Aktualności

Pismo prezesa MILW do wojewody Małopolskiego

Data

24 maja, 2011

Opis

Tarnów, dnia  17 maja 2011 r.

Szanowny Pan

Stanisław Kracik

Wojewoda Małopolski

MILW.06/16/2011

Z upoważnienia Rady Małopolskiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej oraz w imieniu lekarzy weterynarii członków Małopolskiej Izby, realizując ustawowe zadania przypisane samorządowi zawodowemu lekarzy weterynarii, określone art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1999 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko – weterynaryjnych (t. j. Dz. U. z 2009 r., Nr 93, poz. 767 z późn. zm.), zwracam  się do Pana Wojewody z prośbą o uruchomienie, będącej w Pana dyspozycji, rezerwy celowej z budżetu państwa, przeznaczonej na wypłatę wynagrodzeń lekarzom weterynarii z tytułu badania zwierząt rzeźnych i mięsa. Badanie zwierząt rzeźnych i mięsa wykonane jest jako zadanie zlecone, na podstawie wyznaczenia przez organy administracji państwowej – Powiatowych Lekarzy Weterynarii oraz zawartej umowy zlecenia.  

Na uzasadnienie niniejszego wystąpienia, pragnę Pana uprzejmie poinformować, że lekarze weterynarii, pomimo wykonania – z ich strony – ciążących na nich obowiązków, nie otrzymali do tej pory należnych im wynagrodzeń za miesiące marzec i kwiecień 2011 roku.  Zagwarantowany w umowach z Powiatowymi Lekarzami Weterynarii 30 dniowy termin płatności nie został dotrzymany, zaś jego przekroczenie będzie skutkowało koniecznością zapłacenia przez Skarb Państwa odsetek za zwłokę, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1323). Okoliczność powyższa spowoduje dodatkowe niepotrzebne obciążenie dla budżetu państwa.

W związku z opisaną powyżej sytuacją, zwracamy się z prośbą o pilne rozwiązanie przedstawionego problemu i przekazanie oczekiwanych  środków finansowych.

Z poważaniem

Prezes Rady Małopolskiej

Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

 

Dr n. wet. Piotr Żmuda

Otrzymuje:
1 x Adresat
1 x  Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
1 x a/a

Inne Artykuły

Nekrolog Ś.P. lek wet. Jan Siata

5 czerwca, 2024

Regaty

23 maja, 2024

Piknik 22.06.2024 r – Park Strzelecki w Krakowie

23 maja, 2024

Komunikat odnośnie „życia wet.”

22 maja, 2024
OILW rezygnacja z Życia Weterynaryjnego