Dzisiaj mamy wtorek, 26 września 2023


2011-10-31
Informacja dotycząca postępowania sądowego o zapłatę zaległych należności z umów cywilno prawnych zlecenia zawartych z organami inspekcji weterynaryjnej
  1. Przeciwnikiem procesowym w sprawie o zapłatę zaległych należności za wykonane czynności zlecone Powiatowego Lekarza Weterynarii będzie Skarb Państwa reprezentowany przez określonego Powiatowego Lekarza Weterynarii.
  2. Sprawę, czyli pozew należy wnieść do Sądu Rejonowego Wydział I Cywilny według siedziby Powiatowego Lekarza Weterynarii, który jest właściwym miejscowo. Sprawy te nie będą miały charakteru spraw gospodarczych. Będą to postępowania procesowe, rozpatrywane w trybie nakazowym i zwykłym procesowym.
  3. Sprawy o wartości do 10 000,00 zł będą rozpatrywane w trybie uproszczonym, wobec czego w tym przypadku pozew należy sporządzić i należy wnosić na obowiązującym urzędowym formularzu „P POZEW”, które to formularze są dostępne w siedzibie sądu lub na stronach internetowych sądów albo Ministerstwa Sprawiedliwości. Taki pozew wypełnia się w poszczególnych opisanych polach, podpisuje i wnosi do sądu. Wzór wypełnionego pozwu na formularzu „P POZEW” jest załączony do tej informacji.
  4. Sprawy o wartości powyżej 10 000,00 zł wnosi się na tradycyjnym pozwie, którego wzór jest sporządzony i załączony do tej informacji.
  5. Pozew podlega opłacie sądowej (tzw. wpis od pozwu). Wpis od pozwu wynosi 5 % wartości przedmiotu sporu. W sprawach wnoszonych w trybie uproszczonym (na formularzu) wpis od pozwu wynosi: do 2000,00 – 30 zł; ponad 2000,00 do 5000,00 – 100 zł; od ponad 5000,00 do 7500,00 – 250 zł i ponad 7500,00 – 300 zł. Wpis wnosi się przy składanym pozwie albo w znaczkach opłaty sądowej, albo na kwit; można wpłacić przelewem na konto sądu. Można też wpłacić na wezwanie sądu, ale to wydłuża proces, bo sąd bez opłaty nie nada biegu sprawie.
  6. Jeżeli sprawa zostanie załatwiona w trybie nakazowym, bez przeprowadzania rozprawy, a wydany nakaz się uprawomocni, wówczas sąd zwraca powodowi z urzędu ¾ wpisu na wskazany przez powoda rachunek.
  7. Pozew musi być poprzedzony wezwaniem do zapłaty skierowanym do dłużnika, wysłanym listem poleconym lub za zawrotnym potwierdzeniem odbioru (dla celów dowodowych), które to wezwanie ma obejmować kwotę objętą następnie pozwem.
  8. Do pozwu dołącza się dowody powołane w jego treści, ewentualnie wskazuje inne dowody do przeprowadzenia w sprawie. Dołączane dokumenty powinny być w oryginałach, albo też w kopii potwierdzonej za zgodność przez notariusza bądź przez adwokata lub radcę prawnego będącego pełnomocnikiem procesowym.

 

Załącznik:

dokument doc wzór pozwu o zapłatę

Opracowała: Bożena Wyszyńska

Radca prawny

graphics by kordian©, code by ml© 2011