Aktualności

Komunikat KILW – aktualizacja

Data

6 lipca, 2018

Opis

Mając na uwadze nowelizację ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 922 z późn. zm.) o odpadach, a dokładnie brzmienie art. 50 ust. 1 pkt 5 lit e tej ustawy, przypominamy, że podmioty prowadzące zakłady lecznicze dla zwierząt, będące wytwórcami odpadów obowiązanymi do prowadzenia ewidencji odpadów, są zobowiązane do złożenia, w terminie do 24 lipca 2018 r., wniosku o wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (jest to integralna część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)), prowadzonego przez marszałka województwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu.

W celu dokonania prawidłowej rejestracji należy złożyć wniosek o wpis (co do zasady należy wypełnić Działy: I i XII) oraz oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do rejestru i oświadczenie potwierdzające, że dane zawarte w tych wnioskach są zgodne ze stanem faktycznym, oświadczenia te są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (przykładowy wzór oświadczeń w załączeniu). Wniosek dostępny jest pod adresem https://bdo.mos.gov.pl/web/wnioski-do-pobrania i nie podlega on opłacie rejestrowej.

Niestety, do dnia dzisiejszego brak jest nowego wzoru formularza rejestrowego, który zawierałby Dział XII – cały czas trwają w Ministerstwie Środowiska prace nad projektem nowego rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreślenie z rejestru. Z uwagi na to sugerujemy odręczne dodanie w początkowej części wniosku – Dział I w pozycji 2 „Wypełnione działy” – dopisku Dział XII z zaznaczeniem TAK oraz dodanie oświadczenia: „Jestem wytwórcą odpadów obowiązanym do prowadzenia ewidencji odpadów, o którym mowa art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. e ustawy o odpadach i są to odpady: (podajemy kody i rodzaj). Odpady wytwarzane są w (województwo, powiat, gmina miejscowość, ulica, kod pocztowy, nr domu nr lokalu – oddzielnie dla każdego z miejsc prowadzenia działalności).” Z uzyskanych przez Krajową Izbę Lekarsko-Weterynaryjną informacji wynika, iż niektóre urzędy marszałkowskie same udostępniły formularze z dodanym przez siebie Działem XII, w takim przypadku powyższe dodatki będą zbędne.

Należy mieć również świadomość, iż zmiana rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreślenie z rejestru może wiązać się z późniejszą potrzebą aktualizacji danych w Rejestrze.

Proponowany wyżej sposób postępowania jest jedynie sugestią z uwagi na brak aktualnego formularza wniosku o wpis. Natomiast przed podjęciem działań rejestrowych, należy bezwzględnie skontaktować się z właściwym Urzędem Marszałkowskim w celu uzgodnienia sposobu rejestracji.

 

Załącznik:

– przykładowy wzór oświadczeń

Inne Artykuły

Komunikat Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej MILW

28 listopada, 2023
KOMUNIKAT RZECZNIKA

Nekrolog – lek. wet. Marian Duch

30 października, 2023

Ważny Komunikat Prezesa Rady Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

20 września, 2023
Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy - Lekarze Weterynarii Małopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjne...

Nekrolog – dr n.wet. Marian Jan Czerski

14 września, 2023