Akcja protestacyjna

KOMUNIKAT NR 10 z dnia 8 września 2015 r. POROZUMIENIE WIELKOPOLSKIE

Data

11 września, 2015

Opis

Dążąc do wyjaśnienia obecnego stanu zaawansowania działań realizowanych w ramach Protestu Porozumienia Wielkopolskiego, przedstawiamy ustalenia, które zostały podjęte w związku ze spotkaniem roboczym z zespołem rządowym Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii i GIW, które odbyło się 2 września 2015 r.

Mając na uwadze ustalenia z dnia poprzedniego Przedstawiciele Porozumienia przekazali podczas spotkania katalog czynności urzędowych wykonywanych przez Inspekcję Weterynaryjną, za które nie określono wysokości opłat pomimo delegacji dla Ministra właściwego do spraw rolnictwa do określenia opłaty, zawartej w ustawie o Inspekcji Weterynaryjnej lub też czynności nie wymienionych w art. 30 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej a wymienionych w rozporządzeniu (WE) Nr 882/2004. Opierając się na oficjalnych danych uzyskanych z rocznych sprawozdań RRW, Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej czy stron organizacji pozarządowych zidentyfikowano łącznie katalog 28 czynności, w odniesieniu do 17 oszacowano kwotę ewentualnego przychodu do Budżetu Państwa z tytułu opłat, w zakresie 11 czynności nie ustalono wysokości tych przychodów ze względu na brak danych źródłowych. Opierając się na informacji przekazanej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi opłaty za czynności nie wyszczególnione w art. 30 ustawy mogą być wprowadzone do porządku prawnego w ramach ustawy w tzw. pakiecie okołobudżetowym. Czynności związane z nadzorem IW, którym nie towarzyszą opłaty to m.in.: nadzór nad działalnością polegającą na prowadzeniu obrotu zwierzętami, pośrednictwa w obrocie i skupie zwierząt; nadzór nad podmiotami zajmującymi się transportem zwierząt; nadzór nad podmiotami sektora akwakultury; nadzór nad pozyskiwaniem i przechowywaniem mleka surowego w gospodarstwie. Kalkulacje oparte na sprawdzonych i rzetelnych danych dały łącznie kwotę 105 mln pln dodatkowych wpływów. Strona rządowa przedstawiła własną kalkulację, której kwota dodatkowego wpływu wyniosła 115 mln pln, opierając się m.in. na opłatach hodowców bydła za wykonany monitoring – 2 pln od sztuki.

Celem podniesienia kwoty wynagrodzenia o 1000 zł na każdy etat w Inspekcji Weterynaryjnej oraz podwyższenia opłat i wynagrodzeń za badania monitoringowe chorób zakaźnych i obserwacje zwierząt podejrzanych o zakażenie wirusem wścieklizny w przyszłorocznym budżecie należy wygospodarować kwotę rzędu 80 mln pln, co realizowała zarówno propozycja resortu jak i Porozumienia Wielkopolskiego, nota bene tożsama w większości punktów z propozycją resortu rolnictwa.
Dodatkowo w toku dyskusji podkreślono, z czym zgodził się Minister, że dzięki pracy Inspekcji Weterynaryjnej i lekarzy weterynarii wyznaczonych do wykonywania czynności urzędowych Budżet Państwa zaoszczędza rocznie 45 mln pln, co wynika z ustanowienia urzędowej wolności kraju od gruźlicy, brucelozy bydła oraz enzootycznej białaczki bydła i skutecznego programu zwalczania Choroby Aujeszky’ego u świń.

Inspekcja Weterynaryjna będąca autorem rozwoju polskiego rolnictwa tak w kwestii statusu epizootycznego, jak i rozwoju sektora eksportu rolnego – nie jest beneficjentem tego sukcesu.
Minister Rolnictwa obiecał, że przedstawi wymienione powyżej uzgodnienia w Ministerstwie Finansów, jak również wstępnie zaakceptował proponowane kwoty podwyżek dla lekarzy weterynarii urzędowych i pracowników Inspekcji Weterynaryjnej. Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy informacji o wiążących ustaleniach w zakresie narzędzi prawnych finansowania uzgodnionych podwyżek. Porozumienie Wielkopolskie prowadzi przez cały czas protestu działania, które mają doprowadzić do realizacji czerwcowych uchwał podjętych w Wolsztynie.

W imieniu Porozumienia Wielkopolskiego:
1. Prezes KRL-W lek. wet. Jacek Łukaszewicz;
2. Przewodniczący OZZLWIW lek. wet. Bogusław Knaflewski;
3. Prezes OSLWWP „Medicus Veterinarius” lek. wet. Jacek Sośnicki;
4. Przewodniczący SK NSZZ Solidarność Prac. Wet. dr wet. Lech Rybarczyk.

Inne Artykuły

Nekrolog Ś.P. lek wet. Jan Siata

5 czerwca, 2024

Regaty

23 maja, 2024

Piknik 22.06.2024 r – Park Strzelecki w Krakowie

23 maja, 2024

Komunikat odnośnie „życia wet.”

22 maja, 2024
OILW rezygnacja z Życia Weterynaryjnego