Aktualności

KOMUNIKAT MILW

Data

7 marca, 2011

Opis

Zgodnie z art. 37 ust 3 Ustawy o Odpadach z 27 kwietnia 2001 roku, posiadacz odpadów jest zobowiązany przekazać w formie pisemnej Marszałkowi Województwa Małopolskiego, zbiorcze zestawienie danych za rok poprzedni dotyczące rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów w zakładach leczniczych dla zwierząt.

Termin przekazywania danych obowiązuje do 15 marca 2011 roku za poprzedni rok kalendarzowy.
Adres gdzie należy złożyć zbiorcze zestawienie danych o odpadach:
Marszałek Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

Ponad to, na 30 dni przed rozpoczęciem działalności powodującej powstawanie odpadów lekarze weterynarii mają również obowiązek składania staroście właściwemu dla miejsca wytwarzania odpadów informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami niebezpiecznymi (gdy wytwarza się ich mniej niż 100 kg rocznie) Informacja ta powinna zawierać:

  • wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, a w przypadkach, gdy określenie rodzaju nie jest wystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów;
  • określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku;
  • informacje wskazujące na sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko;
  • opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów;
  • wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów.
wzór informacji

12 marca 2010 weszła w życie ustawa z dnia 22 stycznia 2010 o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Zmiany te zostały wprowadzone praktycznie bez okresu vacatio legis, mimo że wdrażały dotkliwe sankcje finansowe wynikające z art. 79 c ust. 3 ustawy o odpadach (10 tys zł).

Inne Artykuły

Informacja o wysyłce paszportów dla zwierząt towarzyszących

25 kwietnia, 2024
Uprzejmie informujemy że paszporty dla zwierząt towarzyszących są wysyłane do dnia 26 kwietnia 2024,...

SPOTKANIE EMERYTÓW

23 kwietnia, 2024
  Uwaga Seniorki oraz Seniorzy Lekarze Weterynarii z terenu województwa małopolskiego. Działają...

WIW Kraków – informacja o wiosennej akcji szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

8 kwietnia, 2024
Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii uprzejmie informuje, że w dniach od 20 do 26 kwietnia 2024 ...

Życzenia Wielkanocne

26 marca, 2024