Sprawozdania

Sprawozdanie z działalności Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Data

6 czerwca, 2006

Opis

Za okres od 13 marca 2005 roku do 30 marca 2006 roku

Skład osobowy przedstawia się następująco:
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej


lek. wet. Beata Rząsa-Janas

Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej:

Lek.wet. Jerzy Harmata
Lek.wet. Jacek Kańka
Lek.wet. Tomasz Piechulski
Lek.wet. Józef SzwecZadania ustawowe, jak również określone Regulaminem Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej wykonywał zgodnie z art.33 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, prowadząc postępowania wyjaśniające w sprawach odpowiedzialności zawodowej lekarzy weterynarii, stosując się do procedury określonej przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 29 lipca 1993 r. w sprawie postępowania dotyczącego odpowiedzialności zawodowej lekarzy weterynarii.

W trakcie wykonywania ustawowych zadań Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej dbał o przestrzeganie zasad etycznych oraz formalno-prawnych postępowania.

W okresie sprawozdawczym odbyło się jedno spotkanie z udziałem radcy prawnego Izby Pani mgr Bożeny Wyszyńskiej , które miało na celu przeszkolenie w zakresie prawidłowego postępowania w sprawach skierowanych do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej . W dniu 03 grudnia 2005r. odbyło się w Ośrodku Szkoleniowym w Spale szkolenie okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej , zorganizowane przez Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej . W szkoleniu tym udział wzięło dwóch przedstawicieli Izby Małopolskiej tj. Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Beata Rząsa � Janas i z-ca Rzecznika Tomasz Piechurski.

W tym okresie kontynuowano rozpatrywanie rozpoczętych trzech spraw z poprzednich lat oraz trzech spraw , które wpłynęły podczas kadencji poprzedniego Rzecznika i nie zostały przez niego rozpatrzone.

W okresie sprawozdawczym do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej wpłynęło 10 spraw . Dotyczyły one konfliktów między lekarzami weterynarii, błędów w sztuce popełnionych przez lekarzy weterynarii, odmowy udzielenia pomocy choremu zwierzęciu , niestosownego zachowania się wobec właścicieli zwierząt.

Z wymienionych spraw jedna została umorzona a w dwóch sprawach nastąpiła odmowa wszczęcia postępowania wyjaśniającego. W trakcie rozpatrywania jest dziesięć spraw, na podstawie skarg, które wpłynęły do Okręgowego Rzecznika.

W okresie sprawozdawczym Rzecznik Odpowiedzialności zawodowej i jego zastępcy szczególnie dbali o przestrzeganie zasad etyki, dążąc do uzyskania zaufania i autorytetu dla zawodu lekarza weterynarii tak wśród swoich kolegów jak i właścicieli zwierząt – obiektywnie i bezstronnie wykonując swoje obowiązki. Wszystkie sprawy były obiektywnie i bezstronnie rozpatrywane a Rzecznik chronił swoją niezależność i niezawisłość z jednoczesnym zastosowaniem zasady równości wobec prawa i sprawiedliwego orzekania.

Składając to sprawozdanie chciałabym podziękować Radzie Lekarsko-Weterynaryjnej Małopolskiej Izby za dobra współpracę a kolegom zastępcom Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej za duże poświęcenie w prowadzeniu spraw niejednokrotnie kosztem własnego wolnego czasu.

Chciałabym również podziękować Panią mgr Bożenie Wyszyńskiej – radcy prawnemu naszej Izby za pomoc prawną w pracy rzecznika oraz Pani Teresie Skrzypek za prowadzenie biura Rzecznika.

Okręgowy Rzecznik
Odpowiedzialności Zawodowej
Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
Lek.wet. Beata Rząsa-Janas

Inne Artykuły

Oświadczenie ws. Amvet

16 maja, 2024
W związku z licznymi skargami dotyczącymi kampanii informacyjnych podejmowanych na terenie miasta Kr...

Zaproszenie na wydarzenie „Okrągły Stół Lekarzy Weterynarii”

9 maja, 2024
Szanowni Państwo, Już 10 maja 2024 r. odbędzie się debata nt. stawek dla Urzędowych Lekarzy Weteryna...

II Weterynaryjne Strzeleckie Mistrzostwa Polski Veta Target 2024

9 maja, 2024

III Regaty o Puchar Prezesa Małopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej 2024 na Jeziorze Czorsztyńskim

8 maja, 2024
III Regaty o Puchar Prezesa Małopolskiej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej 2024 na Jeziorze Czorsztyńsk...