Aktualności

Ogłoszenie dotyczące możliwości wyznaczenia do wykonywania urzędowych czynności na terenie powiatu nowosądeckiego w 2023 rok.

Data

10 października, 2022

Opis

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Sączu informuje, że 10 października 2022 r. rozpocznie postępowanie z urzędu, w sprawie wyznaczenia do wykonywania czynności urzędowych na 2023 r. , zawartych w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 306 z późn. zm.) na terenie powiatu nowosądeckiego. W związku z powyższym zwraca się z prośbą o zgłaszanie gotowości do podjęcia współpracy w zakresie:

• szczepień ochronnych i badań rozpoznawczych – 8 lekarzy weterynarii,
• sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt – 7 lekarzy weterynarii,
• badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia – 7 lekarzy weterynarii,
• pobierania próbek do badań – 17 lekarzy weterynarii,
• sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju – 15 lekarzy weterynarii,
• badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni – 7 lekarzy weterynarii,
• sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa – 15 lekarzy weterynarii,
• sprawowania nadzoru nad przetwórstwem i przechowywaniem produktów jajecznych- 1 lekarz weterynarii,
• przeprowadzania kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt – 14 lekarzy weterynarii,
• sprawowania nadzoru nad przetwórstwem mleka oraz przechowywaniem produktów mleczarskich– 2 lekarzy weterynarii.

Warunki naboru:
1. Wyznaczenie obejmuje okres od 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023r.
2. Wyznaczenie lekarzy weterynarii lub osób posiadających kwalifikacje do wykonywania niektórych czynności pomocniczych następuje wyłącznie w przypadku spełnienia kwalifikacji, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2004r. w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób (Dz. U. z 2008r. poz. 1034).
3. Osoba starająca się o wyznaczenie, zgłasza pisemnie Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Nowym Sączu gotowość do wykonywania określonych czynności na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia. Oryginały dokumentów winny być dostarczone do siedziby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Nowym Sączu ul. Głowackiego 34 w terminie do dnia 14 listopada 2022r.
4. Zgłoszenia złożone po terminie oraz niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.
5. Dokumenty o których mowa w niniejszym ogłoszeniu winny zawierać datę oraz czytelny, własnoręczny podpis kandydata.
6. Osoba ubiegająca się o wyznaczenie posiada odrębny tytuł ubezpieczeń społecznych.
7. Pierwszeństwo w wyznaczeniu maja pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej, niebędący pracownikami Powiatowego Inspektoratu Weterynarii.
8. Dodatkowo lekarze weterynarii ubiegający się o wyznaczenie do sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju, badania mięsa zwierząt łownych, badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni, sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i/lub produktów jajecznych oraz pobierania próbek do badań, muszą z wynikiem pozytywny zdać test, o którym mowa w ust. 2 i 3 rozdziału I załącznika II do rozporządzenia 2019/624. Test dla osób, które nie posiadają uznanych przez PLW kwalifikacji, o których mowa powyżej, zostanie przeprowadzony w dniu 12 grudnia 2022r. o godzinie 10 w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Nowym Sączy ul. Głowackiego 34. O konieczności odbycia testu kandydaci zostaną powiadomieni telefoniczne w dniu 07 grudnia 2022r. Nie ma możliwości zdawania przedmiotowego testu w innym terminie. Nieobecność, bądź negatywny wynik testu będą równoznaczne z wykreśleniem z listy kandydatów ubiegających się o wyznaczenie do czynności urzędowych.
9. Złożone zgłoszenia zostaną rozpatrzone przez komisję powołaną przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Sączu w dniu 28 grudnia 2022 roku.
10. Wyznaczenie lekarza weterynarii następuje z urzędu na podstawie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Sączu postępowania administracyjnego. W /w postępowanie będzie się toczyło z urzędu jedynie względem osób, których zgłoszenie zostało pozytywnie zweryfikowane i zakwalifikowane do wyznaczenia.
11. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Sączu zawiera z osobą wyznaczoną umowę cywilno-¬ prawną na wykonywanie określonych czynności. Wykonywanie czynności określonych w umowie, nie stanowi zatrudnienia na podstawie stosunku pracy. Po podpisaniu umowy Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Sączu wystawia osobie wyznaczonej upoważnienia do wykonywania określonych czynności, wydaje odznakę identyfikacyjną i pieczęć „Urzędowego lekarza”.
12. Nie podpisanie umowy w określonym terminie, jest równoznaczne z rezygnacją osoby ubiegającej się o wyznaczenie.
13. Wszelkich wyjaśnień z zakresu naboru udzielane są pod numerem telefonu 018 4412401 lub w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Nowym Sączu ul. Głowackiego34.
14. Ogłoszenie zamieszcza się niezwłocznie na tablicy ogłoszeń Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Sączu oraz na stronie BIP i internetowej stronie PIW Nowy Sącz.

Jednocześnie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Sączu informuje, iż szczegółowa procedura wyznaczania zawarta jest w „ Instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii nr GIWpr.0200.1.22.2020 z dnia 5 listopada 2020r. w sprawie wyznaczania lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych i osób do wykonywania czynności pomocniczych oraz sposobu prowadzenia listy takich osób”- załącznik nr 2.

Załączniki:
Załącznik nr 1 do instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 5 listopada 2020 r. nr GIWpr.0200.1.22.2020.

Inne Artykuły

Oświadczenie ws. Amvet

16 maja, 2024
W związku z licznymi skargami dotyczącymi kampanii informacyjnych podejmowanych na terenie miasta Kr...

Zaproszenie na wydarzenie „Okrągły Stół Lekarzy Weterynarii”

9 maja, 2024
Szanowni Państwo, Już 10 maja 2024 r. odbędzie się debata nt. stawek dla Urzędowych Lekarzy Weteryna...

II Weterynaryjne Strzeleckie Mistrzostwa Polski Veta Target 2024

9 maja, 2024

III Regaty o Puchar Prezesa Małopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej 2024 na Jeziorze Czorsztyńskim

8 maja, 2024
III Regaty o Puchar Prezesa Małopolskiej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej 2024 na Jeziorze Czorsztyńsk...