Aktualności

Obowiazujące w MILW zasady rejestracji ZLZ

Data

20 stycznia, 2016

Opis

Kompletny wniosek o wpis ZLZ do ewidencji składa się z: prawidłowo wypełnionego wniosku podmiotu prowadzącego zlz o wpis zawierającego oświadczenie właścicielas zlz o tym, że wszelkie dane zawarte we wniosku są kompletne i zgodne z prawdą oraz że znane są właścicielowi zlz i spełnia on warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ZLZ określone w ustawie z dnia 18 grudnia 2003r o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz. U. z 2015r poz 1047), regulaminu zlz oraz dowodu dokonania właściwej opłaty za wpis, zgodnie z rozporządzeniem (gabinet i przychodnia 300,-, pozostałe 600,-) –  opłatę można wpłacić na konto Małopolskiej Izby z dopiskiem „za wpis zlz”. Dodatkowo należy przedłożyć wydruk z CEIDG lub kopie KRS (w przypadku osób prawnych) oraz dokument potwierdzający prawo do lokalu (kopie umowy najmu/dzierżawy lokalu lub oświadczenie o prawie własności).

W celu dokonania zmiany w ewidencji zlz jak i zgłoszenie zmian, które zaszły w zakładzie leczniczym dla zwierząt (godziny pracy, rodzaj świadczonych usług itp.) należy kierować do biura Izby  w formie powiadomienia o zmianie w regulaminie i jednobrzmiący nowy regulamin zlz
W przypadku zmiany adresu siedziby zlz – oprócz w/w dokumentów należy przesłać również wydruk z CEIDG lub wyciąg z KRS, w którym uwzględnione zostały w/w zmiany.
Za zmiany we wpisie, pobierana jest opłata w wysokości 50% opłaty za wpis (gabinet i przychodnia 150,-, pozostałe 300,-) – zgodnie ze zmianą ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt.

Wykreślenie zlz z ewidencji dokonuje się na pisemny wniosek podmiotu prowadzącego zakład leczniczy dla zwierząt. Do wniosku należy dołączyć wydruk z CEIDG lub KRS (w przypadku osób prawnych) o wykreśleniu działalności lub dokonanej zmianie.

 

wniosek o wpis do ewidencji

wzór regulaminu zlz

powiadomienie o zmianie w regulaminie

oświadczenie podmiotu prowadzącego ZLZ

 

Stanowisko KRL-W z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie przynależności kierowników zakładów leczniczych dla zwierząt do właściwych terytorialnie okręgowych izb lekarsko-weterynaryjnych

Uchwała Nr 91/2016/VI KRL-W z dnia 28 września 2016r. w sprawie aktualizacji projektu nowerlizacji ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt

Załacznik do Uchwały Nr 91/2016/VI

Uchwała  Nr 31/2018/VII Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 19 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku informacyjnego kierowników zakładów leczniczych dla zwierząt.

Inne Artykuły

Regaty

23 maja, 2024

Piknik 22.06.2024 r – Park Strzelecki w Krakowie

23 maja, 2024

Komunikat odnośnie „życia wet.”

22 maja, 2024
OILW rezygnacja z Życia Weterynaryjnego

Oświadczenie ws. Amvet

16 maja, 2024
W związku z licznymi skargami dotyczącymi kampanii informacyjnych podejmowanych na terenie miasta Kr...