Aktualności

Ważne informacje dla lekarzy weterynarii

Data

8 stycznia, 2016

Opis

Ustawowe obowiązki lekarza weterynarii

Obowiązujące w Polsce prawo nakłada na każdego Lekarza Weterynarii –  członka Izby Lekarsko-Weterynaryjnej – obowiązek powiadamiania Okręgową Radę lekarsko-Weterynaryjną o zmianach jakie zaistniały w związku z prowadzoną działalnością Zakładu Leczniczego dla Zwierząt. Informowanie właściwej Okręgowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej wynika wprost z art. 18 ust. 1 ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt i stanowi że : „podmiot prowadzący ZLZ jest obowiązany zgłosić Okręgowej Radzie Lekarsko-Weterynaryjnej zmiany stanu faktycznego i prawnego odnoszące się do tego zakładu powstałe po dokonaniu wpisu zakładu do ewidencji i dotyczące danych podlegających ujawnieniu w ewidencji w terminie do 30 dni od dnia dokonania zmian”. Zatem, właściciel ZLZ w tym lekarz weterynarii będący właścicielem zakładu leczniczego, spółka będąca właścicielem ZLZ ale również każdy lekarz weterynarii zatrudniony w ZLZ a posiadający uprawnienie do wystawiania paszportów dla zwierząt towarzyszących powinien dokonać powiadomienia właściwą Okręgową Radę Lekarsko-Weterynaryjną o wszelkich zaistniałych zmianach dotyczących konkretnego ZLZ (zmiany godzin przyjmowania pacjentów, zmiana nr telefonu, zmiana osób zatrudnionych w ZLZ, adresu poczty e-mailowej, zmiana adresu zamieszkania, adresu do korespondencji, adresu aktualnego miejsca zatrudnienia). Szczególnej uwadze podlega informacja o aktualnym miejscu zatrudnienia lekarzy weterynarii którzy posiadają uprawnienia do wystawiania paszportów dla zwierząt towarzyszących. Uprawnienia te lekarz weterynarii uzyskuje wyłącznie w powiązaniu z konkretnym zakładem leczniczym dla zwierząt bowiem usługa ta jest możliwa do wykonania wyłącznie  w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt. Zatem, każda zmiana miejsca zatrudnienia powoduje nieważność uchwały na mocy której lekarz uzyskał dotychczasowe uprawnienie do wystawiania paszportów dla zwierząt towarzyszących. Brak informacji przekazanej właściwej Okręgowej Radzie Lekarsko-Weterynaryjnej o zmianie miejsca wykonywania zawodu lekarza weterynarii oraz brak wniosku w sprawie zmiany uchwały o nadaniu uprawnień lekarzowi weterynarii do wystawiania paszportów czyni wcześniejszą uchwałę nieważną. Zagadnienie to nabiera szczególnie na ważności w nadchodzącym okresie w którym sprawy dystrybucji paszportów oraz przekazywania zwrotnego kwestionariuszy odbywać się będzie wyłącznie za pośrednictwem programu WETSystems.

Lek. wet. Kazimierz Janik

Inne Artykuły

Nekrolog Ś.P. lek wet. Jan Siata

5 czerwca, 2024

Regaty

23 maja, 2024

Piknik 22.06.2024 r – Park Strzelecki w Krakowie

23 maja, 2024

Komunikat odnośnie „życia wet.”

22 maja, 2024
OILW rezygnacja z Życia Weterynaryjnego