Aktualności

Stanowisko Rady Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w sprawie propozycji nowelizacji art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej

Data

20 października, 2008

Opis

W związku z pracami nad nowelizacją zapisu art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r o Inspekcji Weterynaryjnej i opinią Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej do projektu tej nowelizacji w brzmieniu podanym w druku sejmowym Nr 1023 z 22lipca 2008r wraz z uzasadnieniem Rada Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej wyraża stanowczy sprzeciw zmianie art. 16 w proponowanym brzmieniu. Przedstawione do tej nowelizacji uzasadnienie w dużej części podaje kłamliwe informacje dotyczące obecnego stanu prawnego regulującego procedurę wyznaczania przez PLW lekarzy weterynarii wolnej praktyki do wykonywania czynności urzędowych. Stwierdzenie jakoby środki publiczne przeznaczone na opłacenie wykonania czynności z wyznaczenia pozostają poza kontrolą Państwa jest nieprawdziwe ponieważ:

  1. wysokość opłat urzędowych pobieranych za czynności urzędowe oraz wysokość wynagrodzenia za te czynności są określone w przepisach prawa co nie pozwala na dowolność ze strony PLW,
  2. nadzór nad pobieraniem opłat za czynności urzędowe oraz wypłacaniem wynagrodzeń za te czynności sprawuje organ Państwa – powiatowy lekarz weterynarii
  3. od każdej decyzji PLW a więc również od decyzji o wyznaczeniu do czynności urzędowych przysługuje stronie odwołanie do organu wyższej instancji czyli WLW.

Czynności urzędowe gwarantowane przez Państwo takie jak:

  1. zapewnienie właściwej jakości środków spożywczych zwierzęcego pochodzenia poprzez badanie tych środków oraz nadzór nad ich produkcją
  2. bezpieczeństwo epizootyczne państwa poprzez prowadzenie badań monitoringowych nie mogą podlegać procedurom przetargowym na ogólnych zasadach gdyż muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przy zaangażowaniu określonych procedur a więc również środków.

Procedura przetargowa ma na celu szeroko pojętą konkurencję prowadzącą do wyłonienia najtańszego wykonawcę zamówienia co nie oznacza najbardziej kompetentnego. Ceny za czynności urzędowe są określone w prawie i tym samym jednakowe w całym kraju i jako takie nie mogą podlegać mechanizmom konkurencyjności na rynku usług. Państwo z mocy Konstytucji musi gwarantować swoim obywatelom bezpieczeństwo i w związku z tym nie może urynkawiać swoich obowiązków wobec obywateli. Należy również określić że umowę na wykonywanie czynności z wyznaczenia PLW podpisuje z lekarzem weterynarii prowadzącym zakład (właścicielem) lub kierownikiem zakładu leczniczego a nie jak w projekcie podano że z właścicielem zakładu. Pozostawiając ten zapis zachodzi obawa, że Państwo – PLW podpisuje umowę na czynności urzędowe wymagające szczególnych kwalifikacji z osobą niekompetentną, nie znającą zagadnień z zakresu bezpieczeństwa publicznego i dalej wykonuje te czynności za pomocą pracowników których kwalifikacje nie są ujęte w przepisach weterynaryjnych gdyż ci są pracownikami podmiotu z zewnątrz.

Rada Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej wnosi o podjęcie przez Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną wszelkich możliwych kroków prowadzących do wstrzymania prac nad nowelizacją art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej w przedstawionym Komisji Sejmowej brzmieniu.

Sekretarz Rady MILW

lek. wet. Tadeusz Pawluś

Prezes MILW
dr nauk wet. Wacław Czaja

Inne Artykuły

Informacja o wysyłce paszportów dla zwierząt towarzyszących

25 kwietnia, 2024
Uprzejmie informujemy że paszporty dla zwierząt towarzyszących są wysyłane do dnia 26 kwietnia 2024,...

SPOTKANIE EMERYTÓW

23 kwietnia, 2024
  Uwaga Seniorki oraz Seniorzy Lekarze Weterynarii z terenu województwa małopolskiego. Działają...

WIW Kraków – informacja o wiosennej akcji szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

8 kwietnia, 2024
Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii uprzejmie informuje, że w dniach od 20 do 26 kwietnia 2024 ...

Życzenia Wielkanocne

26 marca, 2024