Uchwały

UCHWAŁA NR 79/2004/III Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie prowadzenia rejestru członków okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej oraz przekazywania danych z tych rejestrów do Centralnego Rejestru Lekarzy Weterynarii Rzecz

Data

6 czerwca, 2005

Opis

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych / Dz. U. z 2002 r. Nr 187 poz. 1567 zm. Nr 240, poz.2052 i z 2003 r. Nr 208 poz. 2018 i 2004 r. Nr 11, poz. 95/ uchwala się, co następuje:

§ 1

 1. Tworzy się Centralny Rejestr Lekarzy Weterynarii Rzeczypospolitej Polskiej który stanowi zbiór danych zawartych w okręgowych rejestrach lekarzy weterynarii .
 2. Centralny Rejestr Lekarzy Weterynarii Rzeczypospolitej Polskiej i okręgowe rejestry lekarzy weterynarii prowadzone są w systemie ewidencyjno-informatycznym.
 3. Okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna prowadzi okręgowy rejestr lekarzy weterynarii, obejmujący zbiór dokumentów osobowych lekarzy weterynarii oraz sporządza na jego podstawie komputerową bazę danych.
 4. Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna od dnia 1.05.2004 r. prowadzi Centralny Rejestr Lekarzy Weterynarii, obejmujący komputerową bazę danych sporządzoną na podstawie danych okręgowych rejestrów lekarzy weterynarii.

§2

 1. Okręgowe rady lekarsko-weterynaryjne tworzą okręgową ewidencję lekarzy weterynarii, zwaną dalej „ewidencją”, obejmującą zbiór dokumentów osobowych i dane lekarzy weterynarii, którzy uzyskali prawo wykonywania zawodu na podstawie ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych.
 2. Ewidencja prowadzona jest w systemie ewidencyjno-informatycznym zawierającym następujące dane lekarza weterynarii:
  1. numer wpisu,
  2. nazwisko,
  3. imiona,
  4. data urodzenia,
  5. płeć,
  6. imiona rodziców,
  7. obywatelstwo,
  8. miejsce zamieszkania – miejscowość, gmina , powiat, województwo, państwo, ulica, numer domu, ew. numer mieszkania, nazwa urzędu pocztowego , kod pocztowy, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej,
  9. adres do korespondencji,
  10. numer PESEL, a w stosunku do cudzoziemców numer i data wydania paszportu, termin ważności i nazwa,
  11. numer NIP,
  12. numer dyplomu lekarza weterynarii,
  13. data wystawienia dyplomu lekarza weterynarii,
  14. nazwa szkoły wyższej i nazwa wydziału na którym lekarz weterynarii odbył studia,
  15. siedziba szkoły wyższej o której mowa w punkcie 14,
  16. nazwa okręgowej rady lekarsko-weterynaryjnej, która podjęła uchwałę o przyznaniu lekarzowi weterynarii prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
  17. numer uchwały o której mowa w punkcie 16,
  18. data podjęcia uchwały, o której mowa w punkcie 16,
  19. numer wystawionego zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
  20. data wystawionego zaświadczenia o którym mowa w punkcie 19,
  21. miejsce wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
  22. forma wykonywania zawodu lekarza weterynarii, /zakład leczniczy dla zwierząt, administracja weterynaryjna, szkoła wyższa, jednostka badawczo-rozwojowa, hurtownia leków, inna wymienić jaka/,
  23. adres miejsca wykonywania zawodu lekarza weterynarii, miejscowość, gmina, powiat, województwo,
  24. rodzaj posiadanej specjalizacji i data jej uzyskania,
  25. stopień naukowy, data uzyskania i nazwa jednostki nadającej stopień,
  26. tytuł naukowy, data uzyskania i nazwa organu przyznającego tytuł,
  27. nazwa dokumentu przyznania prawa wykonywania zawodu w innym państwie, numer, data decyzji i nazwa organu przyznającego to prawo,
  28. data rozpoczęcia wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
  29. informacja o ukończonych studiach innych niż lekarsko-weterynaryjne, numer i data wystawiania zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu,
  30. informacja o przyznaniu prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii na czas określony,
  31. informacja o orzeczeniu kary zawieszenia prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
  32. informacja o zawieszeniu w prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii w przypadkach określonych w art. 6 ust. 1 i 2 ustawy o zawodzie lekarza weterynarii izbach lekarsko-weterynaryjnych,
  33. informacja o zawieszeniu w wykonywaniu czynności zawodowych w przypadkach określonych w art. 47 ustawy o której mowa w punkcie 32
  34. decyzja o przyznaniu emerytury lub renty, data, numer i nazwa organu wydającego decyzję,

§ 3Lekarz weterynarii do wniosku o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii obowiązany jest dołączyć:

 1. kserokopię dwóch pierwszych stron dowodu osobistego lub paszportu ( z załączonym dokumentem potwierdzającym numer PESEL i imiona rodziców),
 2. kserokopię dokumentu przyznającego numer identyfikacji podatkowej,
 3. kserokopię skróconego aktu małżeństwa lub innego dokumentu potwierdzającego zmianę nazwiska (tylko gdy posiadane przez izbę dokumenty są wystawiane na inne nazwisko),
 4. kopię dyplomu wydanego przez polską wyższą uczelnię lub kserokopię dokumentu traktowanego równoważnie z dyplomem lekarza weterynarii oraz zaświadczenie o równoważności tego dokumentu z dyplomem lekarza weterynarii lub dokument nostryfikacji dyplomu wydany przez polską wyższą uczelnię weterynaryjną,
 5. kserokopię dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu w innym państwie,
 6. zaświadczenie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza posiadającego specjalizację w zakresie medycyny pracy,
 7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych ,
 8. dokument informujący o karalności lub niekaralności zawodowej oraz potwierdzający brak postępowania wyjaśniającego w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej w kraju, w którym lekarz weterynarii ostatnio wykonywał zawód poza Rzeczpospolitą Polską,
 9. kserokopię świadectwa specjalizacyjnego,
 10. kserokopię świadectw uzyskanych stopni naukowych wraz z dokumentem nostryfikacji stopnia w przypadku uzyskania go w innym kraju,
 11. kserokopię decyzji o nadaniu tytułu naukowego,
 12. kserokopię decyzji o przyznaniu renty lub emerytury,
 13. tekst przyrzeczenia lekarza weterynarii podpisany przez lekarza weterynarii (dot. lekarza weterynarii który uzyskał dyplom w innym państwie),
 14. kopie dyplomów innych wyższych uczelni.

Uwaga! Wszystkie kserokopie powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika izby.

§ 4

Lekarze weterynarii, członkowie okręgowych izb lekarsko-weterynaryjnych obowiązani są do przekazania radzie izby, której są członkami, informacje o zmianie danych o których mowa w § 2 pkt. 7-10, 1-7 i 29 i 34

§ 5

 1. Okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna prowadzi akta osobowe lekarza weterynarii niezbędne do prowadzenia okręgowego rejestru lekarzy weterynarii.
 2. Na wniosek lekarza weterynarii do jego akt osobowych można dołączyć i archiwizować inne dokumenty uznane przez niego za istotne.
 3. Archiwum akt osobowych lekarzy weterynarii okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna prowadzi na podstawie odrębnych przepisów o narodowym zasobie archiwalnych i archiwach.

§ 6Wprowadza się do stosowania wzory uchwał okręgowych rad lekarsko-weterynaryjnych :

 1. w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii, stanowiący załącznik Nr 1,
 2. w sprawie skreślenia lekarza weterynarii z rejestru członków okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej, stanowiący załącznik Nr 2.

§ 7Centralny Rejestr Lekarzy Weterynarii tworzony jest na podstawie danych uzyskanych: – z okręgowych rejestrów lekarzy weterynarii obejmujących dane wymienione w § 2.

§ 8

 1. Do Centralnego Rejestru Lekarzy Weterynarii Rzeczypospolitej Polskiej i okręgowych rejestrów lekarzy weterynarii stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. Nr 133, poz. 883 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136/ i rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 czerwca 1998 r. w sprawie określenia podstawowych warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych /Dz. U. Nr 80, poz. 521/.
 2. W celu zapewnienia stosowania przepisów o ochronie danych osobowych Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna i okręgowe rady lekarsko-weterynaryjne wykonują zadania przewidziane dla administratora danych w przepisach, o których mowa w ust. 1.
 3. Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna i okręgowe rady lekarsko-weterynaryjne wyznaczą spośród osób zatrudnionych w izbie pracownika posiadającego odpowiednie kwalifikacje jako administratora bezpieczeństwa informacji w rozumieniu przepisów o których mowa w ust.1.
 4. Okręgowe rady lekarsko-weterynaryjne i Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna wydadzą w terminie do 31 grudnia 2004 r .instrukcje:
  1. ochrony danych osobowych,
  2. sposobu zarządzania systemem informatycznych,
  3. postępowania w sytuacji naruszenia danych osobowych � przewidziane w przepisach, o których mowa w ust. 1.

§ 9

Lekarze weterynarii członkowie okręgowych izb lekarsko-weterynaryjnych obowiązani są do przekazywania radzie okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej, której są członkami brakujących informacji i dokumentów o których mowa w § 2 i 3 do dnia 30 września 2004 r.

§ 10

Okręgowe rady lekarsko-weterynaryjne obowiązane są do przekazania zawartości okręgowego rejestru lekarzy weterynarii do Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej do dnia 31 grudnia 2004 r.

§ 11

Ustala się wykaz zbiorów numerów zaświadczeń rejestracyjnych, które przydziela się poszczególnym okręgowym izbom lekarsko-weterynaryjnym, stanowiący załącznik Nr 3 uchwały.

§ 12

Okręgowe rady lekarsko-weterynaryjne, począwszy od dnia 1 stycznia 2005 r. obowiązane są do przekazywania w ostatnim dniu każdego miesiąca zawartości okręgowego rejestru lekarzy weterynarii do Centralnego Rejestru Lekarzy Weterynarii w drodze teletransmisji.

§ 13Uchwala wchodzi w życie w dniem podjęcia z mocą obowiązująca od dnia 1 maja 2004 r.

Sekretarz KRL-W
Włodzimierz Skorupski

Prezes KRL-W
Bartosz Winiecki

Inne Artykuły

Informacja o wysyłce paszportów dla zwierząt towarzyszących

25 kwietnia, 2024
Uprzejmie informujemy że paszporty dla zwierząt towarzyszących są wysyłane do dnia 26 kwietnia 2024,...

SPOTKANIE EMERYTÓW

23 kwietnia, 2024
  Uwaga Seniorki oraz Seniorzy Lekarze Weterynarii z terenu województwa małopolskiego. Działają...

WIW Kraków – informacja o wiosennej akcji szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

8 kwietnia, 2024
Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii uprzejmie informuje, że w dniach od 20 do 26 kwietnia 2024 ...

Życzenia Wielkanocne

26 marca, 2024