Informacje dla nowo wstępujących lek-wet

Uznanie dyplomu lekarza weterynarii zdobytego na terenie Ukrainy

Data

21 listopada, 2018

Opis

Informacje dotyczące przyznania prawa wykonywania zawodu lekarzowi weterynarii, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego EFTA.

 

Lekarzowi weterynarii, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego UE okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna przyznaje prawo wykonywania zawodu na podstawie art. 2g ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1479) jeżeli:

 

 

 1. Posiada:
  1. dyplom lekarza weterynarii wydany przez polską szkołę wyższą albo
  2. dyplom lub inny dokument potwierdzający kwalifikacje do wykonywania zawodu lekarza weterynarii spełniające minimalne wymagania w zakresie kształcenia określone w przepisach Unii Europejskiej dotyczących uznawania kwalifikacji zawodowych, wydany przez właściwe organy innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego, wymieniony w wykazie, o którym mowa w art. 2f, albo
  3. dyplom lekarza weterynarii wydany przez właściwe organy innego państwa niż państwo członkowskie, jeżeli dyplom ten potwierdza kwalifikacje do wykonywania zawodu lekarza weterynarii spełniające minimalne wymagania w zakresie kształcenia określone w przepisach Unii Europejskiej dotyczących uznawania kwalifikacji zawodowych oraz został uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za równoważny dokumentom wymienionym w wykazie, o którym mowa w art. 2f;
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 3. jest zdolny ze względu na stan zdrowia, wykonywać zawód lekarza weterynarii;
 4. wykazuje nienaganną postawę etyczną;
 5. nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym wyrokiem

 

 

2. Lekarzowi weterynarii, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, spełniającemu wyżej wymienione warunki, okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na czas nieokreślony lub na czas określony, jeżeli spełnia on warunki wymienione w ww. ustawie.

1. jak również: na czas określony w celu odbycia szkolenia podyplomowego lub uzyskania stopnia naukowego obejmuje wyłącznie okres szkolenia oraz wskazane miejsce odbywania szkolenia.

2. jeżeli ukończył studia magisterskie na kierunku weterynaria w języku polskim albo jeżeli wykazał znajomość języka polskiego niezbędną do wykonywania zawodu lekarza weterynarii potwierdzoną egzaminem z języka polskiego.

3. Prawo wykonywania zawodu, przyznaje okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna właściwa ze względu na zamierzone miejsce wykonywania zawodu.

4. Egzamin, o którym mowa w ust. 3, przeprowadza Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna.

5. Opłatę za egzamin, o którym mowa w ust. 3, ponosi osoba zdająca, a wpływy z tego tytułu stanowią przychód Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej.

Ponadto lekarz weterynarii, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej powinien złożyć

1) pisemne oświadczenie o zamiarze wykonywania tego zawodu, z podaniem miejsca i, jeżeli to możliwe, czasu jego wykonywania;

2) dokument potwierdzający obywatelstwo;

3) zaświadczenie, wydane przez właściwe organy państwa pochodzenia, potwierdzające, że:

a) posiada w tym państwie prawo wykonywania tego zawodu, które nie jest zawieszone lub ograniczone,

b) wykonuje ten zawód;

4) dokument potwierdzający kwalifikacje do wykonywania tego zawodu,

Oświadczenie, o którym mowa powyżej, jest składane:

1) po raz pierwszy przed rozpoczęciem wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) powtórnie w roku, w którym lekarz weterynarii zamierza czasowo wykonywać ten zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dokumenty, o których mowa w pkt. 2–4, składa się właściwej okręgowej radzie lekarsko-weterynaryjnej przed rozpoczęciem po raz pierwszy wykonywania czasowo zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i w przypadku każdej istotnej zmiany zawartych w nich informacji.

Ponadto powinien przedstawić dokument wynikających z zasad ogólnych:

Zezwolenie na pracę cudzoziemca na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub:

Obywatele Gruzji, Białorusi, Mołdawii, Rosji i  Ukrainy mogą podejmować krótkoterminową pracę w Polsce (w okresie do sześciu miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy) bez obowiązku uzyskiwania zezwolenia na pracęMuszą oni mieć jednak wizę z prawem do pracy. Obcokrajowiec, który składa wniosek o wizę, załącza wówczas pisemne oświadczenie pracodawcy o zamiarze powierzenia wykonywania pracy w Polsce.

Pracodawca, który zamierza zatrudnić cudzoziemca, musi jedynie zarejestrować stosowne oświadczenie (wraz z kopią) w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla siedziby lub miejsca swojego zamieszkania (w przypadku Warszawy jest to Urząd Pracy m.st. Warszawy).

Pracodawca, który nie jest osobą fizyczną, powinien przedstawić w urzędzie aktualne dokumenty potwierdzające prowadzoną przez niego działalność (wpis do KRS lub wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej). Osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej, przy rejestracji oświadczenia powinna posiadać dokument tożsamości.

Procedura rejestracji jest bezpłatna zarówno dla składającego oświadczenie, jak i dla cudzoziemca. Oryginał oświadczenia pracodawca powinien przekazać cudzoziemcowi. Dzięki takiemu dokumentowi cudzoziemiec będzie mógł uzyskać wizę pobytową (w celu wykonywania pracy) w polskiej placówce dyplomatyczno-konsularnej w kraju jego stałego pobytu.

Powyższe informacje ze strony http://info-migrator.pl/pl-4-praca_w_polsce-12-zezwolenie_na_prac%C4%99.htm

—————————————————————————————————————-

Poniżej wiadomości uzyskane ze strony internetowej www.nauka.gov.pl dotyczącej sposobu uznania dyplomu lekarza weterynarii zdobytego na terenie Ukrainy:

UKRAINA

Podstawę prawną do uznawania świadectw, dyplomów, stopni i tytułów naukowych uzyskanych na terenie Ukrainy do dnia 20 czerwca 2006 r. na mocy Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o tymczasowym uregulowaniu zagadnienia wzajemnego uznawania równoważności dokumentów ukończenia szkół średnich, szkół średnich zawodowych oraz szkół wyższych a także dokumentów o nadawaniu stopni i tytułów naukowych, sporządzonego w Warszawie dnia 18 maja 1992 r. /nie publikowany/   stanowi tzw. Konwencja Praska z 1972 r. Dodatkowo, podstawę prawną w stosunku do dokumentów wydanych do 30 września 2005 r. stanowi Porozumienie między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o równoważności dokumentów o wykształceniu, stopniach i tytułach naukowych wydawanych w PRL i ZSRR, podpisane w Warszawie dnia 10 maja 1974 r. /Dz. U. z 1975 r., Nr 4, poz. 14 i 15/. Wszystkie dokumenty, które zostały wydane w okresie obowiązywania ww. aktów prawnych i spełniają określone w nich warunki, są nadal uznawane za równoważne z ich polskimi odpowiednikami. Wyjątek stanowią dyplomy lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, lekarza weterynarii lub architekta (patrz załącznik).

Potwierdzenie uznania równoważności dyplomu objętego ww. aktami prawnymi można uzyskać występując do nas z prośbą o wydanie imiennego zaświadczenia lub opinii ogólnej o dyplomie.

Obecnie obowiązująca Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o wzajemnym uznawaniu akademickim dokumentów o wykształceniu i równoważności stopni podpisana dn. 11 kwietnia 2005 r. (weszła w życie 20 czerwca 2006 r.) gwarantuje osobom, które uzyskały wykształcenie w jednym z państw-stron tej umowy, możliwość kontynuacji kształcenia w placówkach drugiego państwa (jest to tzw. uznanie do celów akademickich). Osoby te nie otrzymują jednak żadnego dokumentu stwierdzającego równoważność ich dyplomów z odpowiednimi dyplomami polskimi.

Stwierdzenie równoważności świadectw, dyplomów i stopni naukowych uzyskanych na Ukrainie po 20 czerwca 2006 r. oraz dyplomów lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, lekarza weterynarii i architekta wydanych przed tą datą możliwe jest jedynie po przeprowadzeniu nostryfikacji.

 

—————————————————————————————————————

 

 

REASUMUJĄC:

Lekarz weterynarii, obywatel Ukrainy winien złożyć do okręgowej rady lekarsko-weterynaryjnej, na terenie której zamierza czasowo lub na czas nieokreślony wykonywać zawód lekarza weterynarii:

 1. zezwolenie na prace w RP lub
 2. kopię oświadczenia pracodawcy o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi (na okres max 6 m-cy), a cudzoziemiec posiada aktualna wizę z prawem do pracy w Polsce lub zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium RP
 3. nostryfikowany zgodnie z prawem polskim dyplom ukończenia studiów na wydziale medycyny weterynaryjnej
 4. oświadczenie, że posiada pełna zdolność do czynności prawnych, oraz że korzysta z pełnych praw publicznych
 5. zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że jest zdolny ze względu na stan zdrowia, wykonywać zawód lekarza weterynarii
 6. zaświadczenie o zdaniu przed Komisją Egzaminacyjną KRL-W egzamin z języka polskiego
 7. dokument potwierdzający obywatelstwo
 8. zaświadczenie wydane przez organ państwa pochodzenia, że posiada w tym państwie prawo wykonywania tego zawodu, które nie jest zawieszone lub ograniczone i go wykonuje
 9. zaświadczenie wydane przez właściwy organ państwa pochodzenia, że wykonując zawód lekarza weterynarii wykazuje nienaganną postawę etyczną
 10. pisemne oświadczenie o zamiarze wykonywania zawodu lekarza weterynarii, z podaniem miejsca i, jeżeli to możliwe, czasu jego wykonywania
 11. wymagane wewnętrznie dodatkowe dokumenty: wniosek, kartę rejestracyjną (dostępne na stronie internetowej)

 

Pisma i dokumenty w toku tego postępowania składa się w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

 

Przygotowała mgr Magdalena Górska, kierownik biura Śl.I.L-W.

Inne Artykuły

Informacja o wysyłce paszportów dla zwierząt towarzyszących

25 kwietnia, 2024
Uprzejmie informujemy że paszporty dla zwierząt towarzyszących są wysyłane do dnia 26 kwietnia 2024,...

SPOTKANIE EMERYTÓW

23 kwietnia, 2024
  Uwaga Seniorki oraz Seniorzy Lekarze Weterynarii z terenu województwa małopolskiego. Działają...

WIW Kraków – informacja o wiosennej akcji szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

8 kwietnia, 2024
Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii uprzejmie informuje, że w dniach od 20 do 26 kwietnia 2024 ...

Życzenia Wielkanocne

26 marca, 2024