Aktualności

Ogłoszenie dotyczące możliwości wyznaczenia do wykonywania urzędowych czynności na terenie powiatu nowosądeckiego w 2022 rok.

Data

21 października, 2021

Opis

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Sączu informuje, że 21 października 2021 r. rozpocznie postępowanie z urzędu, w sprawie wyznaczenia do wykonywania czynności urzędowych na 2021 r. , zawartych w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1557) na terenie powiatu nowosądeckiego. W związku z powyższym zwraca się z prośbą o zgłaszanie gotowości do podjęcia współpracy w zakresie:

• szczepień ochronnych i badań rozpoznawczych – 12 lekarzy weterynarii,
• sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt – 7 lekarzy weterynarii,
• badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia – 7 lekarzy weterynarii,
• pobierania próbek do badań – 17 lekarzy weterynarii,
• sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju – 15 lekarzy weterynarii,
• badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni – 5 lekarzy weterynarii,
• sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa – 10 lekarzy weterynarii,
• sprawowania nadzoru nad przetwórstwem i przechowywaniem produktów jajecznych- 1 lekarz weterynarii,
• przeprowadzania kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt – 5 lekarzy weterynarii,
• sprawowania nadzoru nad przetwórstwem mleka oraz przechowywaniem produktów mleczarskich– 2 lekarzy weterynarii.

Warunki naboru:

1. Wyznaczenie obejmuje okres od 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022r.
2. Wyznaczenie lekarzy weterynarii lub osób posiadających kwalifikacje do wykonywania niektórych czynności pomocniczych następuje wyłącznie w przypadku spełnienia kwalifikacji, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2004r. w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób (Dz. U. z 2008r. poz. 1034).
3. Osoba starająca się o wyznaczenie, zgłasza pisemnie Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Nowym Sączu gotowość do wykonywania określonych czynności na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia. Oryginały dokumentów winny być dostarczone do siedziby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Nowym Sączu ul. Głowackiego 34 w terminie do dnia 19 listopada 2021r.
4. Zgłoszenia złożone po terminie oraz niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.
5. Dokumenty o których mowa w niniejszym ogłoszeniu winny zawierać datę oraz czytelny, własnoręczny podpis kandydata.
6. Osoba ubiegająca się o wyznaczenie posiada odrębny tytuł ubezpieczeń społecznych.
7. Pierwszeństwo w wyznaczeniu maja pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej, niebędący pracownikami Powiatowego Inspektoratu Weterynarii.
8. Dodatkowo lekarze weterynarii ubiegający się o wyznaczenie do sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju, badania mięsa zwierząt łownych, badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni, sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i/lub produktów jajecznych oraz pobierania próbek do badań, muszą z wynikiem pozytywny zdać test, o którym mowa w ust. 2 i 3 rozdziału I załącznika II do rozporządzenia 2019/624. Test dla osób, które nie posiadają uznanych przez PLW kwalifikacji, o których mowa powyżej, zostanie przeprowadzony w dniu 26 listopada 2021r. o godzinie 10 w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Nowym Sączy ul. Głowackiego 34. O konieczności odbycia testu kandydaci zostaną powiadomieni telefoniczne w dniu 22 listopada 2021r. Nie ma możliwości zdawania przedmiotowego testu w innym terminie. Nieobecność, bądź negatywny wynik testu będą równoznaczne z wykreśleniem z listy kandydatów ubiegających się o wyznaczenie do czynności urzędowych.
9. Złożone zgłoszenia zostaną rozpatrzone przez komisję powołaną przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Sączu w dniu 30 listopada 2021 roku.
10. Wyznaczenie lekarza weterynarii następuje z urzędu na podstawie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Sączu postępowania administracyjnego. W /w postępowanie będzie się toczyło z urzędu jedynie względem osób, których zgłoszenie zostało pozytywnie zweryfikowane i zakwalifikowane do wyznaczenia.
11. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Sączu zawiera z osobą wyznaczoną umowę cywilno-¬ prawną na wykonywanie określonych czynności. Wykonywanie czynności określonych w umowie, nie stanowi zatrudnienia na podstawie stosunku pracy. Po podpisaniu umowy Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Sączu wystawia osobie wyznaczonej upoważnienia do wykonywania określonych czynności, wydaje odznakę identyfikacyjną i pieczęć „Urzędowego lekarza”.
12. Nie podpisanie umowy w określonym terminie, jest równoznaczne z rezygnacją osoby ubiegającej się o wyznaczenie.
13. Wszelkich wyjaśnień z zakresu naboru udzielane są pod numerem telefonu 018 4412401 lub w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Nowym Sączu ul. Głowackiego34.
14. Ogłoszenie zamieszcza się niezwłocznie na tablicy ogłoszeń Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Sączu oraz na stronie BIP i internetowej stronie PIW Nowy Sącz.

Jednocześnie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Sączu informuje, iż szczegółowa procedura wyznaczania zawarta jest w „ Instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii nr GIWpr.0200.1.22.2020 z dnia 5 listopada 2020r. w sprawie wyznaczania lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych i osób do wykonywania czynności pomocniczych oraz sposobu prowadzenia listy takich osób”- załącznik nr 2.

Załączniki:

1. Zgłoszenie wstępnej gotowości do podjęcia czynności z wyznaczenia, o którym mowa w art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej
2. Instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii nr GIWpr.0200.1.22.2020 z dnia 5 listopada 2020r

Inne Artykuły

Nekrolog Ś.P. lek wet. Jan Siata

5 czerwca, 2024

Regaty

23 maja, 2024

Piknik 22.06.2024 r – Park Strzelecki w Krakowie

23 maja, 2024

Komunikat odnośnie „życia wet.”

22 maja, 2024
OILW rezygnacja z Życia Weterynaryjnego