Akcja protestacyjna

Pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Data

22 września, 2015

Opis

Pan

Marek Sawicki

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

ul. Wspólna 30

00-930 Warszawa

W związku z podjętymi ustaleniami pomiędzy przedstawicielami resortu rolnictwa i sygnatariuszami Porozumienia Wielkopolskiego oczekujemy, że Pan Minister rzetelnie przedstawi na najbliższym posiedzeniu rządu krytyczną sytuację kadrową i finansową Inspekcji Weterynaryjnej wraz z uzgodnionymi postulatami dotyczącymi podniesienia zarobków pracowników Inspekcji Weterynaryjnej o kwotę 600 zł miesięcznie w 2016 r. i 600 zł miesięcznie w 2017 roku oraz zwiększenia środków finansowych na wynagrodzenia za monitoring chorób zakaźnych zwierząt oraz obserwację zwierząt w kierunku wścieklizny w kwotach 7,5 mln w 2016 r. i 7,5 mln w 2017 r.

Porozumienie Wielkopolskie od momentu powstania wskazywało na zagrożenie związane z katastrofalną sytuacją kadrową i płacową Inspekcji Weterynaryjnej. Odrzucenie przez stronę rządową przedstawionych postulatów dotyczących wynagrodzeń, doprowadzi w konsekwencji do eskalacji protestu oraz do ogromnych strat w zakresie eksportu produktów zwierzęcych, niewykonania planów badania zwierząt, utraty najwyższego statusu Polski jako kraju wolnego od chorób zwierząt, skutkującego zakazem eksportu, w końcu niewykonanie zadań ustawowych oraz strat przedsiębiorców, które nie wynikają ze złej woli protestujących, ale są konsekwencją wieloletnich zaniedbań płacowych oraz permanentnego niedoszacowania wynagrodzeń w Inspekcji Weterynaryjnej. Warto w tym miejscu nadmienić, że eksport środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego osiągnął w 2014 roku wartość 28 mld PLN, w czym duży wkład ma odpowiedzialna praca Inspektorów Weterynaryjnych i lekarzy urzędowych. Należy też wskazać, że programy zwalczania chorób zakaźnych są współfinansowane ze środków unijnych, a więc ich nie zrealizowanie skutkować będzie koniecznością zwrotu otrzymanych z budżetu UE środków, co w konsekwencji stanie się obciążeniem budżetu państwa wielokrotnie większym niż zwiększenie wynagrodzeń w uzgodnionym zakresie, biorąc zwłaszcza pod uwagę fakt, że reprezentujemy bardzo nieliczną grupę zawodową. Nieuchronną konsekwencją zaistniałej sytuacji będzie także utrata wielomilionowych dopłat bezpośrednich przez rolników z tytułu niespełnienia wymagań w obszarze A, B lub C w ramach kontroli Cross-Compliance, które to dopłaty przy obecnych cenach płodów rolnych stanowią często jedyne źródło utrzymania gospodarstwa rolnego. Oczekujemy od Pana Ministra autentycznego zaangażowania w kwestii przekonania Rządu RP, iż ta nieliczna, ale jakże ważna grupa zawodowa wykonująca zadania mające kluczowe znaczenie dla rozwoju polskiego rolnictwa i eksportu rolno-spożywczego, wymaga specjalnego statusu finansowego zapewniającego jej godne życie.

Przychylenie się do naszej prośby musi skutkować powstaniem dokumentu potwierdzającego ustalenia w sprawie.

W imieniu Porozumienia Wielkopolskiego:

 

Prezes KRL-W lek. wet. Jacek Łukaszewicz

Przewodniczący OZZLWIW lek. wet. Bogusław Knaflewski

Prezes OSLWWP „Medicus Veterinarius” lek. wet. Jacek Sośnicki

Przewodniczący SK NSZZ Solidarność Prac. Wet. dr wet. Lech Rybarczyk

Inne Artykuły

Regaty

23 maja, 2024

Piknik 22.06.2024 r – Park Strzelecki w Krakowie

23 maja, 2024

Komunikat odnośnie „życia wet.”

22 maja, 2024
OILW rezygnacja z Życia Weterynaryjnego

Oświadczenie ws. Amvet

16 maja, 2024
W związku z licznymi skargami dotyczącymi kampanii informacyjnych podejmowanych na terenie miasta Kr...