Aktualności

Najnowsze informacje nt reklam działalności zakładu leczniczego dla zwierząt

Data

9 sierpnia, 2014

Opis

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej  Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej  lek. wet. Dariusz Kwaśniewicz  przekazuje   opinię prawną mec. Bartosza Niemca –  biuro prawne  Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej KIL-W w sprawie podawania przez zakłady lecznicze dla zwierząt do publicznej wiadomości informacji o udzielaniu usług weterynaryjnych.


Okręgowy Rzecznik
Odpowiedzialności Zawodowej
Lek. wet. Dariusz Kwaśniewicz

 

Opinia prawna
W przedmiocie zasad podawania przez zakłady lecznicze dla zwierząt do publicznej wiadomości informacji o udzielaniu usług weterynaryjnychKwestie związane z podawaniem do publicznej wiadomości informacji tyczących działalności zakładów leczniczych dla zwierząt reguluje art. 29 ustawy z dnia 18 grudnia 2003r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz.U. z 2004r. nr 11 poz. 95 ze zm.), który stanowi iż:

1. Zakład leczniczy dla zwierząt może podawać do wiadomości publicznej informacje o zakresie i rodzajach świadczonych usług weterynaryjnych, godzinach otwarcia zakładu leczniczego dla zwierząt oraz adresie zakładu leczniczego dla zwierząt. Forma i treść tych informacji nie mogą nosić cech reklamy.

2. Krajowa Rada Lekarsko- Weterynaryjna określa, w drodze uchwały, szczegółowe zasady podawania do publicznej wiadomości informacji, o których mowa w ust. I, biorąc pod uwagę zakres świadczonych przez zakłady lecznicze dla zwierząt usług weterynaryjnych.

Ustęp pierwszy powołanego wyżej artykułu wyraźnie określa granicę i zakres informacji, jakie zakład leczniczy dla zwierząt może publicznie ogłaszać w ramach informacji o własnej działalności stanowiąc jednocześnie, iż w żadnym wypadku nie można nadawać tym informacjom cech reklamy.

Skoro więc ustawodawca wprost wskazuje, jakie informacje o działalności zakładu leczniczego dla zwierząt mogą być przekazywane do publicznej wiadomości, to stwierdzić należy, iż podawanie do wiadomości publicznej przez zakład leczniczy dla zwierząt informacji innego rodzaju, w tym zwłaszcza mających cechy reklamy, a więc zachęcające do skorzystania z oferowanych świadczeń, należy uznać za naruszenie zasad prowadzenia tego typu działalności gospodarczej. W szczególności wykluczone będzie publiczne informowanie o rabatach, promocjach, różnego rodzaju zniżkach czy też profesjonalizmie pracowników oraz niezwykle wysokiej jakości usług. Zdecydowanie przywołany wyżej ust l art. 29 traktować należy jako ustawowy zakaz reklamy działalności zakładów leczniczych dla zwierząt.

Warto w tym miejscu wskazać na analogiczne rozwiązanie przyjęte w art. 14 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013r. Poz. 217 j.t. ze zm.), który stanowi, iż Podmiot wykonujący działalność leczniczą podaje do wiadomości publicznej informacje o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych. Treść i forma tych informacji nie mogą mieć cech reklamy. Przepis ten jest jednoznacznie interpretowany, zarówno przez organy jak i doktrynę (vide Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz. Dercz M., Rek T. ABC, 2012 – komentarz do art.14 ustawy o działalności leczniczej), jako ustawowy zakaz reklamy podmiotów oferujących usługi polegające na udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

W świetle powyższego nie sposób uznać, jakoby treść uchwały z dnia 12 grudnia 2008r. Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej nr ll6/2008/IV w sprawie szczegółowych zasad podawania do publicznej wiadomości informacji o zakresie i rodzajach świadczonych usług weterynaryjnych, godzinach otwarcia oraz adresie zakładu leczniczego dla zwierząt podjęta została z przekroczeniem delegacji zawartej w art. 29 ust. 2 ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt i jest niezgodna z art. 22 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, gdyż stanowi jedynie, dopuszczenie przez ustawodawcę, rozwinięcie i doprecyzowanie ustawowego zakazu reklamy zakładów leczniczych dla zwierząt.

Bartosz Niemiec
Radca Prawny

Pismo rzecznika MILW do lekarzy weteterynarii w sprawie reklam usług

Odpowiedź do KROZ w sprawie reklam

Opinia mec B. Niemca w sprawie reklam

 

Inne Artykuły

Nekrolog Ś.P. lek wet. Jan Siata

5 czerwca, 2024

Regaty

23 maja, 2024

Piknik 22.06.2024 r – Park Strzelecki w Krakowie

23 maja, 2024

Komunikat odnośnie „życia wet.”

22 maja, 2024
OILW rezygnacja z Życia Weterynaryjnego