Aktualności

Komunikat KILW – aktualizacja

Data

6 lipca, 2018

Opis

Mając na uwadze nowelizację ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 922 z późn. zm.) o odpadach, a dokładnie brzmienie art. 50 ust. 1 pkt 5 lit e tej ustawy, przypominamy, że podmioty prowadzące zakłady lecznicze dla zwierząt, będące wytwórcami odpadów obowiązanymi do prowadzenia ewidencji odpadów, są zobowiązane do złożenia, w terminie do 24 lipca 2018 r., wniosku o wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (jest to integralna część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)), prowadzonego przez marszałka województwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu.

W celu dokonania prawidłowej rejestracji należy złożyć wniosek o wpis (co do zasady należy wypełnić Działy: I i XII) oraz oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do rejestru i oświadczenie potwierdzające, że dane zawarte w tych wnioskach są zgodne ze stanem faktycznym, oświadczenia te są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (przykładowy wzór oświadczeń w załączeniu). Wniosek dostępny jest pod adresem https://bdo.mos.gov.pl/web/wnioski-do-pobrania i nie podlega on opłacie rejestrowej.

Niestety, do dnia dzisiejszego brak jest nowego wzoru formularza rejestrowego, który zawierałby Dział XII – cały czas trwają w Ministerstwie Środowiska prace nad projektem nowego rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreślenie z rejestru. Z uwagi na to sugerujemy odręczne dodanie w początkowej części wniosku – Dział I w pozycji 2 „Wypełnione działy” – dopisku Dział XII z zaznaczeniem TAK oraz dodanie oświadczenia: „Jestem wytwórcą odpadów obowiązanym do prowadzenia ewidencji odpadów, o którym mowa art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. e ustawy o odpadach i są to odpady: (podajemy kody i rodzaj). Odpady wytwarzane są w (województwo, powiat, gmina miejscowość, ulica, kod pocztowy, nr domu nr lokalu – oddzielnie dla każdego z miejsc prowadzenia działalności).” Z uzyskanych przez Krajową Izbę Lekarsko-Weterynaryjną informacji wynika, iż niektóre urzędy marszałkowskie same udostępniły formularze z dodanym przez siebie Działem XII, w takim przypadku powyższe dodatki będą zbędne.

Należy mieć również świadomość, iż zmiana rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreślenie z rejestru może wiązać się z późniejszą potrzebą aktualizacji danych w Rejestrze.

Proponowany wyżej sposób postępowania jest jedynie sugestią z uwagi na brak aktualnego formularza wniosku o wpis. Natomiast przed podjęciem działań rejestrowych, należy bezwzględnie skontaktować się z właściwym Urzędem Marszałkowskim w celu uzgodnienia sposobu rejestracji.

 

Załącznik:

– przykładowy wzór oświadczeń

Inne Artykuły

Informacja o wysyłce paszportów dla zwierząt towarzyszących

25 kwietnia, 2024
Uprzejmie informujemy że paszporty dla zwierząt towarzyszących są wysyłane do dnia 26 kwietnia 2024,...

SPOTKANIE EMERYTÓW

23 kwietnia, 2024
  Uwaga Seniorki oraz Seniorzy Lekarze Weterynarii z terenu województwa małopolskiego. Działają...

WIW Kraków – informacja o wiosennej akcji szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

8 kwietnia, 2024
Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii uprzejmie informuje, że w dniach od 20 do 26 kwietnia 2024 ...

Życzenia Wielkanocne

26 marca, 2024