Uchwały

UCHWAŁA Nr 24/97/II Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 29 listopada 1997 r. w sprawie ustalenia wzoru pieczątki lekarza weterynarii

Data

2 maja, 2007

Opis

Na podstawie art.10 pkt l ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U.z 1991r. Nr 8 poz.27; zm. z 1995r.Nr 120, poz.576) uchwala się, co następuje:

§ 11. Ustala się jednolity wzór pieczątki lekarza weterynarii, który obowiązani są stosować wszyscy członkowie samorządu lekarsko-weterynaryjnego.
2. Dokumenty (świadectwa zdrowia, opinie, zaświadczenia, ekspertyzy, recepty itp) wystawiane przez wykonującego zawód lekarza weterynarii powinny być podpisane i zaopatrzone pieczątką sporządzoną według wzoru określonego uchwałą.

§ 2Pieczątka, o której mowa w § l, ma mieć kształt prostokąta o wymiarach nie przekraczających: wysokości 25mm i szerokości 60mm oraz zawierać:
A. Pisane poziomo

  1. imię i nazwisko, przed którym mogą być zamieszczone posiadane stopnie i tytuły naukowe (np.dr, prof.dr hab., mgr) – pisane drukiem pochyłym (kursywą),
  2. LEKARZ WETERYNAII – pisane dużymi literami, bez skrótów,
  3. tytuł specjalisty, nadany przez Komisję ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii – pisana kursywą,
  4. adres (ulica, numer domu i mieszkania, miejscowość i telefon/fax) – pisany kursywą,

B. Pisane pionowo

  1. numer prawa wykonywania zawodu – w prostokątnej ramce, z prawej strony, pionowo, drukiem pogrubionym. Cyfry powinny być ustawione prostopadle do pozostałej treści pieczątki, a ich wielkość i rozmieszczenie powinny zapewniać dobrą czytelność numeru prawa wykonywania zawodu, po odciśnięciu pieczątki na dokumencie.

§ 3Zachowują swoją ważność pieczątki lekarza weterynarii wykonane według dotychczas obowiązującego wzoru.

§ 4Traci moc uchwała Nr 34/93/I Krajowej Rady Lekarsko -Weterynaryjnej z dnia 13 listopada 1993r. w sprawie ustalenia wzoru pieczątki lekarza weterynarii.

§ 5Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SEKRETARZ KRL-W
Zbigniew Jarocki

PREZES KRL-W
Andrzej Komorowski

JESZCZE W SPRAWIE WZORU PIECZĄTKI LEKARZA WETERYNARII

W związku z wątpliwościami zgłaszanymi przez Kolegów, a dotyczącymi praktycznej realizacji uchwały nr 34/93/I Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z 13 listopada 1993r. w sprawie ustalenia wzoru pieczątki lekarza weterynarii (Życie Wet. 1994, nr 2, str.40) – Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna wyjaśnia, co następuje:

  1. przed nazwiskiem mogą być zamieszczane posiadane stopnie i tytuły naukowe lekarza weterynarii (np. dr, prof.dr hab.,mgr itp),
  2. tytuł zawodowy – LEKARZ WETERYNARII powinien być wykonany dużymi literami, bez skrótów;
  3. imię i nazwisko, wraz ze skrótami posiadanych stopni i tytułów naukowych oraz adres ( ulica, numer domu i mieszkania, kod . pocztowy, miejscowość i telefon) powinny być pisane drukiem pochyłym (kursywa) ;
  4. numer prawa wykonywania zawodu musi być napisany w prostokątnej ramce, z prawej strony, pionowo, drukiem pogrubionym. Cyfry powinny być ustawione prostopadle do pozostałej treści pieczątki. Wielkość cyfr i ich rozmieszczenie powinna zapewniać dobrą czytelność numeru prawa wykonywania zawodu.

Równocześnie wyjaśnia się, że pieczątka powinna mieć kształt prostokąta o wymiarach nie przekraczających : wysokości 25mm i szerokości 60mm.
Faktyczna wielkość /powierzchnia/ pieczątki będzie więc zależała od ilości danych, które lekarz weteryanarii zamieszcza. Ich rozmieszczenie powinno być estetyczne, uwzględniające jednak określone wyżej ustalenia.

Galeria

Inne Artykuły

Komunikat Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej MILW

28 listopada, 2023
KOMUNIKAT RZECZNIKA

Nekrolog – lek. wet. Marian Duch

30 października, 2023

Ważny Komunikat Prezesa Rady Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

20 września, 2023
Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy - Lekarze Weterynarii Małopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjne...

Nekrolog – dr n.wet. Marian Jan Czerski

14 września, 2023