Aktualności

Pismo prezesa MILW do wojewody Małopolskiego

Data

24 maja, 2011

Opis

Tarnów, dnia  17 maja 2011 r.

Szanowny Pan

Stanisław Kracik

Wojewoda Małopolski

MILW.06/16/2011

Z upoważnienia Rady Małopolskiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej oraz w imieniu lekarzy weterynarii członków Małopolskiej Izby, realizując ustawowe zadania przypisane samorządowi zawodowemu lekarzy weterynarii, określone art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1999 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko – weterynaryjnych (t. j. Dz. U. z 2009 r., Nr 93, poz. 767 z późn. zm.), zwracam  się do Pana Wojewody z prośbą o uruchomienie, będącej w Pana dyspozycji, rezerwy celowej z budżetu państwa, przeznaczonej na wypłatę wynagrodzeń lekarzom weterynarii z tytułu badania zwierząt rzeźnych i mięsa. Badanie zwierząt rzeźnych i mięsa wykonane jest jako zadanie zlecone, na podstawie wyznaczenia przez organy administracji państwowej – Powiatowych Lekarzy Weterynarii oraz zawartej umowy zlecenia.  

Na uzasadnienie niniejszego wystąpienia, pragnę Pana uprzejmie poinformować, że lekarze weterynarii, pomimo wykonania – z ich strony – ciążących na nich obowiązków, nie otrzymali do tej pory należnych im wynagrodzeń za miesiące marzec i kwiecień 2011 roku.  Zagwarantowany w umowach z Powiatowymi Lekarzami Weterynarii 30 dniowy termin płatności nie został dotrzymany, zaś jego przekroczenie będzie skutkowało koniecznością zapłacenia przez Skarb Państwa odsetek za zwłokę, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1323). Okoliczność powyższa spowoduje dodatkowe niepotrzebne obciążenie dla budżetu państwa.

W związku z opisaną powyżej sytuacją, zwracamy się z prośbą o pilne rozwiązanie przedstawionego problemu i przekazanie oczekiwanych  środków finansowych.

Z poważaniem

Prezes Rady Małopolskiej

Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

 

Dr n. wet. Piotr Żmuda

Otrzymuje:
1 x Adresat
1 x  Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
1 x a/a

Inne Artykuły

Informacja o wysyłce paszportów dla zwierząt towarzyszących

25 kwietnia, 2024
Uprzejmie informujemy że paszporty dla zwierząt towarzyszących są wysyłane do dnia 26 kwietnia 2024,...

SPOTKANIE EMERYTÓW

23 kwietnia, 2024
  Uwaga Seniorki oraz Seniorzy Lekarze Weterynarii z terenu województwa małopolskiego. Działają...

WIW Kraków – informacja o wiosennej akcji szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

8 kwietnia, 2024
Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii uprzejmie informuje, że w dniach od 20 do 26 kwietnia 2024 ...

Życzenia Wielkanocne

26 marca, 2024