Aktualności

Uchwały podjete przez XXV Zjazd Sprawozdawczy Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Data

22 kwietnia, 2016

Opis

 

UCHWAŁA NR 1/2016

XXV Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Lekarzy Weterynarii

Małopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej w Tarnowie

z dnia 17 kwietnia 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań organów Małopolskiej Izby

Na podstawie art. 27 pkt 3) ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza

weterynarii i izbach lekarsko – weterynaryjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1509.)

XXV Okręgowy Zjazd Lekarzy Weterynarii Małopolskiej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej

uchwala, co następuje:

§ 1

Okręgowy Zjazd zatwierdza sprawozdania organów Małopolskiej Izby Lekarsko –Weterynaryjnej za rok 2015

1) Okręgowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej- załącznik nr 1

2) Okręgowej Komisji Rewizyjnej- załącznik nr 2,

3) Okręgowego Sądu Lekarsko – Weterynaryjnego- załącznik nr 3,

4) Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej- załącznik nr 4.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz Zjazdu Przewodniczący Zjazdu

 

 

 

UCHWAŁA NR 2/2016

XXV Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Lekarzy Weterynarii

Małopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej w Tarnowie

z dnia 17 kwietnia 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu

Małopolskiej Izby za 2015 rok

Na podstawie art. 27 pkt 3) ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza

weterynarii i izbach lekarsko – weterynaryjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1509.)

XXV Okręgowy Zjazd Lekarzy Weterynarii Małopolskiej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej

uchwala, co następuje:

§ 1

Okręgowy Zjazd zatwierdza sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu Małopolskiej Izby

Lekarsko – Weterynaryjnej za rok 2015 wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę

659923,91, oraz kwotę nadwyżki przychodów nad kosztami w wysokości 636079,40, które

stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz Zjazdu Przewodniczący Zjazdu

 

 

 

 

UCHWAŁA NR 3/2016

XXV Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Lekarzy Weterynarii

Małopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej w Tarnowie

z dnia 17 kwietnia 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia bilansu z rachunkiem zysków Małopolskiej Izby za

2015 rok

Na podstawie art. 27 pkt 3) ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza

weterynarii i izbach lekarsko – weterynaryjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1509.)

XXV Okręgowy Zjazd Lekarzy Weterynarii Małopolskiej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej

uchwala, co następuje:

§ 1

Okręgowy Zjazd po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym z wykonania budżetu

Małopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej za rok 2015, zatwierdza bilans z rachunkiem

zysków i strat. Osiągnięty zysk postanawia się przeznaczyć w całości na działalność statutową

Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz Zjazdu Przewodniczący Zjazdu

 

 

 

UCHWAŁA NR 4/ 2016

XXV Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Lekarzy Weterynarii

Małopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej w Tarnowie

z dnia 17 kwietnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia budżetu Małopolskiej Izby na rok 2016.

Na podstawie art. 27 pkt 3) ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza

weterynarii i izbach lekarsko – weterynaryjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1509.)

XXV Okręgowy Zjazd Lekarzy Weterynarii Małopolskiej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej

uchwala, co następuje:

§ 1

Okręgowy Zjazd Lekarzy Weterynarii uchwala budżet Małopolskiej Izby Lekarsko –

Weterynaryjnej na rok 2016 w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Okręgową Radę Małopolskiej Izby Lekarsko– Weterynaryjną do

dysponowania ponadplanowymi nadwyżkami dochodów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Sekretarz Zjazdu Przewodniczący Zjazdu

 

Inne Artykuły

Regaty

23 maja, 2024

Piknik 22.06.2024 r – Park Strzelecki w Krakowie

23 maja, 2024

Komunikat odnośnie „życia wet.”

22 maja, 2024
OILW rezygnacja z Życia Weterynaryjnego

Oświadczenie ws. Amvet

16 maja, 2024
W związku z licznymi skargami dotyczącymi kampanii informacyjnych podejmowanych na terenie miasta Kr...