Sprawozdania

Sprawozdanie Prezesa Rady Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Tarnowie

Data

6 czerwca, 2006

Opis

Szanowni zebrani, Koleżanki i Koledzy! – członkowie Małopolskiej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej! Delegaci na Zjazd !

Mam obowiązek, a jednocześnie zaszczyt, złożyć dziś przed Państwem sprawozdanie z działalności pierwszego roku IV kadencji Samorządu Zawodowego Lekarzy Weterynarii. Obejmuje ono okres od marca 2005r. do lutego 2006r.

Rada, opierając się na zadaniach określonych w art.10 obowiązującej ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, wykonywała uchwały i wnioski przyjęte na ostatnim sprawozdawczo-wyborczym Zjeździe Lekarzy Weterynarii.

Poprzedni Zjazd uchwalił niżej wymienione wnioski , których realizacja wykraczała poza możliwości Małopolskiej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej , dlatego zostały one skierowane do Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej a także przedstawione przez wiceprezesa Rady dr n.wet. Piotra Żmudę na Krajowym Zjeździe Lekarzy Weterynarii w Toruniu.

 1. wprowadzenie w regulaminie obrad Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii, opracowanego w formie projektu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej postanowienia o powołaniu Komisji Tematycznych w celu precyzyjnego przygotowania uchwał i wniosków.
 2. urealnienie opłat za badania monitoringowe /białaczka, bruceloza, gruźlica/ proporcjonalnie do nakładów pracy.
 3. zaapelować do Ministra Rolnictwa i Ministra Finansów o zwiększenie ilości etatów w Inspekcji Weterynaryjnej oraz podniesienie uposażenia pracowników , które umożliwiłyby sprawniejsze funkcjonowanie Inspekcji Weterynaryjnej.
 4. zbadanie zgodności z Konstytucją RP postanowień rozporządzenia Ministra Rolnictwa z dnia 02.08.2004r. w sprawie stawek wynagrodzenia za czynności wykonywane przez lekarzy weterynarii wyznaczonych przez powiatowych lekarzy weterynarii.
 5. wystąpić z inicjatywa o zmianę art.36 ust.3 ustawy z dnia 21 grudnia 1990r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko- weterynaryjnych poprzez wprowadzenie obowiązku zwoływania krajowego zjazdu lekarzy weterynarii co 2 lata , w miejsce dotychczasowego czteroletniego okresu kadencji.

Pozwólcie państwo, że pokrótce przedstawię bilans naszej działalności:

W trakcie pierwszego roku IV kadencji odbyło się 12 posiedzeń Rady Podjęliśmy 402 uchwały.

Realizując ustawę z 18 grudnia 2003r. o zakładach leczniczych dla zwierząt – Rada Małopolskiej Izby zarejestrowała :
– 317 zakładów leczniczych dla zwierząt działających na terenie woj. Małopolskiego, ( w tym w okresie sprawozdawczym zostały zarejestrowane 283 zakłady lecznicze, 34 zostały zarejestrowane w poprzedniej kadencji, zaś 10 zakładów w m-cu marcu 2006r. , który nie jest objęty okresem sprawozdawczym)
Zgodnie z uchwałą Rady Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej – w 2005r. skontrolowano 46 nowo otwartych zakładów leczniczych . W roku bieżącym skontrolowane zostaną wszystkie pozostałe zarejestrowane zakłady lecznicze.
W okresie sprawozdawczym podjęto też:

 • 1 uchwałę dotyczącą zmiany w rejestrze zakładów leczniczych ,
 • 2 uchwały odmawiające wpisu do rejestru zakładów leczniczych
 • 1 uchwałę o wykreśleniu zakładu z rejestru .

Został opracowany pełny rejestr zakładów leczniczych dla zwierząt , znajduje się on na stronie internetowej KRL-W Jest on sukcesywnie aktualizowany.

Pragnę poinformować, że rejestr ten znajduje się również na powstałej w styczniu 2006r. stronie internetowej Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej – www.milw.pl, która do chwili obecnej jest jeszcze na etapie tworzenia.

Na bieżąco Rada zajmowała się sprawami, takimi jak stwierdzanie prawa wykonywania zawodu przez lekarzy weterynarii kończących studia.

Podjęto 47 uchwał w tym względzie.

Ponadto przyjęliśmy 15 lekarzy weterynarii, będących członkami innych okręgowych izb.

Podjęto 16 uchwał o skreśleniu z listy członków Izby w związku z przeniesieniem wykonywania zawodu na teren innej Izby , zrzeczeniem się prawa wykonywania zawodu lub śmierci lekarza weterynarii.

W czasie ostatniego roku pożegnaliśmy na zawsze 3 naszych kolegów:

  1. Czesława Serafina z Krakowa
  2. Wojciech Sajdaka z Tuchowa
  3. Marian Kwiecień z Krakowa

Uczcijmy ich pamięć minutą ciszy.W 2005r. został zakupiony i wdrożony program komputerowy „Izba” , który pozwala na dokładne i szybkie kontrolowanie wpływów ze składek członkowskich i wielkości zadłużenia członków wobec Izby.>/p>

Zgodnie z art.6a pkt 5 i art. 18 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 21 grudnia 1990r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych – Rada Małopolskiej Izby podjęła 8 uchwał w sprawie skreślenia z listy oraz utraty prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii przez członków Izby , którzy zalegli z uiszczaniem składek członkowskich przez okres dłuższy niż 1 rok.

14 uchwał dotyczyło udzielenia pomocy finansowej i umorzenia składek członkowskich lub rozłożenia ich na raty . Przyczyną podjęcia tych uchwał była trudna sytuacja materialna, bądź wypadki losowe (choroba).

15 uchwał dotyczyło spraw pracowniczych , prowadzenia biura Izby i księgowości.

Należy z satysfakcją odnotować, że niektóre postulaty jakie nasi delegaci przedstawili na Krajowym Zjeździe Lekarzy weterynarii w Toruniu znalazły odbicie w nowych regulacjach prawnych. Udało się przy bardzo jednoznacznej postawie członków Małopolskiej Izby lekarsko-Weterynaryjnej wywalczyć wreszcie nowe stawki wynagrodzeń za czynności związane z badaniami monitoringowymi. W tym miejscu chciałbym złożyć podziękowania tym członkom naszego samorządu, którzy bez wahania postanowili wykonać w całości uchwałę Nr 10 Krajowego Zjazdu lekarzy Weterynarii w Toruniu i odstąpili od badań monitoringowych .

Tylko taka postawa członków samorządu można w przyszłości regulować pozostałe sprawy w zawodzie .

Postulat stanowiący, iż Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii winien odbywać się częściej niż co cztery lata został przyjęty przez Zjazd. Na dzień dzisiejszy zmiana art. 36 ust. 3 ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych stanowi, że Krajowy Zjazd Lekarzy weterynarii odbywa się co cztery lata i będzie dalej omawiany na najbliższym Nadzwyczajnym, Krajowym Zajeździe Lekarzy Weterynarii w 2007r.

Dalszym osiągnięciem naszego samorządu � to zrealizowany postulat w sprawie etatowego Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej. Jedynie postulat mówiący o zwiększeniu ilości etatów oraz środków na prawidłowe funkcjonowanie Inspekcji Weterynaryjnej pozostał nadal nie zrealizowany. Zadanie to nie pozostanie zapomniane i w tym roku funkcjonowania samorządu musimy wreszcie spowodować klimat oraz wolę władz do właściwego traktowania naszej Inspekcji Weterynaryjnej.

Idąc na pomoc Rodzinom ofiar katastrofy w Katowicach Rada Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej podjęła uchwałę o przekazaniu 3.000.00 na specjalne konto otwarte przez Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną.

Również organizatorzy Balu Lekarzy Weterynarii w Kopalni Soli w Wieliczce zebrali i przekazali na rzecz poszkodowanych kwotę 5.000.00 złotych.

W lipcu 2005r. podjęto uchwałę o ubezpieczeniu OC wszystkich lekarzy weterynarii naszej Izby w Polskim Towarzystwie Ubezpieczeniowym S.A. Oddział w Tarnowie.

Po zapoznaniu się z ofertą Towarzystwa , Rada uznała ją za najbardziej korzystną i zdecydowała przyjąć tę ofertę i ubezpieczyć wszystkich lekarzy weterynarii należących do Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z wyłączeniem lekarzy weterynarii rencistów, emerytów nie wykonujących zawodu oraz bezrobotnych .

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt – okręgowe izby lekarsko-weterynaryjne są zobowiązane do tworzenia rejestru lekarzy weterynarii uprawnionych do wydawania paszportów dla zwierząt, prowadzenia ewidencji kwestionariuszy zwrotnych wydanych paszportów oraz zaopatrywania lekarzy weterynarii w druki paszportów.

W Małopolskiej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej 132 lekarzy weterynarii jest uprawnionych do wystawiania paszportów dla zwierząt towarzyszących.

Od września 2004r. zostało wydane uprawnionym lekarzom weterynarii 4.200 sztuk paszportów dla zwierząt, co w rezultacie przyczyniło się do zwiększenia przychodu lekarzom świadczącym tego rodzaju usługi.

W trakcie kadencji podjęto również działania, związane z organizacją i funkcjonowaniem izby.

Realizując uchwały Rady :

 • zakupiono dwa komputery z pełnym oprogramowaniem, drukarkę
 • i kserokopiarkę.

 • zakupiono również 2 programy do ewidencji bazy danych dotyczących wystawiania paszportów dla zwierząt towarzyszących.

12 uchwał Rady regulowało sprawy finansowe Izby, świadczenia usług lekarsko – weterynaryjnych jak również odnosiło się do spraw integracyjnych.

Dotyczyły one między innymi:
1. Zorganizowania dwóch spotkań integracyjnych: w miesiącu październiku 2005r. w Tarnowie z udziałem lekarzy weterynarii z powiatów: brzeskiego, bocheńskiego dąbrowsko-tarnowskiego , krakowskiego tarnowskiego i wielickiego.
W m-cu listopadzie 2006r. w Rabce z udziałem lekarzy weterynarii z powiatów: Limanowa , Nowy Targ , Sucha Beskidzka i Wadowice.
2.Zorganizowania Balu Karnawałowego w Komorze Warszawa w Kopalni Soli w Wieliczce w których uczestniczyło 264 osoby z różnych stron Polski.

We wszystkich posiedzeniach Rady brała udział wystarczająca ilość członków, niezbędna do podejmowania prawomocnych uchwał.

Na posiedzeniach Rady omawiane były sprawy związane z wykonywaniem zawodu lekarza weterynarii przez pracowników Inspekcji świadczących usługi lekarsko-weterynaryjne jako prywatnie praktykujący lekarze weterynarii, jak również lekarzy weterynarii pracujących poza zawodem.

Bardzo dużo czasu Rada poświęciła sprawom związanym z kontrolą nowo rejestrowanych zakładów leczniczych zwierząt.
Każdy protokół z takiej kontroli był przedmiotem dyskusji przed podjęciem uchwały o wpisaniu, bądź odmowie takiego wpisu zakładu do rejestru.
Bardzo dobrze przebiegała współpraca między Małopolskim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii lek. wet. Krzysztofem Ankiewiczem a Radą.

Małopolski Wojewódzki Lekarz uczestniczył w posiedzeniach biorąc w nich czynny udział, przedstawiając projekty ustaw i rozporządzeń.

Tradycyjnie już zorganizowane zostało w miesiącu grudniu posiedzenie Rady z udziałem Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, Głównym Lekarzem Weterynarii, Małopolskim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii i Powiatowych Lekarzy Weterynarii woj. Małopolskiego. Uczestniczył w nim również Krajowy Duszpasterz Lekarzy Weterynarii Ojciec dr Jerzy Brusiło – rozpoczynający uroczystą kolację wigilijną tradycyjnym łamaniem się opłatkiem i przekazaniem życzeń świątecznych i noworocznych dla wszystkich lekarzy Małopolskiej Izby i ich Rodzin.

Przedstawione sprawozdanie nie wyczerpuje w całości wszystkich dokonań naszej Izby, jakie niewątpliwie miały miejsce w minionym okresie, nie wyczerpuje również szeregu niedoskonałości jakich jest jeszcze wiele w naszym życiu zawodowym.

Liczę, że wzorem lat ubiegłych na zjeździe padnie wiele cennych uwag, które członkom Rady pomogą lepiej i skuteczniej działać dla dobra naszej korporacji zawodowej.

Na zakończenie swojego wystąpienia pragnę podziękować wszystkim Koleżankom i Kolegom a także pracownikom biura Izby Paniom – Teresie Skrzypek i Urszuli Cież oraz radcy prawnemu Izby Pani Bożenie Wyszyńskiej którzy swoim zaangażowaniem i pracą pomogli w realizacji zadań nałożonych na nasz samorząd.

Prezes Rady
Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
Wacław Czaja

Inne Artykuły

Regaty

23 maja, 2024

Piknik 22.06.2024 r – Park Strzelecki w Krakowie

23 maja, 2024

Komunikat odnośnie „życia wet.”

22 maja, 2024
OILW rezygnacja z Życia Weterynaryjnego

Oświadczenie ws. Amvet

16 maja, 2024
W związku z licznymi skargami dotyczącymi kampanii informacyjnych podejmowanych na terenie miasta Kr...