Aktualności

Zmiana od 1 stycznia 2011 r. zasad odliczania podatku VAT od samochodów wykorzystywanych przy świadczeniu usług weterynaryjnych

Data

13 stycznia, 2011

Opis

 
Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 247, poz. 1652). Ustawa ta wprowadza na okres 2 lat ? do końca 2012 r. ? wiele zmian dotyczących odliczania podatku VAT w przypadku zakupu wskazanych w niej rodzajów samochodów. Z ustawy tej wynika m. in., że w latach 2011-2012 nabywcy samochodów osobowych tzw. ?z kratką? będą mogli odliczyć tylko 60 proc. kwoty VAT zawartej w fakturze, ale nie więcej niż 6 tys. zł. Ograniczenia w odliczaniu VAT dotkną również podatników użytkujących samochody z kratką na podstawie umowy najmu, dzierżawy czy leasingu. Ustawa zawiesza też na okres dwóch lat możliwość odliczenia VAT od paliwa kupowanego do napędu samochodów o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, także tych kupionych przed 2011 r. Wprowadzane ograniczenia w odliczaniu VAT nie będą dotyczyć niektórych kategorii pojazdów przeznaczonych do działalności gospodarczej, np. samochodów dostawczych odpowiadających definicji określonej w ustawie, samochodów typu van, minibusów, czy tzw. pojazdów specjalnych. W przypadku ich zakupu, oraz zakupu paliwa do nich, będzie można odliczyć cały podatek VAT.

Poniżej przedstawione zostały zasady odliczania w latach 2011-2012 podatku VAT w zależności od rodzaju pojazdu samochodowego nabywanego bądź użytkowanego przez lekarzy weterynarii w związku z prowadzeniem działalności w zakresie świadczenia usług weterynaryjnych.

 
Zasady odliczania podatku VAT w zależności od rodzaju pojazdu samochodowego.

 

 1. Samochody osobowe.

   Podatnikom, którzy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. w związku z prowadzeniem zakładu leczniczego dla zwierząt:

  • nabędą samochód osobowy,
  • będą użytkować samochód osobowy na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze,
  • dokonają importu samochodu osobowego,

  przysługiwać będzie ograniczone prawo do odliczenia podatku, tj. w wysokości 60 % (nie więcej jednak niż 6.000 zł) kwoty podatku określonej w fakturze lub podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów dla której podatnikiem jest ich nabywca (art. 3 ustawy z dnia 16.12.2010 r.).
  W przypadku nabycia przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu ? wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych ? podatnikom tym w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku należnego (art. 4 ustawy z dnia 16.12.2010 r.).

 2.  

 3. Pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony (w tym tzw. samochody z ?kratką?).
   Podatnikom, którzy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. w związku z prowadzeniem zakładu leczniczego dla zwierząt:

  • nabędą pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony,
  • będą użytkować taki samochód na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze,
  • dokonają importu takiego samochodu,

  przysługiwać będzie ograniczone prawo do odliczenia podatku, tj. w wysokości 60 % (nie więcej jednak niż 6.000 zł) kwoty podatku określonej w fakturze lub podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów dla której podatnikiem jest ich nabywca (art. 3 ustawy z dnia 16.12.2010 r.).

  W przypadku nabycia przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu ? wykorzystywanych do napędu pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony (w tym do tzw. samochodów z ?kratką?) ? podatnikom tym w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku należnego (art. 4 ustawy z dnia 16.12.2010 r.).

  W myśl art. 6 ustawy z dnia 16.12.2010 r. do podatników użytkujących pojazdy samochodowe, o których mowa wyżej, na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze ? zawartej przed dniem 1 stycznia 2011 r. ? w stosunku do których na dzień 31 grudnia 2010 r. przysługiwało im prawo do odliczenia ? nie stosuje się ograniczenia w odliczeniu podatku w wysokości 60 % (nie więcej jednak niż 6.000 zł).

  Podatnikom tym przysługiwać będzie odliczenie podatku w pełnej wysokości od czynszu (rat) lub innych płatności wynikających z takiej umowy, jeżeli w tej umowie zawartej przed dniem 1 stycznia 2011 r. nie dokonano zmian po dniu 31 grudnia 2010 r. oraz umowa ta została zarejestrowana we właściwym urzędzie skarbowym do dnia 31 stycznia 2011 r.

  Z przepisu art. 6 ustawy zmieniającej wynika więc, że podatnicy, którzy leasingowali samochody z prawem do pełnego odliczenia VAT w 2010 r. (a więc np. tzw. samochody z ?kratką?), mogą to prawo zachować. Lekarze weterynarii posiadający umowy leasingu operacyjnego zawarte przed 1 stycznia 2011 r., np. na samochody osobowe z homologacją ciężarową czyli tzw. auta z ?kratką? ? w celu zachowania prawa do pełnego odliczenia podatku VAT ? muszą zawarte umowy leasingu zarejestrować w Urzędzie Skarbowym do dnia 31 stycznia 2011 r. Niedopełnienie rejestracji umowy leasingu spowoduje, że stracą oni prawo do pełnego odliczenia VAT i od kolejnych rat będą mogli odliczyć tylko 60% podatku, nie więcej niż 6000 zł. Rejestracja umowy nie będzie jednak miała wpływu na odliczenie pełnego VAT od paliwa.

 4.  
  Pełne odliczenie podatku VAT.

  Wprowadzane ww. ustawą ograniczenia w odliczaniu podatku VAT nie dotyczą niektórych kategorii pojazdów przeznaczonych do działalności gospodarczej, np. samochody typu van, minibusy, pojazdy specjalne, czy samochody dostawcze odpowiadające definicji określonej w ustawie, a także samochody o ładowności ponad pół tony.

  I. Pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

  Wskazane przepisy ograniczające prawo do pełnego odliczenia podatku VAT dotyczące pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony nie dotyczą niektórych rodzajów samochodów z tej kategorii. Rodzaje samochodów wyłączonych z ograniczenia prawa do pełnego odliczenia podatku VAT zostały wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 16.12.2010 r. i są to następujące pojazdy samochodowe:

  1. mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowane jako wielozadaniowy lub van;
  2. mające więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u których długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punku podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi przekracza 50 %długości pojazdu;
  3.  

  4. które mają otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków;
  5.  

  6. które posiadają kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;
  7.  

  8. będące pojazdami specjalnymi w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym o przeznaczeniach wymienionych w załączn. do ustawy dnia 16 grudnia 2010 r.;
  9.  

  10. konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą ? jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie.

   

  II Pojazdy samochodowe o ładowności ponad pół tony.

   W przypadku samochodów o ładowności ponad pół tony podatnik ma prawo do pełnego odliczenia podatku VAT, pod warunkiem, że ze świadectwa producenta lub importera samochodu wynika, że nie jest to samochód osobowy. Podatnik ma prawo również do odliczenia całego podatku VAT od zakupu paliwa do takiego samochodu.

 
 
Likwidacja z dniem 1 stycznia 2011 r. niektórych obowiązków dotyczących samochodów.

 
Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. likwiduje obowiązek:

 1. dostarczania do naczelnika urzędu skarbowego kopii zaświadczenia, wydanego przez okręgową    stację kontroli pojazdów, potwierdzającego spełnienie wymagań dla następujących rodzajów pojazdów samochodowych:
  • mających jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van;
  • mających więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u których długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punku podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi przekracza 50 % długości pojazdu; dla obliczenia proporcji, o której mowa w zdaniu poprzednim, długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu, a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków;
  • które mają otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków;
  • które posiadają kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu.

   
  Likwidacja obowiązku dostarczania do urzędu skarbowego ww. kopii zaświadczeń nie likwiduje obowiązku posiadania takiego zaświadczenia dla potrzeb podatku od towarów i usług, które  podatnik powinien posiadać w prowadzonej dokumentacji.

 2.  

 3. Ustawa likwiduje również obowiązek pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o wprowadzeniu zmian w pojeździe, dla którego okręgowa stacja kontroli pojazdów wydała zaświadczenie potwierdzającego spełnienie wymagań.

 
 
Podsumowanie.

 1. Przez dwa lata (2011-2012) będą obowiązywały ograniczenia w odliczaniu podatku VAT od zakupu, bądź użytkowania na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze niektórych samochodów, w tym. m.in. tzw. samochodów ?z kratką? i całkowity zakaz odliczania podatku od zakupionego paliwa.
 2. Prawa do odliczeń nie stracą pojazdy typowo dostawcze i specjalne. Ciężarówkami nadal będą więc samochody typu VAN, z jednym rzędem siedzeń, dostawcze z przestrzenią ładunkową dłuższą od pasażerskiej, pick-upy, itd.
 3. Prawa do odliczania całego VAT od rat leasingowych nie stracą firmy, które do 31 grudnia 2010 roku podpisały umowę leasingu operacyjnego samochodu z ?kratką?. Warunkiem będzie zarejestrowanie takiej umowy w Urzędzie Skarbowym do dnia 31 stycznia 2011 roku. Przywilej ten nie dotyczy jednak zakupu paliwa.

 
 
Opracowano przez doradcę podatkowego.

 
Z wyrazami szacunku,
Dr Tadeusz Jakubowski
Prezes Krajowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej
 

Inne Artykuły

Oświadczenie ws. Amvet

16 maja, 2024
W związku z licznymi skargami dotyczącymi kampanii informacyjnych podejmowanych na terenie miasta Kr...

Zaproszenie na wydarzenie „Okrągły Stół Lekarzy Weterynarii”

9 maja, 2024
Szanowni Państwo, Już 10 maja 2024 r. odbędzie się debata nt. stawek dla Urzędowych Lekarzy Weteryna...

II Weterynaryjne Strzeleckie Mistrzostwa Polski Veta Target 2024

9 maja, 2024

III Regaty o Puchar Prezesa Małopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej 2024 na Jeziorze Czorsztyńskim

8 maja, 2024
III Regaty o Puchar Prezesa Małopolskiej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej 2024 na Jeziorze Czorsztyńsk...