Aktualności

Ważna informacja dla lekarzy z samorządu MILW

Data

5 stycznia, 2023

Opis

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy !

Rada Małopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej (MILW) informuje, że w ubiegłym roku 2022, działając z inicjatywy członków Rady, jak również na skutek próśb lub zapytań ze strony stowarzyszonych lekarzy weterynarii, tut. Izba przeprowadziła szereg projektów mających na celu wsparcie środowiska lekarzy – weterynarii w swej praktyce zawodowej. Poza bieżącą pracą obejmującą realizację zadań ustawowych powierzonych do kompetencji okręgowym radom lekarzy – weterynarii, zorganizowano szkolenia zawodowe, warsztaty praktyczne, zajęcia z psychologiem, imprezy sportowe i integracyjne. Izba była również współorganizatorem, partnerem bądź sponsorem podobnych przedsięwzięć organizowanych przez inne podmioty, w tym stowarzyszenia czy uczelnie. W odpowiedzi na zgłaszane zapytania Izba zwróciła się do właściwych podmiotów o przygotowanie oferty ubezpieczenia grupowego dla lekarzy weterynarii oraz oferty zakupu pakietów zdrowotnych, sportowych i ubezpieczenia na życie. W związku z wybuchem wojny Izba zaangażowała się finansowo i organizacyjnie w pomoc dla Koleżanek i Kolegów lekarzy weterynarii z terenów Ukrainy. Członkowie Rady aktywnie uczestniczyli także w akcji protestacyjnej związanej z postawą władzy publicznej w kontekście braku zapowiadanych zmian legalizacyjnych mających poprawić sytuację zawodową lekarzy weterynarii.

Wiele inicjatyw przeprowadzono z powodzeniem a przede wszystkim z korzyścią dla członków samorządu, którzy zechcieli wziąć w nich udział. W kontekście ogólnej liczby członków naszej Izby z przykrością należy jednak stwierdzić, że wiele inicjatyw Izby spotkało się z bardzo niewielkim zainteresowaniem lekarzy weterynarii, co realnie podważało sens bądź wręcz uniemożliwiło wdrożenie poszczególnych przedsięwzięć. Tytułem przykładu należy wskazać, że pomimo deklarowanego wstępnie zainteresowania w zajęciach z psychologiem wzięło udział mniej niż 15 osób, a potencjalny zakup pakietów sportowych lub zdrowotnych zadeklarowało mniej niż 40 lekarzy. Z kolei pomimo zapewnionego przez Izbę zorganizowanego transportu udział w proteście wzięło zaledwie 7 osób. Podobnie niska frekwencja dotyczy inicjatyw natury integracyjnej.

W związku z powyższym Rada MILW zwraca się do Szanownych Koleżanek i Kolegów o większe zainteresowanie sprawami samorządu zawodowego, gdyż są to „nasze wspólne sprawy” i leżą w szeroko pojętym interesie zarówno całej grupy zawodowej, jak i poszczególnych jej członków. W szczególności zachęcamy do aktywnego korzystania z podejmowanych inicjatyw. Należy pamiętać, że działania samorządu mają na celu polepszenie sytuacji lekarzy weterynarii nie tylko na płaszczyźnie wykonywanej praktyki zawodowej, ale również w szerszej perspektywie np. w dostępie do zajęć sportowych, w dziedzinie rekreacji, zdrowia, kultury czy integracji. Realizacja zadań jest często determinowana liczbą osób, które zechcą z nich skorzystać, co najdobitniej wykazały oferty towarzystw ubezpieczeniowych i podmiotów pośredniczących w dystrybucji pakietów sportowych czy zdrowotnych, gdzie warunki oferty wprost nawiązywały do liczby osób przystępujących do projektu. Siłą naszego samorządu niech będzie solidarność zawodowa oraz aktywność członków Izby, która bezpośrednio przełoży się na możliwość realizacji Państwa oczekiwań od organów Izby.

Składając Państwu życzenia wszelkiej pomyślności i szczęścia w Nowym Roku zapewniamy, że Izba dołoży wszelkich starań w zakresie ochrony interesu zawodowego lekarzy weterynarii. Jednocześnie zachęcamy do współpracy i uczestniczenia we wszelkich inicjatywach podejmowanych przez członków Izby i jej organy.

Inne Artykuły

Regaty

23 maja, 2024

Piknik 22.06.2024 r – Park Strzelecki w Krakowie

23 maja, 2024

Komunikat odnośnie „życia wet.”

22 maja, 2024
OILW rezygnacja z Życia Weterynaryjnego

Oświadczenie ws. Amvet

16 maja, 2024
W związku z licznymi skargami dotyczącymi kampanii informacyjnych podejmowanych na terenie miasta Kr...