Uchwały

Uchwały XV Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Lekarzy Weterynarii Małopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej

Data

6 czerwca, 2006

Opis

Uchwała Nr 1
z dnia 08 kwietnia 2006 r.
XV Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Lekarzy Weterynarii Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

— w sprawie zatwierdzenia sprawozdań organów Izby—

Na podstawie art. 27 pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko – weterynaryjnych ( tekst jedn. Dz.U. Nr 187 z 2002 r., poz. 1567 z późn. zm.) XV Okręgowy Zjazd Lekarzy Weterynarii uchwala, co następuje:

§ 11.Zjazd zatwierdza sprawozdania:
a)Okręgowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej
b)Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
c)Okręgowego Sądu Lekarsko – Weterynaryjnego
d)Okręgowej Komisji Rewizyjnej

§ 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Uchwała Nr 2
z dnia 08 kwietnia 2006r.
XV Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Lekarzy Weterynarii Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

— w sprawie zatwierdzenia wykonania budżetu Izby za rok 2005 —  

Na podstawie art. 27 pkt 2) ustawy z dnia 21 grudnia 1999 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko – weterynaryjnych (tekst jedn. Dz. U. Nr 187 z 2002r., poz. 1567 z późn. zm.) XV Okręgowy Zjazd Małopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej uchwala, co następuje:

§ 1Zatwierdza sprawozdanie z wykonania budżetu Izby za rok 2005, które stanowi załącznik do uchwały.

§ 2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Uchwała Nr 3
z dnia 08 kwietnia 2006 r.
XV Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Lekarzy Weterynarii Małopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej

— w sprawie przyjęcia budżetu Izby na rok 2006 —

Na podstawie art. 27 pkt 2) ustawy z dnia 21 grudnia 1999 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko – weterynaryjnej (tekst jedn. Dz. U. Nr 187 z 2002 r., poz. 1567 z późn. zm.) XV Okręgowy Zjazd Małopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej, uchwala co następuje:

§ 1Uchwala przedstawiony budżet Izby na rok 2006, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2Upoważnia Okręgową Radę Lekarsko – Weterynaryjną do dysponowania ponadplanowymi nadwyżkami dochodów.

§ 3Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 1 stycznia 2006 roku.

 Uchwała Nr 4
z dnia 08 kwietnia 2006 r.
XV Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Lekarzy Weterynarii Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

— w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej na 2007 — 

Na podstawie art. 27 pkt 8) ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko – weterynaryjnych (tekst jedn. Dz. U. Nr 187 z 2002 r., poz. 1567 z późn. zm.) XV Okręgowy Zjazd Lekarzy Weterynarii uchwala,co następuje:

§ 11. Wysokość składki członkowskiej od dnia 1 stycznia 2007 roku wynosić będzie:
1)dla lekarzy weterynarii wykonujących zawód, w tym także emerytów i rencistów: 35.00 zł miesięcznie
2)dla lekarzy weterynarii przebywających na urlopach macierzyńskich i wychowawczych, a także osób bezrobotnych, zarejestrowanych w urzędach pracy: 17.50 zł miesięcznie
3)Lekarze weterynarii – emeryci i renciści nie wykonujący zawodu – składka członkowska od dnia 01.01.2007r. wynosić będzie 0.00 złotych.
4)Członkowie Izby wnoszą jednorazową opłatę rejestracyjną w momencie uzyskania prawa wykonywania zawodu w wysokości 100.00 złotych.

§ 25)Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Inne Artykuły

Regaty

23 maja, 2024

Piknik 22.06.2024 r – Park Strzelecki w Krakowie

23 maja, 2024

Komunikat odnośnie „życia wet.”

22 maja, 2024
OILW rezygnacja z Życia Weterynaryjnego

Oświadczenie ws. Amvet

16 maja, 2024
W związku z licznymi skargami dotyczącymi kampanii informacyjnych podejmowanych na terenie miasta Kr...