Aktualności

KOMUNIKAT MILW

Data

7 marca, 2011

Opis

Zgodnie z art. 37 ust 3 Ustawy o Odpadach z 27 kwietnia 2001 roku, posiadacz odpadów jest zobowiązany przekazać w formie pisemnej Marszałkowi Województwa Małopolskiego, zbiorcze zestawienie danych za rok poprzedni dotyczące rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów w zakładach leczniczych dla zwierząt.

Termin przekazywania danych obowiązuje do 15 marca 2011 roku za poprzedni rok kalendarzowy.
Adres gdzie należy złożyć zbiorcze zestawienie danych o odpadach:
Marszałek Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

Ponad to, na 30 dni przed rozpoczęciem działalności powodującej powstawanie odpadów lekarze weterynarii mają również obowiązek składania staroście właściwemu dla miejsca wytwarzania odpadów informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami niebezpiecznymi (gdy wytwarza się ich mniej niż 100 kg rocznie) Informacja ta powinna zawierać:

  • wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, a w przypadkach, gdy określenie rodzaju nie jest wystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów;
  • określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku;
  • informacje wskazujące na sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko;
  • opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów;
  • wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów.
wzór informacji

12 marca 2010 weszła w życie ustawa z dnia 22 stycznia 2010 o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Zmiany te zostały wprowadzone praktycznie bez okresu vacatio legis, mimo że wdrażały dotkliwe sankcje finansowe wynikające z art. 79 c ust. 3 ustawy o odpadach (10 tys zł).

Inne Artykuły

Komunikat Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej MILW

28 listopada, 2023
KOMUNIKAT RZECZNIKA

Nekrolog – lek. wet. Marian Duch

30 października, 2023

Ważny Komunikat Prezesa Rady Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

20 września, 2023
Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy - Lekarze Weterynarii Małopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjne...

Nekrolog – dr n.wet. Marian Jan Czerski

14 września, 2023