Aktualności

Komunikat Prezesa MILW w Tarnowie

Data

20 grudnia, 2012

Opis

Czynności na zwierzętach wykonanie których prawo posiada wyłącznie lekarz weterynarii wykonują nawet osoby nie posiadające jakiegokolwiek wykształcenia weterynaryjnego (np. osoby nie posiadające tytułu technika weterynarii) co stawia pod znakiem zapytania jakość świadczonych usług jak również może być powodem błędnych decyzji, błędnego rozpoznania choroby co w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej zwalczanej z urzędu może być przyczyną kolejnych zakażeń i rozwlekania zarazy. Szczególne znaczenie ma właściwe postępowanie lekarskie w czasie czynności związanych z ochronnym szczepieniem psów przeciwko wściekliźnie. W związku z tym, że kwestie związane ze szczepieniem psów przeciwko wściekliźnie są najczęściej rozpatrywane w poszczególnych Powiatowych Inspektoratach Weterynarii pod koniec roku kalendarzowego a wyniki ustaleń kol. lekarzy weterynarii maja zastosowanie w kolejnym roku kalendarzowym, pragnę przypomnieć kilka podstawowych zasad oraz norm prawnych które należy bezwzględnie przestrzegać przy wykonywaniu tej czynności lekarsko-weterynaryjnej. I tak, obowiązkiem poddania szczepienia psa w kierunku wścieklizny zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 11 marca 2004r o ochronie zdrowia zwierząt oraz o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt obarczeni są właściciele psów w terminie 30 – stu dni od dnia ukończenia przez psa wieku 3 miesięcy, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy licząc od dnia ostatniego szczepienia. Już z tego zapisu wynika jasno, że termin w którym na właścicielu spoczywa ten obowiązek jest związany ściśle z wiekiem psa oraz datą ostatniego szczepienia nie zaś jak to nadal jest postrzegane od terminu w którym lekarz weterynarii zorganizuje takie szczepienie w danej miejscowości. Wynika z tego wprost, że lekarz weterynarii dokonuje szczepienia psów przeciwko wściekliźnie przez okres całoroczny a nie wyłącznie w terminie zorganizowanych akcji szczepień. Zapis ust. 3 art. 56 przywołanej wyżej ustawy jednoznacznie mówi, że szczepień psów przeciwko wściekliźnie dokonuje wyłącznie lekarz weterynarii świadczący usługi weterynaryjne w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt. Przepis prawa wyraźnie wskazuje na to, że czynność zaszczepienia zwierzęcia przeciwko wściekliźnie może wykonać wyłącznie lekarz weterynarii. Posługiwanie się przy tej czynności personelem nie posiadającym wykształcenia lekarsko-weterynaryjnego jest nadużyciem i powinno skutkować podejrzeniem popełnienia błędu w sztuce lekarsko-weterynaryjnej. Zwierzę poddawane immunizacji należy każdorazowo przed dokonaniem tego zabiegu poddać badaniu klinicznemu, bowiem zgodnie ze sztuką lekarsko-weterynaryjna tylko zwierzę zdrowe można poddać szczepieniu. Przepisy prawa nie określają w sposób jednoznaczny i precyzyjny samej organizacji szczepienia psów to jednak wskazują, że czynność ta winna się odbywać w ramach prowadzonego zakładu leczniczego dla zwierząt. Przepis zatem dopuszcza analogicznie do świadczenia usługi leczenia zwierząt poza zakładem dokonywanie szczepień psów przeciwko wściekliźnie również na terenie na którym zwierzę jest przetrzymywane (gospodarstwo, mieszkanie, itd) i choć nie określa innej formy organizacji szczepień to wydaje się, że organizowanie przez lekarzy weterynarii takich szczepień w poszczególnych miejscowościach nie stoi w sprzeczności z litera prawa a w znaczący sposób przyczynia się do poprawienia statystyki ilości zwierząt poddawanych tym szczepieniom. Decydując się na organizację terenowych punktów szczepienia psów przeciwko wściekliźnie lekarz weterynarii musi zagwarantować właściwą jakość wykonanych w terenowych warunkach szczepień. Lekarz weterynarii w tym wypadku bierze pełną odpowiedzialność za wszelkie zaistniałe a nie przewidziane sytuacje które mogą zaistnieć w trakcie tak zorganizowanego szczepienia psów. Mając powyższe na uwadze apeluję do Kol. Lekarzy Weterynarii o właściwe postawy licujące z postawą lekarza weterynarii przy wykonywaniu ochronnych szczepień psów przeciwko wściekliźnie na terenach w których świadczycie usługi weterynaryjne. Odnosi się to również do organizowania szczepienia psów na określonym terenie z wykorzystaniem różnych form reklamy w tym publicznie podawanych cen dampingowych na te czynności. Przypominam, że za wykonanie szczepienia przeciwko wściekliźnie lekarzowi weterynarii przysługuje wynagrodzenie w postaci kwoty pobranej od właściciela psa w wysokości wskazanej w przepisie prawa tj. w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2005r (Dz. U. z 2005r nr 99, poz. 828) w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia lekarza weterynarii za dokonanie szczepienia psa przeciwko wściekliźnie.

W związku z ciągle odnotowywanymi nowymi przypadkami wścieklizny zarówno wśród zwierząt dzikich jak również zwierząt domowych a nawet zwierząt gospodarskich na terenie naszego województwa Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zwrócił się za pośrednictwem MILW z prośbą do wszystkich Lekarzy Weterynarii o zachęcanie właścicieli kotów do wykonania ochronnych szczepień przeciwko wściekliźnie również tego gatunku zwierząt domowych.

 

Prezes MILW, dr n. wet. Piotr Żmuda

Inne Artykuły

Regaty

23 maja, 2024

Piknik 22.06.2024 r – Park Strzelecki w Krakowie

23 maja, 2024

Komunikat odnośnie „życia wet.”

22 maja, 2024
OILW rezygnacja z Życia Weterynaryjnego

Oświadczenie ws. Amvet

16 maja, 2024
W związku z licznymi skargami dotyczącymi kampanii informacyjnych podejmowanych na terenie miasta Kr...