czasie rozporządzenia są w ostatniej fazie uzgodnień pomiędzy resortem rolnictwa i resortem finansów.

GLW odniósł się do wielu pytań jakie zadali delegaci. Pytania dotyczyły spraw związanych z terminem wejścia w życie tak oczekiwanych a równocześnie obiecanych przez ministra rolnictwa rozporządzeń w sprawie wynagradzania za czynności z wyznaczenia, wynagradzaniem pomocników, stawek zwrotu za przejechane kilometry w związku z wykonywaniem czynności z wyznaczenia, terminu rozpoczęcia oraz zakończenia badań monitoringowych. Na zakończenie GLW złożył wszystkim lekarzom weterynarii z woj. małopolskiego życzenia świąteczne, życzenia dalszego wykonywania funkcji lekarza weterynarii w tym województwie w dotychczasowy odpowiedzialny sposób.

Kolejny mówca którym był Prezes KRLW dr Tadeusz Jakubowski złożył podziękowanie za postawę członków MILW podczas ostatniego protestu jak również dał wyraz uznania radzie MILW za prowadzenie spraw samorządowych w tym za troskę o te sprawy której wyrazem jest siedziba naszej izby która jest w całości własnością samorządu. Prezes Jakubowski szeroko odniósł się do sprawy protestu, jego przebiegu oraz powodu słabej informacji spływającej w dół. Mówił że zupełnie nie zgadza się z wieloma krytycznymi zdaniami spływającymi z różnych stron i uznał że jeśli minister zmieni rozporządzenia w sprawie stawek opłat oraz stawek wynagrodzeń za czynności z wyznaczenia to protest ten będzie największym osiągnięciem w historii KRLW dotychczas uzyskanych na polu ciągłego boju KRLW o naprawę finansów lekarzy weterynarii. Podobną opinię o proteście wyraził w swoim wystąpieniu GLW.

Zarówno prezes KRLW dr Jakubowski jak również GLW lek wet Janusz Związek odnieśli się bardzo krytycznie do frekwencji na zjazdach okręgowych. Uznali że poszczególne Rady Okręgowe powinny zgodnie z obowiązującym prawem wyciągnąć konsekwencje od tych delegatów którzy sami zgodzili się reprezentować swoje środowiska i nie wywiązują się ze swoich obowiązków.

W swoim krótkim wystąpieniu prezes Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej kol. Roman Strokoń nawiązał do wspólnej historii powstania obu izb, do własnego wkładu przy powstawaniu w latach 90-tych jednej małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, złożył Zjazdowi oraz wszystkim koleżankom i kolegom lekarzom wet. z woj. małopolskiego życzenia wszystkiego najlepszego oraz życzenia spokojnych i radosnych nadchodzących świąt Wielkiej Nocy.

W stronę Prezesa dra Jakubowskiego z sali delegaci skierowali również wiele pytań oraz krytycznych uwag dotyczących prowadzenia protestu. Wszystkie zostały z pokorą przyjęte a Pan Prezes uznał, że mimo tego że spodziewał się szeregu krytycznych uwag w jego stronę za prowadzenie protestu to jednak chętnie bierze udział w tegorocznych zwyczajnych zjazdach izb okręgowych by osobiście przedstawić te sprawy które przez wielu lekarzy wet. przedstawiane są nie do końca zgodnie z prawdą. Uznał, że prowadząc rozmowy negocjacyjne niejednokrotnie decyzje podejmowane były bez możliwości uzgadniania ich z kimkolwiek w nerwowej atmosferze. Dlatego patrząc na sprawę z perspektywy dni dzisiejszych i on sam niejedne decyzje podjąłby nieco inaczej. Prezes na koniec swojego wystąpienia życzył wszystkiego najlepszego dla wszystkich lekarzy woj. małopolskiego, życzenia spokojnych i radosnych nadchodzących świąt wielkanocnych.

Po wystąpieniach zaproszonych gości przewodniczący przystąpił do kontynuowania programu Zjazdu. Przewodniczący komisji mandatowej odczytał protokół tej komisji w którym komisja uznała prawomocność Zjazdu – w zjeździe brało udział 53 delegatów a więc wymagana ilość delegatów.
v
Następnie przystąpiono do dyskusji oraz przyjęcia sprawozdań z działalności w 2010r Rady, Skarbnika, Sądu Lek. Wet, Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Zjazd przyjął sprawozdania w głosowaniu.

Kolejnym punktem obrad Zjazdu było przyjęcie uchwał zaproponowanych przez Radę. Zjazd przyjął w głosowaniach wszystkie przedstawione uchwały.

Przewodniczący komisji uchwał i wniosków przedstawił zjazdowi wypracowane w czasie trwania obrad dwa stanowiska Zjazdu które przedstawił Zjazdowi sam prezes dr. Żmuda. Zjazd w głosowaniu przyjął obydwa stanowiska.

Na zakończenie Zjazdu życzenia skierowane do wszystkich członków MILW przedstawił sam prezes dr Żmuda. Dr Żmuda podziękował wszystkim przybyłym na Zjazd delegatom oraz zaproszonym gościom i tym akcentem zakończył obrady XX Zwyczajnego Zjazdu Sprawozdawczego MILW.

Załączniki:

Sprawozdanie Prezesa Rady Małopolskiej Izby Lekarsko -Weterynaryjnej w Tarnowie.

Sprawozdanie z działalności Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Sprawozdanie z działalności Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Sprawozdanie skarbnika MIL-Wet

SPRAWOZDANIE Komisji Rewizyjnej Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Tarnowie

Stanowisko Sprawozdawczego Zjazdu Lekarzy Weterynarii Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Tarnowie z dnia 3 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Stanowisko Sprawozdawczego Zjazdu Lekarzy Weterynarii Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Tarnowie z dnia 3 kwietnia 2011r. w sprawie postulatów dotyczących funkcjonowania weterynarii w Polsce oraz ogólnopolskiego protestu lekarzy weterynarii

Uchwała Nr 1/2011

Uchwała Nr 2/2011

Uchwała Nr 3/2011

Uchwała Nr 4/2011

Lista obecności strona 1

Lista obecności strona 2

Lista obecności strona 3

Lista obecności strona 4

Lista obecności strona 5

Lista obecności strona 6

Lista obecności strona 7

Inne Artykuły

Nekrolog Ś.P. lek wet. Jan Siata

5 czerwca, 2024

Regaty

23 maja, 2024

Piknik 22.06.2024 r – Park Strzelecki w Krakowie

23 maja, 2024

Komunikat odnośnie „życia wet.”

22 maja, 2024
OILW rezygnacja z Życia Weterynaryjnego